Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 21


 

Uhkasakon asettaminen koskien kiinteistön 309-7-702-2 omistajaa

204/10.03.00.08/2021

 

216/10.03.00/2018

 

Rakympj 01.11.2018 § 33

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to on tehnyt kiinteistöllä 309-7-702-2, osoitteessa XX, 83500 Ou­to­kum­pu, ympäristökatselmuksen 27.6.2018. Katselmuksella ha­vait­tiin, että kiinteistön piha-alueet ovat hoitamatta, kiinteistön piha-alueilla on epäsiistiä varastointia, kiinteistöllä sijaitseva rakennus on epäsiistissä kun­nos­sa ja rakennuksen kantavien rakenteiden kunto on epäselvä.

 

 Kiinteistön omistaa XX.

 

 Kiinteistön omistajalle on lähetetty kehotuskirje 11.7.2018. Ke­ho­tus­kir­jees­sä kehotettiin kunnostamaan piha-alueet, siivoamaan kiinteistön sekä saat­ta­maan kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen maankäyttö- ja ra­ken­nus­lain § 166 ja § 167 edellyttämään kuntoon. Lisäksi kehotettiin esit­­mään kuntotutkimus rakennuksesta sen terveellisyyden ja turvallisuuden osoit­ta­mi­sek­si. Määräajat piha-alueiden kunnostukselle ja siivoamiselle oli 17.8.2018. Lisäksi 17.8.2018 mennessä tuli toimittaa rakennuksen osalta kun­to­tut­ki­mus sekä selvitys aiotuista toimenpiteistä rakennuksen saat­ta­mi­sek­si lain edellyttämään kuntoon sekä aikataulu kyseisille toi­men­pi­teil­le.

 

 Kiinteistön omistaja on ollut puhelimitse yhteydessä rakennusvalvontaan ja luvannut ryhtyä toimenpiteisiin sekä ilmoittaa kirjallisesti toi­men­pi­teis­tä rakennuksen osalta. Kirjallista selvitystä aiotuista toimenpiteistä ei ole tul­lut.

 

 Kiinteistön piha-alue on edelleen siistimättä, eikä notkahtaneen ra­ken­nuk­sen osalta ole tullut selvitystä tai aikataulua toimenpiteistä.

 

 Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,

 janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

 Rakennustarkastajan ehdotus:

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to päättää, että kiinteistön omistaja XX kuullaan ennen vel­voit­teen määräämistä (Hallintolaki § 34 ja § 60) ja tehosteen asettamista (Uh­ka­sak­ko­la­ki § 22).

 

 Samalla hänelle ilmoitetaan kiinteistön piha-alueen kunnostamisen (pää­vel­voi­te) tehosteeksi asetettavasta uhasta (kiinteä uhkasakko 1 000€), kiin­teis­tön piha-alueen siivoamisen (päävelvoite) tehosteeksi ase­tet­ta­vas­ta uhasta (kiinteä uhkasakko 1 000€), rakennuksen lain edellyttämään kun­toon saattamisen (päävelvoite) tehosteeksi asetettavasta uhasta (kiin­teä uhkasakko 5 000€) sekä selvityksen toimittamiseksi rakennuksen ter­veel­li­syy­des­tä ja turvallisuudesta (päävelvoite) tehosteeksi asetettavasta uhas­ta (kiinteä uhkasakko 1 500€).

 

 Päätös:

 Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ________________________________________

 

Rakympj 21.02.2019 § 10

 Kiinteistön omistajan edustajalle on toimitettu kuulemiskirje. Edustaja on il­moit­ta­nut asioiden olevan hoidettu 30.7.2019 mennessä.

