Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 38 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajien hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

5/00.01.06/2021

 

Kvalt 14.12.2020 § 52 Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä               jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

 

 Päätös:

 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteenkaupunginhallituksen               valmisteltavaksi.

 

 ___________________________

 

Hyvltk 11.05.2021 § 44  

 

Selostus Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa aloitteessaan "liikunta- ja kulttuurikortin" käyttöönottamista outokumpulaisille omaishoitajille. Kortilla omaishoitaja voisi käyttää kaupungin kuntosalia ja uimahallia sekä osallistua kulttuuritapahtumiin maksutta. Lisäksi esitetään omaishoitajien ohjaamista kuntosaliryhmiin tai oman kuntosaliryhmän perustamista.

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen toimesta. Laki omaishoidon tuesta 937/2005 tehtiin edistämään hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteumista. Lain mukaan kunnan on järjestettävä omaishoitajille valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten, hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä mahdollisuus kahden tai kolmen päivän vapaaseen kalenterikuukautta kohden. Omaishoidon tukikokonaisuuteen kuuluva hoitopalkko on määräahasidonnnainen eli subjektiivista oikeutta palkkioon ei omaishoitjalla ole. Kunnat tai sote-toimintaalueet päättävä itsenäisesti lain mukaisten palveluiden järjestämisestä ja hoitopalkkioiden euromääristä lain antamissa raameissa.

 

Vuonna 2000 omaishoidon sopimuksia oli Outokummussa 26, vuonna 2010 jo 45 ja tällä hetkellä Siun Sotelta saadun tiedon perustella 62 kappaletta. Sopimuksista 65% luokitellaan liittyvän vanhuuteen, 23% vammaisuuteen ja 12% lasten sairauksiin. Korvauksia omaishoitosopimusten perustella maksetaan tällä hetkellä yhteensä 30 120,12 € / kk jakautuen seuraavasti

 • 45 asiakasta hoitopalkkioluokassa 1, korvaus 408,09 € / kk
 • 10 asiakasta hoitopalkkioluokassa 2, korvaus 600,66 € / kk
 • 7 asiakasta hoitopalkkioluokassa 3, korvaus 816,21 € / kk
 • 0 asiakasta hoitopalkkioluokassa 4, korvaus 1539,23 € / kk
 • asiakkaita on myös nk. ennakoivan tuen piirissä, joista kustannus on tällä hetkellä yhteensä noin 3 100 € / kk

Outokumpulaisten omaishoitajien keski-ikä on 74,5 vuotta.

 

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman työryhmän loppuraportin mukaan (STM:n raportteja ja muistoita 2014:2) sopimuksen tehneitä hoitajia oli Suomessa vuonna 2013 noin 60 000 ja "pääasiallisen auttajan" eli omaishoidon tyyppisessä tilanteessa hoitoa antavia noin 350 000. Näin laskien Outokummussa on noin 350 omaishoitajaa, joista joka kuudennella on omaishoitosopimus Siun Soten kanssa. Omaishoitajan määrittely ei ole yksiselitteinen ja tarkkarajainen koska normaalin omaisen auttamisen ja omaishoidon raja on häilyvä. Ainut selkeä ryhmä ovat kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneet jossa siinäkin eri kuntien tai sote-toiminta-aluiden kriteerit ja käytännöt vaihtelevat. Siun Sotelta kielteisen päätöksen omaishoidon tukihakemukseensa saaneet olisi myös mahdollinen ryhmä liikunta- ja kultturikortin saajiksi, mutta tällöin ei olisi mitään yhdenmukaisia kiriteereitä myöntöperusteista vaan kortin saamiseksi riittäisi käytännössä omaishoitohakemuksen tekeminen.

 

Niin sopimuksen tehneet kuin sopimusta vailla olevat omaishoitajat vähentävät julkisten hoivapalveluiden tarvetta. Jos käytetään laskentaperusteena Kehusmaan & Autti-Rämän & Rissasen vuonna 2013 tekemää laskelmaa, saadaan Outokummun 62:n omaishoitajan tekemän työn nettosäästövaikutukseksi Outokummun kuntataloudessa 0,58 M€ - 1,09 M€ vuodessa.

 

Omaishoitajien saamien hoitopalkkioiden lisäksi omaishoitajien tulo- ja varallisuustilanteet vaihtelevat. Yli puolet omaishoitajista on eläkeläisiä, mutta  heidänkään tilanteenssa ei ole yhdenmukainen.  Tutkimuksia tai tilastointia aiheesta on niukasti. Osalle omaishoitajista liikunta- ja kulttuurikortin tuoma taloudellinen hyöty tulisi varmasti tarpeeseen ja voisi poistaa yhden esteen kyseisten liikunta- tai kulttuuripalveluiden käyttämiselle. Osalle kortilla ei todennäköisesti olisi taloudellisesti käytännön merkitystä. Omaishoitajien lisäksi on myös muita ryhmiä, joille aloitteessa esitetty kortti olisi vastaavantyyppisin taloudellisin ja sosoiaalisin perustein perusteltua myöntää.

