Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 16


 

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokousajat, kokouskutsun lähtettäminen, läsnäolo-oikeus kokouksissa sekä pöytäkirjan tarkastaminen toimikaudella 2021-2025

242/00.00.01.01/2021

 

Rakympj 22.09.2021 § 16   

  

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 15. lu­ku käsittelee muiden toimielinten paitsi kaupunginvaltuuston ko­kous­me­net­te­lyä.

 

113 § - 115 §:n mukaan kokoukseen voi osallistua tulemalla kokouspaikalle fyysisesti tai sähköisen yhteyden avulla. Päätöksiä on mahdollista tehdä myös sähköisenä päätöksentekomenettelynä.

 

116 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pi­de­tään myös puheenjohtajan katsoessa sen tarpeelliseksi tai enemmistö toi­mi­eli­men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pi­­mi­ses­tä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokousajankohdan mää­rää tällöin puheenjohtaja. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen.

 

117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol­les­saan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa kerrotaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat ja päätöksentekotapa. Jos asia käsitellään säh­köi­ses­sä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista mää­­ai­ka asian käsittelylle.  Esityslista lähetetään pääsääntöisesti ko­kous­kut­sun yhteydessä ja se sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh­do­tuk­set päätöksiksi. Salassa pidettävät asiat merkitään erikseen.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muil­le, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen ko­kous­ta. 118 §:n mukaan kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. 119 §:n mukaan esityslistan julkiset asiat julkistaan myös tietoverkossa.

 

122 §:n mukaan rakennus- ja ympäristöjaostossa on läsnäolo- ja puheoikeus jä­se­nil­lä, esittelijällä, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kau­pun­gin­joh­ta­jal­la. 123 §:n mukaan kaupunginhallitus voi lisäksi määrätä edustajansa lautakuntaan. Toi­mi­elin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Li­säk­si toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asian­tun­ti­ja voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päät­ty­mi­seen asti.

 

124 §:n mukaan toimielin voi kuntalain 101 §:n perustella päättää pitää julkisen kokouksen, joka voi olla myös sähköinen. Kokouksessa ei tällöin voi olla kä­sit­te­lys­sä salassa pidettäviä asioita.

 

137 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä ta­val­la."

 

138 §:n mukaan pöytäkirja pidetään nähtävillä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutustenarviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää, että
1. rakennus- ja ympäristöjaoston kokoukset järjestetään tarvittaessa keskiviikkoisin klo 17:00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa. Kokouksiin on mahdollista osallistua myös sähköisellä yhteydellä. Tarvittaessa kokous voidaan järjestää muunakin ajankohtana ja muussa paikassa. Tarvittaessa jaosto järjestää myös epävirallisia "iltakouluja" asioiden valmistelua varten
2. kokouskutsu lähetetään siten, että se on jäsenten käytettävissä neljä päivää ennen kokousta
3. rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus on hallintosäännön 122 §: mukaisesti
4. kokous voidaan pitää julkisena kokouksena jaoston erillisellä päätöksellä
5. kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen, mikäli mahdollista
6. pöytäkirja julkaistaan tietoverkkoon viimeistään kokousta seuraavana perjantaina.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________