Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 19


 

Uhkasakon tuomitseminen koskien kiinteistön 309-406-16-119 omistajaa

205/10.03.00.08/2021

 

216/10.03.00/2018

 

Rakympj 01.11.2018 § 37

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to on tehnyt kiinteistöllä 309-406-16-119, osoitteessa XX, 83500 Outokumpu, ympäristökatselmuksen 27.6.2018. Katselmuksella ha­vait­tiin, että kiinteistön piha-alueet ovat hoitamatta ja kiinteistöllä si­jait­se­va rakennus on romahtanut.

 

 Kiinteistön omistaa XX.

 

 Kiinteistön omistajalle on lähetetty kehotuskirje 11.7.2018. Ke­ho­tus­kir­jees­sä kehotettiin siistimään kiinteistön piha-alue ja saattamaan kiinteistö ro­mah­ta­neen rakennuksen osalta Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 ja § 167 mukaiseen kuntoon. Piha-alueen osalta määräaika siistimiseen oli 17.8.2018. Romahtaneen rakennuksen osalta kiinteistön omistajan tuli toi­mit­taa selvitys 17.8.2018 mennessä aikomistaan toimenpiteistä ja niiden ai­ka­tau­lus­ta.

 

 Kiinteistön piha-alue on edelleen siistimättä, eikä romahtaneen ra­ken­nuk­sen osalta ole tullut selvitystä tai aikataulua toimenpiteistä.

 

 Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,

 janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

 Rakennustarkastajan ehdotus:

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to päättää, että kiinteistön omistaja XX kuullaan en­nen velvoitteen määräämistä (Hallintolaki § 34 ja § 60) ja tehosteen aset­ta­mis­ta (Uhkasakkolaki § 22).

 

 Samalla hänelle ilmoitetaan kiinteistön piha-alueen siistimisen (pää­vel­voi­te) tehosteeksi asetettavasta uhasta (kiinteä uhkasakko 1 000€) ja ro­mah­ta­neen rakennuksen lain edellyttämään kuntoon saattamisen (pää­vel­voi­te) tehosteeksi asetettavasta uhasta (kiinteä uhkasakko 5 000€)

 

 Päätös:

 Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________________________________

 

Rakympj 21.02.2019 § 13

 Kiinteistön omistajalle on lähetetty kuulemiskirje. Kuulemiskirjeeseen ei ole saatu vastausta.

 

 Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, jan­ne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

 Rakennustarkastajan ehdotus:

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to päättää:

 1.  velvoittaa kiinteistön 309-406-16-119 omistajan XX:

 a.  siistimään kiinteistön piha-alueen 30.7.2019 mennessä sakon uhalla ja  aset­taa velvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon 1 000€, joka lankeaa, mi­­li määräaikaa ei noudateta

 b. saattamaan kiinteistöllä sijaitsevan romahtaneen rakennuksen maan­käyt­tö- ja rakennuslain § 166 ja §167 edellyttämään kuntoon 30.7.2019 men­nes­sä sakon uhalla ja asettaa velvoitteen tehosteeksi kiinteän uh­ka­sa­kon 5 000€, joka lankeaa, mikäli määräaikaa ei noudateta.

 c. ilmoittamaan mahdollisessa kiinteistön omistajanvaihdostilanteessa uu­del­le omistajalle edellä esitetyistä velvoitteista ja uhkasakoista sekä il­moit­ta­maan mahdollisesta omistajan vaihdoksesta ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

 2. koska laiminlyöntiä on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vä­häi­se­nä, asiasta ei tehdä Maankäyttö- ja rakennuslain § 186 mukaista il­moi­tus­ta poliisille.

 

 Päätös:

 Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 __________________________________________________

  

Rakympj 28.10.2020 § 20 Kiinteistön omistaja ilmoitti saatuaan jaoston päätöksen, ettei ole saanut al­ku­pe­räis­tä kehotuskirjettä. Asiaa selvitettäessä todettiin, että osoi­te­tie­to on ollut asiakirjoja toimitettaessa väärä. Asiassa kertyneet asiakirjat on tä­män jälkeen toimitettu haastemiehen välityksellä kiinteistön omis­ta­jal­le.