 

Liikunta- ja kulttuurikortin voidaan olettaa laskevan hieman hyvinvointipalveluiden tuloja, koska omaishoitajissa on todennäköisesti jo nyt liikunta- ja kulttuuripalveluita käyttäviä sekä esim. liikuntatoimen seniorikortin hankkineita. Vaikutus liikuntatoimen tuloihin olisi kuitenkin todennäköisesti hyvin pieni. Jos liikunta- ja kulttuurikortin vuoksi jäisi esim. 20 kuuden kuukauden seniorikorttia ja 40 kertakäyntiä niin uimahaliin kuin kuntosaliin tuloutumatta, vaikutus on vajaat 2 t€. Kulttuuritoimessa vaikutus on vielä huomattavasti pienempi.

 

Sopimuksen tehneille 62:lle outokumpulaiselle omaishoitajille lähetettiin kysely aloitteesta ja siinä esitetyistä toimenpiteistä.Vastauksia saatiin 23 kappaletta. Valtaosa vastaajista piti aloitetta hyvänä, tarpeellisena ja motivaattorina lähteä pitämään huolta omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan. Vastaajat tulisivat mielestään käyttämään seuraavia kortilla saatavia palveluita:

 • uinti/vesijuoksu uimahallissa: 14 vastaajaa
 • vesijumppa uimahallissa: 8 vastaajaa
 • omatoiminen harjoittelu kuntosalilla: 14 vastaajaa
 • ryhmäharjoittelu kuntosalilla: 5 vastaajaa
 • kulttuuritapahtumat: 13 vastaajaa
 • muut -kohdassa mainittiin
  •   elokuvat Kinomaritassa: 2 vastaaja
  •   kulttuuritapahtumat ulkopaikkakunnilla
  •   seurakunnan järjestämä kahvitus

Vastaajat arvioivat käyttävänsä palveluja kortilla

 • usemman kerran viikossa: 9 vastaajaa
 • viikoittain: 9 vastaajaa
 • kuukausittain: 3 vastaajaa
 • harvemmin: 2 vastaaja

Avoimessa palauttessa aloitteesta mainittiin

 • sijaistajan saaminen ja korona-aika esteeksi kortin käyttämiselle
 • pyörtuoli esteenä sille, että hoidettava voisi lähteä mukaan toimintoihin
 • ryhmätoiminta olisi hyvä niin tulisi helpommin lähdettyä
 • liikunta ja kulttuuri eivät tärkeitä kaikille tai tulevat hoidettua muuta kautta, esim. hieronta, kasvohoito tai kampaaja palvelisivat paremmin
 • esimerkiksi hieronta olisi omaishoitajille tervetullut asia

 

Varsinainen liikunta- ja kulttuurikortti - nimeltään esim. "okupassi" - olisi mahdollista toteuttaa luottokortin tyyppisenä fyysisenä korttina tai digitaalisena korttina. Kaupungilla on myös käytössä sähköinen epassi henkilöstöetuna. Epassilla voi hankkia itselleen liikunta-, kulttuuri -ja hyvinvointipalveluita verovapaana henkilöstöetuna. Samaa epassia voisi käyttää myös omaishoitajille mutta tällöin se muodostaisi omaishoitajille verotettavan edun ja kaupungille suoran euromääräisen, passin käyttöön perustuvan kustannuksen. Epassia voisi myös käyttää muuallakin kuin Outokummussa. Kummankin passin voimassaolon voisi rajata esim. kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Päätöksen vaikutusarviointia ei tehdä / vaadita.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää
1. myöntää 1.1.2022 alkaen outokumpulaisille, Siun Soten kanssa omaishoitosopimuksen omaishoitajille okupassin
-  jolla pääsee maksutta kortissa kerrottuihin kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimien palveluihin ja tapahtumiin
- jolla saa mahdollisesti alennuksia yksityisten palveluntuottajien palveluista
- joka on henkilökohtainen ja voimassa myöntämisvuoden loppuun saakka.

2. antaa edellä esitetyn vastauksena aloitteeseen ja toimittaa se edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________

 

Khall 24.05.2021 § 101  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________

 

Kvalt 31.05.2021 § 38  

  

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.