Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 173 

Lausunto Väylävirastolle väyläverkon 8-vuotisesta ohjelmasta

268/08.00.00.00/2021

 

Khall 06.09.2021 § 173   

  

 

Selostus Väylävirasto pyytää lausuntoja oheismateriaalina olevasta luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022- 2029. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022- 2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

 

 Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.? Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

 

 Investointiohjelman hankkeet on järjestetty hankekoreihin (1A ja 1B) hankkeen kiireellisyyden ja toteuttamisvalmiuden mukaan. Hankekoriin 1A sisältyvät hankkeet, joiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten tai jotka muutoin ovat kiireellisiä. Korin 1A hankkeet on mahdollista toteuttaa ohjelmajakson alkupuolella. Hankekoriin 1B sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista. Korin 1B hankkeet on mahdollista toteuttaa vasta ohjelmajakson loppupuolella. Osa investointiohjelman hankkeista voi jatkua myös ohjelmakauden yli.

 

 Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan kokonaisuus vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investointiohjelman luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta.

 

 Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista viidestä näkökulmasta:

 

  1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?
  2. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 -suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
  3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 -suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?
  4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?
  5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

 

 Outokummun kaupungin näkemyksen mukaan. Investointiohjelman valmisteluperiaatteet on kuvattu riittävällä tarkkuudella. Liikenne 12-suunnitelman yhtenä tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen koko Suomen alueella. Investointiohjelmassa todetaan, että se lyhentää keskimääräistä hitaampien junayhteyksien joukkoon kuuluvien Kuopion ja Joensuun suuntien matka-aikoja Helsinki-Vantaan lentoasemalle 5- 10 minuuttia. Tämä tuskin on merkittävä parannus itä-Suomen saavutettavuuden kannalta. Lisäksi tiehankkeista on mainittu, että investointiohjelman tiehankkeet eivät kokonaisuutena vaikuta merkittävästi alueiden kansainväliseen saavutettavuuteen. Ohjelma parantaa liikenteen palvelutasoa pistekohtaisesti useissa kohteissa eri puolella maata. Ohjelmalla on kerrottu olevan myönteisiä vaikutuksia useiden kaupunkiseutujen satamayhteyksiin.

 

 Tärkeänä pidetään seudun, alueen ja koko maakunnan elinvoimalle, että Pohjois-Karjalan liikenneyhteyksiä kehitetään määrätietoisesti tulevaisuudessa erityisesti maantie- ja raideliikenteen osalta, jotta koko Itä-Suomen saavutettavuus ja logistiset yhteydet paranevat. Tällä on erittäin olennainen merkitys koko maakunnan elinkeinoelämän sekä oppilaitosten, opiskelu- ja työmatkaliikennöinnin kuin koti- ja ulkomaisten matkailijavirtojen näkökulmasta.  

 

 Hyvänä asiana nähdään se, että valtatie 23 kehittämishanke valmistuu kokonaisuudessaan. Valtatie 9 kehittäminen tulee huomioida nykyistä suunnitelmaa laajemmin. Tällä hetkellä valtatielle 9 välille Joensuun ja Kuopio on suunnitelma luonnoksessa vain muutama hanke. 

 

 Outokummun kaupungin näkemyksen mukaan ysitien painoarvoa ei voi tässä yhteydessä liiaksi korostaa. Joensuun ja Kuopion välisen tieyhteyden liikenteen, logistiikan ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen on yksi koko Itä-Suomen merkittävimmistä kehittämiskokonaisuuksista. Ysitie on käytännössä myös ainoa matkustajaliikenteen toimiva ja logistisesti johdonmukainen liikenneyhdysväylä Joensuun ja Kuopion maakuntakeskusten välillä. Ysitie kaupunkien välisenä toimivana ja liikenneturvallisena pääväylänä (runkoyhteytenä) mahdollistaa ihmisten, tavaroiden ja pääomien vapaan liikkuvuuden sekä koko Itä-Suomen alueen vahvemman, synergialähtöisen kehittämisen. Lisäksi oma, erittäin olennainen kokonaisuutensa on KYS-erva-alueen hoitoon pääsy ja sen nopeus; kaikkein kiireisimpiä helikopterikuljetuksia lukuun ottamatta asiointieli potilasliikenne tapahtuu Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja Kuopion yliopistolliseen sairaalan välillä maanteitse VT 9:llä. Lisäksi on syytä huomioida, että Itä-Suomen yliopiston kampusalueet sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa, minkä vuoksi ysitien merkitys liikenneväylänä korostuu entisestään.

 

 Edellä mainituin perustein Outokummun kaupunki katsoo, että VT 9:n Joensuusta Kuopioon kuuluu ehdottomasti olla prioriteeteissa korkeimmassa kategoriassa ja merkittynä samanlaisella kehittämiskäytävämerkinnällä kuin eräät muut maakunnan liikenneyhteydet.

 

 Paikallisella tasolla valtion ylläpitämän alemman tieverkon kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen tulee tehdä parannuksia. Tällä hetkellä ko. teiden huonosta kunnosta tulee useampia yhteydenottoja kaupungillekin. Myöskin seututie 477 huono kunto välillä VT 9- VT 23, tulee tiedostaa ja tie tulee korjata mahdollisimman nopeasti normaalisti liikennöitävään kuntoon.

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

 

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja, Jarkko Karvonen, 044 -755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätää antaa edellä kerrotun lausuntonaan Väyläviraston lausuntopyyntöön väyläverkon 8-vuotisesta ohjelmasta.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________