Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.12.2021/Pykälä 106 

Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos

155/10.02.03/2021

 

Kauprltk 20.04.2021 § 22  

 

 

Selostus Ranta-asemakaavan muutos koskee Pitkäniemen ranta-asemakaavan korttelia 5 (osa) ja Viuruniemen rantakaavan metsätalousaluetta.

 

 Ranta-asemakaavojen muutoksilla muodostuu kortteli 5 (osa).

 

 Ranta-asemakaavalla laajennetaan rakennuspaikkaa, nostetaan rakennusoikeutta sekä osoitetaan rakennusalueen osa, jolle saa sijoittaa korkeintaan 3 hevosen tallin.

 

 Suunnittelualue käsittää tilan 309-409-1-27 ja osan tilasta 309-409-19-58. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,61 ha. Suunnittelualue sijoittuu Juojärven Pitkäniemen rannalle.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä kaavan käsittelystä aiheutuneet kustannukset maanomistajalta. Kaupunki hoitaa kaavan vireilletulon ja valmistelun aikaisen ilmoittelun ja vuorovaikutuksen.

 

 Ranta-asemakaavan asiakirjaluonnokset ovat valmistuneet ja ne asetetaan nähtäville kolmeksi viikoksi. Niistä pyydetään lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Karjalan museolta, Okun Energia Oy:ltä ja Vieruniemen osakaskunnalta. Lisäksi kaava-alueen naapureille lähetetään tieto, että ranta-asemakaavan muutosta on vireillä.

 

 Hallintosäännön 27 b § 6. kohdan mukaan kaupunkirakennelautakunta vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta.

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Ropponen, 050 438 5680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutoksen asiakirjaluonnokset nähtäville ja pyytää niistä lausunnon edellä mainituilta tahoilta.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________


 

 

 

 

 

 

Kauprltk 15.06.2021 § 38  

 

 

Selostus Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 29.4. - 24.5.2021. Lausuntoja saatiin neljä ja yksi mielipide. Yhteenveto lausunnosta ja mielipiteestä sekä vastineet niihin ovat liitteessä 4.

 

 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaavaselostusta on täydennetty kaavamuutoksen vaikutusten osalta.

 

 Pohjois-Karjalan museon esitti kaava-alueen rajauksen muuttamista siten, että kaava-alueelle jäävä muinaismuistojäännös suljetaan kaavaprosessin ulkopuolelle. Muussa tapauksessa muinaisjäännös on poistettava arkeologisin kaivauksin ennen kaavaprosessin etenemistä.

 

 Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on rajaus muinaismuistolain mukaisesta muinaisjäännöksestä. Kesällä 2020 Museovirasto suoritti kaava-alueella kaivauksia, joten perusteella muinaisjäännösaluetta pienennettiin. Tämä muutos on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Osin Pohjois-Karjalan museon lausunto perustunee puutteellisiin tietoihin kaavoituksesta.

 

 Mielipiteessä vastustetaan kaavamuutosta koska ranta-asemakaavan muutosehdotuksella halutaan kiertää Outokummun rakennusjärjestyksen mukaista hevostallin etäisyysvaatimusta. Kaavamuutoksella olisi mahdollista sijoittaa hevostalli ja lantala selvästi alle 150 metrin päähän asumistarkoitukseen varatusta alueesta. Lisäksi hevostalli ja lantala aiheuttavat riskin pohjavedelle sekä aiheuttavat hajuhaittoja ja alentavat naapurissa olevien tilojen arvoa.

 

 Mielipiteessä mainittu rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimus koskee rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle, joten kyse ei ole rakennusjärjestyksen kiertämisestä. Rakentamista ohjaavana säädöksenä asemakaava on ensisijainen rakennusjärjestykseen nähden, joten kaavalla voidaan antaa rakennusjärjestyksestä poikkeavia määräyksiä.

 

 Hevostallista on neuvoteltu kaupungin ympäristönsuojelusihteerin kanssa ja hän pitää tallin toteuttamista mahdollisena.

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti: jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää:
1. Asettaa edellä selostetun Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti julkisesti nähtäville,
2. pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Karjalan museolta
3. ja, mikäli ranta-asemakaavaa vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnoissa ei ole huomautettavaa, ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

 

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kauprltk 01.12.2021 § 73  

 

 

Selostus Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 24.6.-16.8.2021. Ehdotusvaiheessa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Pohjois-Karjalan alueelliselta vastuumuseolta pyydettiin lausunto.

 

 Pohjois-Karjalan ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ei ole lisättävää luonnosvaiheen lausunnossa esittämiinsä asioihin. Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo ei antanut lausuntoa.

 

 Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Molemmissa niissä vastustetaan ranta-asemakaavan muutosehdotusta ja vaaditaan sen hylkäämistä. Muistutukset ja kaavan laatijan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteessä 6.

 

 Vaikka ranta-asemakaavaehdotus on yksityisen laatima kaupungin pyysi Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden lausunnon kaavaehdotuksesta ja edellä mainituista muistutuksista.  Alla ympäristöterveyden lausunto.

 

 "Ympäristöterveydenhuolto esittää lausuntonaan seuraavaa

 Terveysvalvonta on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin ja naapureiden vastineisiin. Lausuntonaan terveysvalvonta toteaa, ettei suunnitellun kaltaisesta tallitoiminnasta ja kolmesta hevosesta voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa naapurustoon. Laajaakin tallitoimintaa voidaan sallia mm. kaupunkimaiselle asemakaava-alueelle, jossa on runsaasti lähinaapureita. Mahdolliset haju-, melu- ja hyönteishaitat ovat viihtyvyyshaittoja, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti hevosten välittömään lähialueeseen.