 

 Kiinteistön omistaja ei ole reagoinut asiaan muuten kuin ilmoittamalla käy­vän­sä kiinteistöllä kesän 2020 aikana.

 

 Rakennustarkastajan 16.10.2020 tekemän katselmuskäynnin perusteella kiin­teis­tön piha-alue on edelleen siistimättä ja kiinteistöllä olevalle ro­mah­ta­neel­le rakennukselle ei ole tehty mitään.

 

 Valmistelija/esittelijä: jko/jko

 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,

 janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

 Rakennustarkastajan ehdotus:

 Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ym­­ris­­jaos­to päättää kuulla Uhkasakkolain § 22 mukaisesti kiinteistön omis­ta­ja XX uhkasakon maksuun tuomitsemisesta sekä siitä, mik­si rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessaan 21.2.2019 § 13 mää­rää­miä velvoitteita 1a ja 1b ei ole noudatettu. Kuulemiskirje toimitetaan to­dis­teel­li­ses­ti ja kuulemiselle asetetaan määräaika siten, että vastine kuu­le­mi­seen tulee olla Outokummun kaupungin rakennusvalvonnassa vii­meis­tään 10.12.2020. Lisäksi päätetään, että vastineen antamatta jät­­mi­nen ei estä asian käsittelyä jatkossa.

 

 Päätös:

 Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkitään, että jaoston varajäsen Kirsti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.12 - 19.15. Esteellisyyden syy: intressijäävi

 

 ___________________________________

 

Rakympj 02.06.2021 § 9  

 

 

Selostus Kiinteistön omistaja on lähettänyt sähköpostia asiaan liittyen 14.11.2020 ja 4.3.2021. Sähköposteissaan kiinteistön omistaja ilmoittaa aloittavansa kiinteistönsä kunnostuksen kesän 2021 aikana.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 22.09.2021 § 19   

  

 

Selostus Kiinteistön 309-406-16-119 omistaja XX on sähköpostissaan 4.3.2021 rakennus- ja ympäristöjaoston määräämiä velvoitteita ja uhkasakkoa kohtuuttomina. Sähköpostissaan XX esittää, että koko kiinteistön arvo ei olisi uhkasakon suuruinen.

 

 Jaoston määräämiä velvoitteet perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 ja § 167 , kuten aiemmin on esitetty. Näin ollen velvoitteita ei voi pitää kohtuuttomina.

 

 Uhkasakkolain § 11 mukaisesti uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, mikäli velvoitteita on noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy. Velvoitteita ei ole noudatettu, eikä velvoitetun maksukyvystä ole esitetty selvitystä. Kiinteistön arvolla ei ole suoraan vaikutusta uhkasakon määrään, uhkasakon tarkoituksena on saada niskoittelija määräajassa oikaisemaan sen, mitä on lyöty laimin. Uhkasakon suuruutta pitää verrata laimin lyönnin korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näin ollen tulee harkita, onko uhkasakon määrä verrannollinen kiinteistön siistimis- ja purkamiskustannuksiin.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Tuomita uhkasakon asetettua pienempänä, eli kiinteistön 309-406-16-119 omistaja XX tuomitaan 3.000 € uhkasakkoon, koska määrättyjä velvoitteita ei ole noudattetu asetettuihin määräaikoihin mennessä.
2. Samalla kuulla XX uudesta määräysten tehosteeksi asetettavasta uhasta, mikäli jaoston määräämiä velvoitteita ei ole noudatettu 31.12.2021 mennessä.
3. Toimittaa päätöksen tuomitsemisesta ja uuden uhan asettamisesta todisteellisesti.
4. Lähettää ilmoituksen maanmittauslaitokselle kiinteistöä koskevista velvoitteista ja uhan tuomitsemisesta.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________