Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 62


 

Siun sote -neuvottelukunnan jäsenten vaali 2021-2025

188/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 138  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 14 §:n mu­kaan Siun sote -neuvottelukunnassa kaupunkia edustaa seitsemän (7) jä­sen­tä; yksi edustaja kustakin seitsemästä suurimmasta val­tuus­to­ryh­mäs­tä. Mikäli kaupunginvaltuustossa ei ole seitsemää valtuustoryhmää, suu­rin valtuustoryhmä saa ensimmäisen lisäpaikan ja niin edelleen, kun­nes neuvottelukunnan jäsenmäärä on seitsemän. Kullakin neu­vot­te­lu­kun­nan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee neu­vot­te­lu­kun­nan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä sää­de­tään.

 

 Vaalikelpoisuudesta johtokuntaan ja toimikuntaan säädetään kuntalain
74 §, kohdassa 3: Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen­ki­lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jon­ka kotikunta kunta ei ole.

 

 Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole holhoustoimilain nojalla julistettu va­jaa­val­tai­sek­si. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia ra­joi­tuk­sia ei ole.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu.

 

 Tasa-arvolain mukaan 7 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 3. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jä­se­nen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa­maa sukupuolta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

valitsee Siun sote -neuvottelukuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 62  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

valita Siun sote -neuvottelukunnan jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Marjo Piironen, KESK   Katri Ratilainen, KESK
Mirva Jaskari, SDP   Tanja Koponen, SDP
Mikko Veijalainen, PS   Simo Ratilainen, PS
Katariina Malinen, VAS   Miika Homin, VAS
Matti Honkavaara, KOK   Pirkko Palander, KOK
Jari Turpeinen, SIN   Lari Naumanen, SIN
Hanna Kaasinen, KD   Liisi Luukkonen, KD