 

 Kaavamuutoksessa esitetyn kaltainen tallitoiminta voi aiheuttaa riskin pohjaveden sekä lähialueen talousvesikaivojen veden laadulle. Yksityisten kiinteistöiden kaivojen talousveden laatuvaatimuksista- ja suosituksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa lähialueen kiinteistöjen kaivojen veden laadulle. Sijainti on pohjaveden muodostumisalueen reunassa, ja tontin viettosuunta on kohti rantaa, jolloin naapurikiinteistöjen talousvesikaivojen pilaantumisen todennäköisyys on kuitenkin pieni. Esitetyt etäisyydet talousvesikaivoihin ja vesistöön ovat todennäköisesti riittäviä terveyshaitan ehkäisemiseksi, mikäli lantahuollosta huolehditaan asiamukaisesti myös hevosten ulkoilualueilla. Lantahuollon asianmukaisuudella tarkoitetaan, alueen erityispiirteet ja naapureiden läheisyys huomioiden, vähintään kiinteäpohjaista ja katettua lantalaa sekä lannan päivittäistä siivoamista pois hevosten ulkoilualueilta sekä ratsastuskentältä. Esitetyn tallitoiminnan merkitystä järvi- ja uimavedenlaadulle voidaan pitää vähäisenä, mikäli lantahuolto pidetään asianmukaisena."

 

 Yhteenvetona lausunnosta voidaan todeta, ettei tallista ole terveyshaittaa naapurustolle. Hyvin hoidettuna tallintoiminnan haitat maaperään ja vesiin ovat vähäiset.

 

 Muistutuksissa oli myös kritiikkiä kaupungin toimintaan kaavaprosessin aikana, mm. ettei kaavaprosessi ole ollut nelivaiheinen kuten verkkosivuilla on esitetty, lisätietojen saaminen kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana vaikeaa, kaupunki ei ole hoitanut viranomaisvalvontaa koska lausuntoihin ja mielipiteisiin ei ole laadittu vastineita kaikilta osin. Lisäksi esitetään väite, että kaupunki olisi hylännyt tallin poikkeamislupahakemuksen.

 

 Vastineena kaupunkia kohtaan esitettyihin väittämiin voidaan todeta, että

 

-          Sekä maankäyttö- ja rakennuslain että -asetuksen mukaan maanomistajan on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyn aloittamista. Sekä maanomistajan toimesta laadittu ranta-asemakaavaehdotus toimitetaan kunnalle hyväksymiskäsittelyyn.

Tässä ranta-asemakaavassa on vireilletulovaiheessa asetettu vähtäville myös kaavaluonnos kuten yleensäkin pienissä kaavahankkeissa. Kaavaprosessissa on toimittu siis lain mukaan. Kaupungin www-sivulla oleva kaavaprosessikuvaus kokee asemakaava ei siis ranta-asemakaavoja.

 

-          Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan asemakaava on pidettävä kunnan julkisesti vähtävän vähintään 30 päivän ajan. Kesäajasta johtuen kaavaehdotus oli nähtävänä 53 päivän ajan. Tämä aika on ollut riittävä tietojen saamiseen.

 

-          Molemmissa muistutuksissa viitataan Outokummun kaupungin hylkäämään tallin poikkeamislupaan. Kaupunki ei ole hylännyt poikkeamislupaa, vaan hakija veti hakemuksen pois ennen päätöksen tekoa.

 

 Maanomistajalla on lakiin perustuva oikeus laadituttaa ranta-alueelle ranta-asemakaava tai muutos olemassa olevaan ranta-asemakaavaan.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:

 "Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen

 Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

 Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

 

 Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa.

 

 Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä."

 

 Maankäyttö- ja rakennusalain mukaan maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. Kunnalla on mahdollisuus hyväksyä vain osa yksityisen laatimasta ranta-asemakaavasta tai jättää kaava kokonaan hyväksymättä. Tähän päätökseen on oltava perustelut, jotka voivat liittyä kunnan omiin maankäytöllisiin tavoitteisiin tai lainmukaisuuteen.

 

 Saadun palauteen perusteella lopulliseen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset,

 - hevostallin rakennusalaa on pienennetty

 - tallin rakennusoikeutta on pienennetty

 - tonttiliittymä on lisätty Viuruntielle

 - hevosten jaloittelualueet ovat merkitty kaavakarttaan ja etäisyys rantanaapureiden rajaan on vähintään 20 metriä.

 

 Lisäksi kaavaselostukseen on liitetty kiinteistönvälittäjän arvio kaavamuutoksen vaikutuksista naapurikiinteistöjen arvoon, vastineet muistutuksiin ja selostus siitä missä on hevosten laidunalue kesäsisin.

 

 Muutokset ranta-asemakaavaehdotukseen eivät ole olennaisia, joten asemakaavaehdotusta ei tarvitse asettaan uudelleen nähtäville.

 

Vaikutusarviointi Vaikutusarviointi tehdään kaavoitusprosessissa, ei tarvetta tehdä erillistä               vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti: jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää
1. Hyväksyä kaavaselostuksen liitteessä 6 olevat vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja niistä johtuvat muutokset kaavakarttaan ja kaavaselostukseen ja
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 07.12.2021 § 246  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

Kvalt 22.12.2021 § 106  

  

 

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.