Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 4


 

Ympäristönsuojelulain 186 § mukainen vireillepano savu-/hajuhaitasta

115/11.01.00.03/2021

 

13/11.03.00/2018

 

Rakympj 15.02.2018 § 6

Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut

ympäristöterveysviranomaiselta 19.1.2018 hallintolain perusteella siirret-

tynä haju-/savuhaittaa koskeva valitusasia. Valitus on tehty osoitteessa

Kalattomantie 67 toimivasta Okun Hammaspyörä Oy:stä. Ympäristöter-

veys on tehnyt paikalle viimeisimmän käynnin haitan ilmettyä 30.1.2018

(eli asian siirtämisen jälkeen) ympäristönsuojelusihteerin oltuaan itse

estynyt.

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378,

tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Valmistelija/esittelijä: tt/tt

 

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus:

Asia jätetään pöydälle rakennusvalvonta- ja

ympäristönsuojeluviranomaisen lisäselvityksiä varten.

 

Päätös:

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ja varapuheenjohtaja

Petri Kokko ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta

tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:40 - 17:53.

Esteellisyyden syy: Alanen Marja-Liisa; intressijäävi (asuu ko. alueella)  ja

Kokko Petri; osallisuusjäävi (asianosainen valituksessa).

 

Merkitään, että tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi jaoston

varajäsen Mika Timonen.

___________________________________________________

 

Rakympj 03.05.2018 § 14

Outokummun kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on pyytänyt Okun

Hammaspyörä Oy:ltä 20.3.2018 päivätyllä selvityspyynnöllä selvitystä sa-

vu- ja hajuhaitoista. Selvityspyynnössä pyydettiin vastaamaan ainakin seu-

raaviin kysymyksiin:

 1. Muutokset kiinteistöllä viimeisimmän, vuonna 1999, myönnetyn raken-

nusluvan jälkeen?

 2. Kiinteistön lämmitysmuoto ja mahdolliset polttoaineet?

 3. Pesu- ja prosessitilojen ilmanvaihdon toteutus?

 4. Kuinka em. tilojen poistoilman puhdistaminen on toteutettu?

 5. Oma näkemys mahdollisesti aiheutuvista haju-/savuhaitoista.

 

Selvitys pyydettiin antamaan 10.4.2018 mennessä. Okun Hammaspyörä

Oy pyysi 5.4.2018 lisäaikaa 18.5.2018 saakka selvityksen antamiseen. Ra-

kennustarkastaja myönsi lisäajan.

 

Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristöjaosto merkitsee tiedokseen myönnetyn jatkoajan

selvityksen antamiselle.

 

Päätös:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ja varapuheenjohtaja

Petri Kokko ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta

tämän asian käsittelyn ajaksi klo 17:44 - 17:51. Esteellisyyden syy:

Marja-Liisa Alanen; intressijäävi (asuu ko. alueella) ja Petri Kokko;

osallisuusjäävi (asianosainen valituksessa).

 

Merkitään, että tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi jaoston jäsen

Mika Aaltonen.

________________________________________

 

Rakympj 01.11.2018 § 24

Rakennus- ja ympäristöjaosto on saanut pyytämänsä selvityksen Okun

Hammaspyörä Oy:ltä ja pyytänyt ja saanut siitä asianomaisilta vastineet.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa.

 

Valmistelija/esittelijä: tt/tt

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378,

tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus:

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristöjaosto on

tutustunut annetuun selvitykseen ja siitä annettuihin vastineisiin ja toteaa

niiden perusteella seuraavaa:

 