 

 Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,

 janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

 Rakennustarkastajan ehdotus:

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to päättää:

 

 1.  velvoittaa kiinteistön 309-7-702-2 omistajan XX:

 a.  kunnostamaan kiinteistön piha-alueen 30.7.2019 mennessä sakon uhal­la ja  asettaa velvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon 1 000€, joka lan­keaa, mikäli määräaikaa ei noudateta

 b. siivoamaan kiinteistön piha-alueen 30.7.2019 mennessä sakon uhalla ja  aset­taa velvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon 1 000€, joka lankeaa, mi­­li määräaikaa ei noudateta

 c. saattamaan kiinteistöllä sijaitseva rakennus maankäyttö- ja ra­ken­nus­lain § 166 ja § 167 edellyttämään kuntoon 30.7.2019 mennessä sakon uhal­la ja asettaa velvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon 5 000€, joka lan­keaa, mikäli määräaikaa ei noudateta

 d. toimittamaan selvityksen kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen ter­veel­li­syy­des­tä ja turvallisuudesta 30.7.2019 mennessä sakon uhalla ja asettaa vel­voit­teen tehosteeksi kiinteän uhkasakon 1 500€, joka lankeaa, mikäli mää­­ai­kaa ei noudateta

 e. ilmoittamaan mahdollisessa kiinteistön omistajanvaihdostilanteessa uu­del­le omistajalle edellä esitetyistä velvoitteista ja uhkasakoista sekä il­moit­ta­maan mahdollisesta omistajan vaihdoksesta ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

 2. koska laiminlyöntiä on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vä­häi­se­nä, asiasta ei tehdä Maankäyttö- ja rakennuslain § 186 mukaista il­moi­tus­ta poliisille.

 

 Päätös:

 Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ________________________________________________

 

 

Rakympj 28.10.2020 § 19 Kiinteistön omistajaan on oltu vuosien 2019 ja 2020 aikana yhteydessä use­aan kertaan. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut asioiden hoituvan pi­kai­ses­ti, viimeistään kesän 2020 aikana.

 

 Rakennustarkastaja on tehnyt 16.10.2020 katselmuskäynnin kiinteistön pi­ha-alueil­le. Piha-alueet ovat kunnostamatta ja siivoamatta eikä kiin­teis­töl­lä sijaitsevalle rakennukselle ei ole tehty mitään toimenpiteitä. Lisäksi sel­vi­tys kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen terveellisyydestä ja tur­val­li­suu­des­ta on edelleen toimittamatta.

 

 Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,

 janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

 Rakennustarkastajan ehdotus:

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to päättää kuulla Uhkasakkolain § 22 mukaisesti kiinteistön omis­ta­ja XX uhkasakon maksuun tuomitsemisesta sekä siitä, miksi ra­ken­nus- ja ympäristöjaoston kokouksessaan 21.2.2019 § 10 määräämiä vel­voit­tei­ta 1a, 1b, 1c ja 1d ei ole noudatettu. Kuulemiskirje toimitetaan to­dis­teel­li­ses­ti ja kuulemiselle asetetaan määräaika siten, että vastine kuu­le­mi­seen tulee olla Outokummun kaupungin rakennusvalvonnassa vii­meis­tään 10.12.2020. Lisäksi päätetään, että vastineen antamatta jät­­mi­nen ei estä asian käsittelyä jatkossa.

 

 Päätös:

 Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkitään, että jaoston varajäsen Kirsti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.55 - 19.12. Esteellisyyden syy: intressijäävi

 

 _________________________________

 

 

Rakympj 02.06.2021 § 10  

 

 

Selostus Kiinteistön omistaja ei ole vastannut rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessaan 28.10.2020 § 19 päättämään kuulemiseen. 

 

 Kyseisellä kiinteistöllä sijaitseva rakennus on asetettu rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksellä 28.10.2020 § 18 käyttökieltoon.

 

 Kyseisen rakennuksen tilannetta tullaan käsittelemään rakennus- ja ympäristöjaostossa myös uutena asiana.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 22.09.2021 § 21   

  

 

Selostus Samaa kiinteistöä ja rakennusta koskevaa asiaa käsitellään uutena asiana rakennus- ja ympäristöjaostossa. Näin ollen tämän asian käsittely voidaan lopettaa.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää, että asian käsittely lopetetaan.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________