Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 12


 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Rakympj 22.09.2021 § 12  

    

 Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kaupunginvaltuusto on 16.8.2021 § 60 valinnut rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenet. Hallintosäännön 11 §:n mukaan jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintosäännössä ei ole määräystä siitä kuka avaa toimielimen valtuustokauden ensimmäisen kokouksen. Tässä tapauksessa voidaan soveltaa hallintosäännön 72 §:ää, jonka  mukaan valtuuston kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu.

 

 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

 Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa läsnä oleva iältään vanhin jäsen avaa kokouksen ja johtaa kokousta kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. 

 

Päätös Rakennus- ja ympäristöjaoston iältään vanhin jäsen Juhani Westman avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että Juhani Westman toimi puheenjohtajana pykälien 12-14 aikana.