 Annetussa selvityksessä viitataan asiantuntijoiden lausuntoihin, joita ei ole

kuitenkaan toimitettu. Selvitykseen liitetty Liperin lentoaseman tuuliruu-

su ei kuvasta kyseessä olevaa Kalattoman aluetta, eikä sen paikallisia olo-

suhteita. Se ei huomioi maanpinnan, eikä maastonmuotojen tai muiden

esteiden aiheuttamia turbulenttisia vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa

paikallisesti ilman liikkumiseen alueella, verrattuna reilun 29 km päässä

olevaan avoimeen lentokenttäympäristöön. Selvityksessä esitetyt laitteis-

tot ja suodatintiedot eivät yksiselitteisesti kuvaa, aiheutuuko laitteistojen

käytöstä esitetyn laisia haittoja ja saadaanko välineillä poistettua toimin-

nasta aiheutuvia haittoja vai ei. Rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa, ettei

annetun selvityksen ja siitä annettujen vastineiden perusteella viranomai-

nen voi todeta valituksia aiheettomiksi, mutta ei myöskään pysty

pelkästään näillä tiedoilla antamaan toimijalle ympäristönsuojelulain 175 §

1 kohdan mukaista kieltoa tai ympäristönsuojelulain 180 § mukaista yksit-

täistä määräystä. Viranomaisella on kuitenkin tarvittaessa mahdollisuus

ympäristönsuojelulain 181 § (kiireellisissä tapauksissa 182 §) mukaisesti

keskeyttää toiminta siltä osin kuin se on välttämätöntä terveyden tai ym-

päristön suojelemiseksi, jos toiminnanharjoittaja ei itse ole ryhtynyt riittä-

viin toimenpiteisiin.

 

Rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa edelleen, että Okun Hammaspyörä

Oy:lla on toimijana ympäristönsuojelulain 6 § mukaisesti oltava selvillä toi-

mintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

 

Ympäristönsuojeluviranomainen velvoittaa ympäristönsuojelulain 175 §:n

3 kohdan perusteella Okun Hammaspyörä Oy:n tutkimaan tarkemmin esi-

tetyt väitteet haju- ja savukaasuhaitoista. Tutkimus tulee tehdä viran-

omaisen hyväksymän tutkimus- ja mittaussuunnitelman perusteella puo-

lueettoman asiantuntijan toimesta.

 

Tutkimus- ja mittaussuunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi

14.12.2018 mennessä rakennus- ja ympäristöjaostolle. Suunnitelmassa tu-

lee esittää myös aikataulu mittausten toteuttamiselle. Suunnitelmasta ja

näytteenottoajankohdasta tullaan kuulemaan myös vireillepanijoita.

 

Päätös:

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ja varapuheenjohtaja

Petri Kokko ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tä-

män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:07 - 17:15.

Esteellisyyden syy: Marja-Liisa Alanen; intressijääviys (asuu alueella) ja

Petri Kokko; osallisuusjäävi (asianosainen valituksessa).

 

Hallintosäännön 120 §:n mukaan jos sekä puheenjohtaja että varapuheen-

johtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai

asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston jäsen Pirjo Nissinen esitti, että tämän asian

käsittelyn ajaksi tilapäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Mika Aaltonen.

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

______________________________________________

 

Rakympj 25.04.2019 § 17

Okun Hammaspyörä Oy on toimittanut 10.1.2019 Linnunmaa Oy:n laati-

man mittaussuunnitelman. Ympäristönsuojelusihteeri pyysi mittaussuun-

nitelmasta lausuntoa naapurustolta ja vastine toimitettiin 7.2.2019. Lau-

sunnosta pyydettiin vastinetta Hammaspyörä Oy:ltä ja yritys toimitti vas-

tineensa sekä vastineen perusteella muokatun mittaussuunnitelmansa

8.3.2019.

 

Valmistelija/esittelijä: tt/tt

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378,

tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus:

Ympäristönsuojeluviranomainen päättää hyväksyä muokatun mittaus-

suunnitelman. Koska suunnitelmassa ei ole esitetty aikataulua, päätetään

määrätä, että mittaukset tulee olla tehtynä ja mittausraportti toimitettu-

na 14.6.2019 mennessä. Mittaussuunnitelmassa ei ole myöskään esitetty

mittausten kestoa, joten toimitettavassa raportissa tulee esittää mittaus-

ten ajallisen keston vertailu ja riittävyyden arviointi ja perusteet lähteineen

ja tarvittaessa on viranomaiselle toimitettava myös käytetyt lähteet (esi-

merkiksi jos viitataan standardeihin, on toimitettava ko. standardit).

