Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 171


 

Kaupunginhallituksen otto-oikeuden rajaaminen

266/00.01.01.01/2021

 

Khall 06.09.2021 § 171   

  

 

Selostus Kuntalain 92 §:ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi:

 

 "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 Hallintosäännössä voidaan  määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

 

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä

 3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

 

 Outokummun kaupungin hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

 Otto-oikeuden ulkopuolelle on tarpeettoman hallinnollisen työn välttämiseksi syytä jättää joitakin lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten edellyttämiä esihenkilöiden tekemiä rutiininomaisia päätöksiä.

 

 Hallintosäännön 30 §:n mukaan esihenkilöiden yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu:

 

 1. lakisääteisen ja sopimuksiin perustuvan virka- ja työvapaan myöntäminen,

 

 2. harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntäminen enintään vuodeksi sekä myönnetyn vapaan keskeyttäminen ja peruuttaminen. Vuotta pidemmästä harkinnanvaraisesta vapaasta päättää se viranomainen, jolle ao. viran- tai toimenhaltijan valinta kuuluu samoin kuin vapaan keskeyttämisestä ja peruuttamisesta,

 

 3. vuosilomat, virkamatkat, virantoimitusmatkat ja koulutus,

 

 4. sijaisen ottaminen 1.-3. -kohdassa tarkoitetun poissaolon ajaksi talousarvion sallimissa rajoissa,

 

 5. päättää tehtäväkohtaisista palkoista, henkilökohtaisista lisistä ja ker-tapalkkioista kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti alaiselleen henkilöstölle kuultuaan palvelun päällikköä ja hyvinvointijohtajaa,

 

 6. viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta hyvinvointijohtajaa kuultuaan,

 

 7. aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan ta-loudellisen etuuden takaisinperinnästä hyvinvointijohtajaa kuultuaan,

 

 8. niiden virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten so-veltamisesta hyvinvointijohtajaa kuultuaan, joita ei tässä hallintosäännössä kerrottu,

 

 9. työkokeilusopimuksiin ja työharjoittelun liittyvien sopimusten allekirjoittaminen.

 

 Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginjohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollisista asioista.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan hallintosäännön 30 §:n mukaisiin esihenkilön yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________