Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 204


 

Outokummun kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025 luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta

290/00.04.01/2021

 

Khall 18.10.2021 § 204   

  

 

Selostus Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Maakuntaohjelman laadinnasta ja toteutuksen ohjauksesta vastaa maakuntaliitto. Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen Pohjois-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät, maakunnan aluekehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen voimavarat. Lisäksi asiakirjaan kuuluu ympäristöselostus ja ohjelman vaikutusten arviointi.

 

 Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 § 26) maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä. Maakuntaohjelman aikajänne on neljä vuotta (2022-2025).

 

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt Outokummun kaupunkia arvioimaan, vastaavatko ohjelmaluonnoksessa (liite) esitetyt kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeisiin.. Palautteista ja lausunnosta laaditaan yhteenveto, jossa esitetään myös maakuntaliiton vastaukset. Vastineet toimitetaan tiedoksi palautteen antajille.

 

 Maakuntaohjelman aineistoja on koottu verkkosivuille www.pohjois-karjala.fi/pokat2025. Ohjelmaluonnosta koskevat lausunnot on pyydetty toimittamaan 3.11.2021 mennessä verkkosivuilla olevan vastauslomakkeen kautta.

 

Vaikutusarviointi Vaikuttaa myönteisesti kaupungin, seutukunnan ja maakunnan elinvoimaan ja asukkaiden hyvinvointiin, yritysten toimintaedellytyksiin ja työllisyyteen sekä alueen ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi, p. 044 755 9515

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus   Kaupunginhallitus päättää

1) antaa seuraavan lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025 -luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta, ja

2) valtuuttaa kehitysjohtajan tallentamaan lausunnon maakuntaliiton verkkosivujen lomakkeelle.

Outokummun kaupunginhallitus kiittää Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa mahdollisuudesta antaa lausunto valmisteilla olevaan POKAT 2025 -luonnokseen.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan maakuntaohjelman luonnoksessa tunnistetaan Pohjois-Karjalan nykytilan vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. Ohjelmaluonnoksessa kuvatut teemat ja tavoitteet sopivat maakuntatasoisiksi ja vastaavat hyvin Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeita.

Kehittämistavoitekategoriassa 1 (Kestävä, älykäs ja kansainvälinen Pohjois-Karjala - Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia) painotetaan maakunnan "älykästä erikoistumista", mikä edellyttää mm. vahvaa, määrätietoista TKI-toimintaa, teollisuuden uudistumista erityisesti ns. cleantech-ratkaisuin sekä palvelutoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ohjelmaluonnoksessa kuvatut strategian seurannan indikaattorit ovat loogiset ja perustellut.

Outokummun näkökulmasta on merkillepantavaa, että ohjelmassa nostetaan esiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Mintec-laboratorio, jonka merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun kiertotalouden painoarvo kasvaa.  Maakuntaohjelmaluonnoksen maininnan mukaan "tavoitteena on, että Pohjois-Karjalassa toimii tulevaisuudessa yksi toimialan moderneimmista osaamiskeskittymistä". Outokumpuun suunnitteilla oleva kobolttikaivos sekä Teollisuuskylän Sustainable Mining Solutions Business Hub vastaavat suoraan tähän tarpeeseen.

Kehittämiskategoriassa 2 (Osaava elo - koulutus ja osaaminen) nostetaan esiin mm. koulutuksen ja kulttuurin merkitys maakunnallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentajina sekä pito- ja vetovoimatekijöinä. Myös näissä asioissa Outokumpua voidaan perustellusti pitää yhtenä maakunnallisista edelläkävijöistä; kaupungissa toimivat sekä lukio että Riverian monialainen koulutusyksikkö, jossa mm. kulttuurialoilla on poikkeuksellisen vahva edustus. Näiden toimintojen säilyttäminen, vahvistaminen ja kehittäminen paikkakunnalla on paitsi Outokummun, myös koko maakunnan etu.

Kehittämiskategoria 3 (Hyvä olo - hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat) painottaa asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä. Nämä asiat korostuvat entisestään ohjelmakauden aikana, kun Suomessa toteutetaan historiallinen sote-uudistus, jonka yhteydessä maahan perustetaan 21 uutta aluehallintoyksikköä, hyvinvointialuetta. Kuitenkin nimenomaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa entistäkin vahvemmin kuntien keskeinen tehtävä, missä onnistuminen edellyttää laajaa, monialaista yhteistyötä sektorirajojen yli. On hyvä, että tämä on ohjelmassa selvästi huomioitu. Lisäksi on myönteistä, että mm. luonnon terveysvaikutukset nostetaan ohjelmassa esiin: "metsien maakunnassa" tämä on vahva valtti.