 

Mittausten ja tulosten osalta tulee huomioida, että öljykattilan päästöistä

saadaan luotettava kuva, vaikkei öljylämmitystä muutoin tarvitsisi käyttää

talviolosuhteita vastaavasti mittausajankohdasta johtuen.

 

Mittausten ajankohdasta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen ympäris-

tönsuojeluviranomaisille ja tiedottaa myös lähialueen naapurustoa, jotta

sekä viranomaisella, että naapurustolla on mahdollisuus seurata mittaus-

ten toteuttamista paikanpäällä. Tällä varmistetaan että viranomainen ja

asianosaiset voivat arvioida mittausajankohdan olosuhteita ja mahdollisia

vaikutuksia mittaustuloksiin. Mittaus itsessään tehdään kuitenkin suunni-

telman mukaisesti, eikä läsnäolijoiden ole tarkoitus puuttua mittausten

kulkuun.

 

Lopuksi viranomainen toteaa, että mittaussuunnitelmassa esitetyn ympä-

ristöluvan tarpeen arvioinnin suorittaa ympäristönsuojeluviranomainen.

 

Päätös:

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ilmoitti olevansa esteel-

linen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak-

si klo 17:06-17:12. Esteellisyyden syy: intressijääviys, asuu alueella.

 

Hallintosäännön 120 §:n mukaan jos sekä puheenjohtaja että varapuheen-

johtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai

asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston varajäsen Mika Timonen esitti, että tämän

asian käsittelyn ajaksi tilapäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Mika

Aaltonen. Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 _______________________________

 

Rakympj 28.10.2020 § 21 Toiminnanharjoittaja on toimittanut 20.11.2019 suoritetuista mit­tauk­sis­ta mit­taus­ra­por­tin viranomaiselle 2.3.2020. Raportissa on esitetty mit­taus­ten tuloksia ja esitetty arviointia ja myös esimerkinomaisesti pa­ran­nus­eh­do­tus tilanteeseen. Mittausraportti liitteenä.

 

 Mittaukset on tehty niistä viranomaiselle tai naapurustolle etukäteen il­moit­ta­mat­ta, kuten jaoston päätöksessä on vaadittu tehtävän.

 

 Mittausraportista on kuultu naapurustoa ja he ovat toimittaneet vas­tauk­sen­sa 19.5.2020. Vastaus esitetty liitteenä. Vastauksessa on mm. tuo­tu esil­le näkemyksiä mittausraportin puutteista perusteluineen sekä vaa­ti­muk­sia, joita toiminnanharjoittajan tulisi tehdä tilanteen korjaamiseksi ja pe­rus­te­lu­ja niille. Lisäksi on myös esitetty näkemykset mittausraportissa esi­te­tyis­tä toimenpide-ehdotuksista perusteluineen.

 

 Naapuruston kuulemisesta on pyydetty vastine toiminnanharjoittajalta, jo­ka on toimittanut vastineensa 25.6.2020. Vastine liitteenä. Vastineessa on kommentoitu naapuruston vastausta ja mm. kiistetty savu- ja ha­ju­hait­to­jen olemassaolo.

 

 Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378,

  tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

 Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus:

 Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että:

 

 1. Mittauksia ei ole tehty siten kuin viranomaisen päätöksessä on vaadittu, kos­ka niistä ei ole ilmoitettu etukäteen viranomaiselle, eikä naapurustolle. Näin ollen toiminnanharjoittaja ei ole noudattanut viranomaisen pää­tös­tä.

 

 2. Mittausraportissa on esitetty tehtäväksi parannuksia, kuten il­man­vaih­don virtausnopeuden kasvattaminen ja poistoputken korottaminen.

 

 3. Naapurusto on tuonut mm. esille, että mittausraportointiin olisi syytä li­­tä tieto mahdollisten suodattimien vaihtoajankohdasta ja toiminnan ta­sos­ta mittaushetkellä.

 

 4. Muilta osin toiminnanharjoittajan ja naapuruston näkemykset eroavat ti­lan­tees­ta voimakkaasti. Kuitenkaan viranomaisen toimenpiteiden pe­rus­tak­si tarvittavia mittauksia ei ole vielä hyväksyttävällä tavalla tehty.

