Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 61


 

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenten vaali 2021-2025

189/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 137  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 9 §:n mu­kaan kaupunginhallituksessa on elinvoima- ja omistajaohjausjaosto, jos­sa on kolme (3) jäsentä. Jäsenten ja varajäsenten on oltava kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen varsinaisia jäseniä tai kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Jaoston jäsenenä ei voi olla kaupungin omistamien yhteisöjen hallinnossa oleva henkilö. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jan. Elin­voi­ma- ja omistajaohjausjaosto vastaa  kau­pun­ki­kon­ser­nin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

 

 Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä sää­de­tään.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi­mi­kau­dek­si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val­tuus­ton toimikautta lyhyempi.

 

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin va­lit­see jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää­rän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va­li­taan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt pu­heen­joh­ta­ja­mal­lis­ta.

 

 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja joh­to­kun­nan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä sää­de­tään.

 

 Kuntalain (410/2015) 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on hen­ki­lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa ole­va henkilö;

 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan mää­räys­val­las­sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muu­ten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val­mis­te­lus­ta;

 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin­nas­tet­ta­vas­sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos ky­sy­myk­ses­sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa ta­van­omai­ses­ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyö­tyä tai vahinkoa.

 

 Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh­tei­sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole hen­ki­lö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi­nai­suu­des­sa vastaa edunvalvonnasta.

 

 Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kun­nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia hen­ki­löi­tä.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu."

 

 Tasa-arvolain mukaan 3 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 1. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jä­se­nen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa­maa sukupuolta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

valitsee kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 61  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

valita kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Ilkka Hiltunen, KESK   Hanna Huttunen, KESK
Ilkka Mertanen, SDP   Pentti Jääskeläinen, SDP
Pirkko Palander, KOK  Markku Tanskanen, VAS