Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 14


 

Rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2021-2025

187/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 136  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mu­kaan kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaostossa on viisi (5) jäsentä. Kullakin rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenellä on hen­ki­­koh­tai­nen varajäsen. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ra­ken­nus- ja ympäristöjaoston puheenjohtajan on oltava kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan varsinainen jäsen.

 

 Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä sää­de­tään.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi­mi­kau­dek­si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val­tuus­ton toimikautta lyhyempi.

 

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin va­lit­see jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää­rän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va­li­taan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt pu­heen­joh­ta­ja­mal­lis­ta.

 

 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja joh­to­kun­nan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä sää­de­tään.

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on hen­ki­lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh­­­alu­eel­la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa;

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin­nas­tet­ta­vas­sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky­sy­myk­ses­sä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta­van­omai­ses­ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu."

 

 Tasa-arvolain mukaan 5 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jä­se­nen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa­maa sukupuolta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

valitsee kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 60 

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

1. valita kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen

Annika Kontkanen, KESK   Kaisa Vallius, KESK
Jarmo Pakarinen, KESK   Henri Räsänen, KESK
Juhani Westman, SDP   Rakib Aslan, SDP
Eija Poutiainen, PS   Sirpa Piikki, PS
Miika Homin, VAS   Pentti Hyttinen, VAS

 

 

      ________________________

 

Rakympj 22.09.2021 § 14   

  

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mu­kaan kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Puheenjohtajan on oltava kaupunkirakennelautakunnan varsinainen jäsen.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti yksimielisesti valita
rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtajaksi Eija Poutiaisen ja varapuheenjohtajaksi Miika Hominin.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui varapuheenjohtaja Miika Homin.

 

 

 ______________________