Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 105


 

Outokummun kaupungin selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle kunnan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

319/00.01.02.00/2021

 

Khall 22.11.2021 § 233  

 

 

Selostus Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki määrittelee kunnan vastuut ehkäisevässä päihdetyössä (523/2015, 5 §). Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhteistyössä valmistelleet Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020-2023. Valvontaohjelman mukaisesti kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta vuonna 2021 yhtenä valvontakohteena on ehkäisevän päihdetyön lainmukaisuus. Lainmukaisuudessa tarkastellaan ehkäisevän päihdetyön rakenteita, laatua ja sisältöä. Valvonnassa hyödynnetään THL:n ja aluehallintovirastojen vuonna 2020 tekemää kyselyä kunnan ehkäisevän päihdetyön tilasta ja rakenteista.

 

 Aluehallintovirastot selvittävät valvontaohjelman painopisteiden mukaisesti ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5§:n toimeenpanon tilannetta kunnissa.

 

 Selvityspyynnön lisäksi jokaiseen kuntaan on lähetetty ohjauskirje hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön lakisääteisistä tehtävistä kunnassa. Kunnan tulee lain mukaan nimetä toimielin, jonka vastuulle laissa erikseen määritellyt ehkäisevän päihdetyön tehtävät kuuluvat. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 § mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

 

 Toimielimen tehtävänä on:

 1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

 2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

 3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;

 4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;

 5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. (28.12.2017/1119).

 

 Käytännössä toimielin ei välttämättä hoida itse ehkäisevän päihdetyön tehtäviä, vaan johtaa, seuraa ja arvioi niiden toteutumista. Tällöin se on saattanut valtuuttaa laissa mainitut tehtävät ja niiden käytännön toimeenpanon jollekin kunnalliselle tai seudulliselle monialaiselle työryhmälle.

 

 Valvontaohjelman painopisteen, ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) 5 §:n mukaisen toiminnan selvittämiseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää täydentämään annettua vastausta ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Vaikutusarviointi +++

 Vaikuttaa myönteisesti

 *kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

 *perheiden taloudelliseen tilanteeseen

 *työllisyyteen ja toimeentuloon

 *ihmissuhteisiin

 *turvallisuuden tunteeseen

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Outokummun kaupunki ilmoittaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle, että

1.    päihdetyön yhdyshenkilöksi nimetään hyvinvointijohtaja Jukka
        Orenius,

2.    ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on
        hyvinvointilautakunta, sekä

3.    ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on osa kunnan
        hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelma
        vuosille 2021-2024 on parhaillaan valmistelussa ja tähän
        suunnitelmaan sisällytetään myös ehkäisevän päihdetyön tavoitteet
        ja toimenpiteet. Outokummun kaupunki on osallistumassa Siun sote
         - kuntayhtymän hallinnoimaan Ennalta ehkäisevä päihdetyö
        Pohjois-Karjalassa -hankkeeseen, jonka sisällöt ovat vastaus siihen,
        miten lain velvoittamat asiat tehdään eläväksi toiminnaksi. Hankkeen
        kautta kunnat saavat vaikuttaviksi todettuja ja yhteisöllisiä työkaluja
        päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hanke tarjoaa myös
        koulutusta kuntien henkilöstölle ehkäisevän päihdetyön sisältöihin
        liittyen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________

 

Hyvltk 14.12.2021 § 105   

  

 

Selostus Hyvinvointilautakunta käy keskustelun ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveystyöstä Outokummun kaupungissa.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________