Kehittämiskategoria 4 (Ilmastokestävyys ja luonnon lumo) koskee tärkeiltä teemoiltaan ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista sekä luonnon monimuotoisuuden tukemista. Outokummun kaupunginhallitus pitää myös tämän kehittämiskategorian tavoitteita ja toimenpiteitä perusteltuina sekä sellaisina, että niillä kyetään vastaamaan maakunnan lähitulevaisuuden kehittämistarpeisiin. Toisaalta on myös huomioitava, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä on niin laaja ja monisyinen tavoite, että siinä onnistuminen edellyttää paitsi vahvaa ja aktiivista, monialaista yhteistyötä, myös aitoa sitoutumista läpi toimijakentän.

Kehittämiskategoriassa 5 (Saavutettavuus - Toimiva liikennejärjestelmä) onnistuminen on elinehto Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen elinvoimalle; maakunnan sisäisiin ja ulkoisiin liikennöintiyhteyksiin on panostettava, ja mm. joukkoliikenteen toimintaedelltyksiä sekä matkaketjujen saumattomuutta tuettava MAAS-ajattelun (Mobility As A Service) keinoin: mm. raideliikenteen henkilökuljetusten kehittämisessä on merkittävä kehittämismahdollisuus sekä ns. Itäradan osalta että Kuopio-Joensuu-yhteydellä. Ensiarvoisen tärkeää on niin ikään huomioida, että toimivat logistiset yhteydet ovat myös maakunnan yrityksille sekä yritys- ja TKI-toiminnalle keskeinen asia, jolla on monesti ratkaiseva rooli mm. investointipäätösten taustalla. Outokummun kaupungin näkökulmasta on keskeistä, että mm. VT 9 pidetään jatkuvasti kehittämisen keskiössä: Ysiväylä on valtakunnallisen liikenteen runkoreitti, joka yhdistää Itä-Suomessa kaksi maakuntakeskusta ja yliopistokaupunkia: Joensuun ja Kuopion. Erityisesti tämän vuoksi Ysitien edunvalvonnan tulee oltaa jatkossa kummankin maakunnan itressissä.

Maakuntaohjelman läpileikkaaviksi teemoiksi on kirjattu digitaalisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Outokummun kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan teemat ovat perusteltuja ja koskevat keskeisesti maakunnan kehittämistä myös alkavalla ohjelmakaudella. Erityisesti digitaalisen saavutettavuuden merkitys korostuu koko ajan, minkä jo pelkästään etä- ja paikkariippumattoman työn murros korona-aikana on osoittanut. Tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja Pohjois-Karjalan markkinoimiseen "Etä-Suomen helmenä" olisikin panostettava määrätietoisesti ja yksituumaisesti; näillä keinoin voidaan vaikuttaa sekä maakunnan imagoon että pito- ja vetovoimaan.

Outokummun kaupunginhallitus katsoo, että Pohjois-Karjalan tunnettuuden, houkuttelevuuden ja imagon parantamista voisi tuoda vahvemminkin esiin maakuntaohjelman läpileikkaavissa teemoissa. Maakunnassa on viime vuosina jo tehty hyvää työtä näissä asioissa, ja sitä on syytä jatkaa.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyen on syytä mainita myös maakunnallisen matkailun kehittäminen, mihin ohjelman eräissä kohdissa viitataankin; Pohjois-Karjalassa on paitsi lukematon määrä ainutlaatuisia luonto- ja historiakohteita, myös valmis, kolmen maakunnallisen matkakohteen ketju (Valamo - Outokummun Vanha Kaivos - Koli), jolla on matkailumarkkinoinnillista arvoa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä korostuu tulevina vuosina entisestään, kun kansainvälinen matkailu elpyy koronapandemian jälkeen.

Maakuntaohjelman laadintaa, toteutusta ja seurantaa, ympäristöselostusta ja -vaikutusarviointia sekä ohjelmaluonnoksen liitteitä koskien Outokummun kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa.  

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  

 Merkittiin, että Sanna Antikainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:39-17:47. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys. Sanna Antikainen on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallituksen jäsen.
 

 Merkittiin, että Hanna Huttunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:39-17:47. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys. Hanna Huttunen on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja.
 

 

 ______________________