Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.12.2021/Pykälä 105


 

Eronpyynnöt tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä varajäsenyydestä sekä uusien jäsenten valinta

183/00.00.01.01/2021

 

Khall 07.12.2021 § 243  

 

 

Selostus Harri Lasarov on toimittanut kaupunginkansliaan 12.11.2021 eronpyynnön tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä. Eronpyynnön syy on estellisyys toimia ko. luottamustoimessa, Harri Lasarov on Outokummun kaupungin palveluksessa.

 

 Niina Pekkanen on pyytänyt 30.11.2021 kaupunginkansliaan saapunella sähköpostilla eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä (Harri Lasarovin varajäsen).

 

 Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

 

 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

 Outokummun kaupungin hallintosäännön 10 §:n mu­kaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto va­lit­see lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pu­heen­joh­ta­jan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

 Kaupunginvaltuuston 16.8.2021 § 56 valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet ovat Harri Lasarov, Sirkka-Liisa Kolehmainen, Marja-Liisa Alanen, Erkki Räsänen ja Jari Turpeinen.             

 

  Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

  1) kunnanhallituksen jäsen;

  2) pormestari ja apulaispormestari;

  3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita kos­ke­van 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

  4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai sää­tiön palveluksessa;

  5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu."

 

 Tasa-arvolain 4a §:n mukaan 5 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus kos­kee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hä­nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa su­ku­puol­ta.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi­mi­kau­dek­si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val­tuus­ton toimikautta lyhyempi.

 

  Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastuslautakunnan tehtävät jat­ku­vat siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on käsitelty valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jat­ku­mi­ses­ta huolimatta uusi tarkastuslautakunta valitaan muiden lau­ta­kun­tien tavoin valtuuston elokuun kokouksessa. Uudelle tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le kuuluvat vaalivuoteen kohdistuvat asiat. 

 

  Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. myöntää Harri Lasaroville eron tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä ja

2. myöntää Niina Pekkaselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

3. valitsee Harri Lasarovin tilalle tarkastuslautakuntaan jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen,

4. valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 22.12.2021 § 105  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Huttunen esitti valtuutettu Ilkka Hiltusen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.