 

 5. Toiminnanharjoittajalla on edelleen ympäristönsuojelulain 6 §:n pe­rus­teel­la vel­vol­li­suus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ym­­ris­­ris­keis­tä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vä­hen­­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

 

 6. Toiminnanharjoittajalla on edelleen velvollisuus ympäristönsuojelulain 7 §:n perusteella jär­jes­tet­­vä toimintansa niin, että ympäristön pi­laan­tu­mi­nen voidaan eh­käis­tä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida ko­ko­naan ehkäistä, se on ra­joi­tet­ta­va mahdollisimman vähäiseksi. Toi­min­nan­har­joit­ta­jan on ra­joi­tet­ta­va toimintansa päästöt ympäristöön ja mah­dol­li­sim­man vähäisiksi.

 

 Edellä mainittuun viitaten Outokummun kaupungin ym­­ris­tön­suo­je­lu­vira­nomai­nen päättää:

 

 1. Kehottaa toiminnanharjoittajaa (Okun Hammaspyörä Oy) tekemään vä­hin­tään mittausraportissa esittämänsä parannukset. Toimenpiteet on aloi­tet­ta­va 10.12.2020 mennessä.

 

 2. Kehottaa toiminnanharjoittajaa uusimaan tämän jälkeen mittaukset mit­taus­suun­ni­tel­man ja viranomaisen päätösten mukaisesti. Asiakirjoihin tu­lee lisätä myös tieto mahdollisista suodattimista ja niiden huolloista se­kä tieto toiminnan tasosta mittaushetkellä. Aikataulu mittauksille on esi­tet­­vä 10.12.2020 mennessä.

 

 Päätös:

 Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ja varapuheenjohtaja Petri Kokko ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.16 - 19.32. Esteellisyyden syy: Marja-Liisa Alanen; intressijääviys (asuu alueella) ja Petri Kokko; osallisuusjäävi (asianosainen valituksessa).

 

 Hallintosäännön 120 §:n mukaan jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

 

 Rakennus- ja ympäristöjaoston jäsen Mika Aaltonen esitti, että tämän asian käsittelyn ajaksi tilapäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Kirsti Hiltunen. Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 _______________________________________

 

Rakympj 02.06.2021 § 4   

  

 

Selostus Toiminnanharjoittaja ei ole noudattanut viranomaisen antamaa kehotusta määräajassa, eikä viranomaiselle ole toimitettu edellisessä päätöksessä vaadittuja tietoja.

 

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

 

Lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378, tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Ympäristönsuojelusihteeri

 

Päätösehdotus Ympäristönsuojeluviranomainen määrää:
1. toiminnanharjoittajan (Okun Hammaspyörä Oy) tekemään vähintään mittausraportissa esittämänsä parannukset. Toimenpiteet on oltava valmiita 31.8.2021 mennessä.
2. toiminnanharjoittajaa uusimaan mittaukset mittaussuunnitelman ja viranomaisen päätösten mukaisesti. Asiakirjoihin tulee lisätä myös tieto mahdollisista suodattimista ja niiden huolloista sekä tieto toiminnan tasosta mittaushetkellä. Aikataulu mittauksille on esitettävä 31.8.2021 mennessä. Mittaukset on suoritettava kuitenkin 31.12.2021 mennessä. Mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata viranomaisen määräystä määräaikaan mennessä, annetaan asiassa ympäristönsuojelulain 180 §:n mukainen määräys olemassa olevan tiedon perusteella.

 

Päätös Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ja varapuheenjohtaja Petri Kokko ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:14-17.25 .

Esteellisyyden syy: Marja-Liisa Alanen; intressijääviys (asuu alueella) ja Petri Kokko; osallisuusjäävi (asianosainen valituksessa).

 

Hallintosäännön 120 §:n mukaan jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston jäsen Pirjo Nissinen esitti, että tämän asian käsittelyn ajaksi tilapäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Mika Aaltonen. Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 ______________________