Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 63


 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta 2021 alkavalle valtuustokaudelle

190/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 139  

 

 

Selostus Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalaissa (410/2015):

 

 58 § Kuntayhtymän toimielimet

 Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kun­ta­yh­ty­mäl­lä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toi­mi­eli­miä.

 

 Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten ko­koon­pa­no on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien val­tuus­tois­sa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ää­ni­osuut­ta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu­kai­ses­ti.

 

 59 § Yhtymävaltuusto

 Yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yh­ty­­val­tuus­ton jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.

 

 Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:

 

 Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaa­li­kel­poi­nen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen­ki­lö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

 

 Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä­se­nek­si ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rin­nas­tet­ta­van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh­tei­sös­sä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toi­mi­eli­mes­sä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot­ta­maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin hen­ki­lö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka ko­ti­kun­ta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

 

 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän pe­rus­so­pi­mus:

 

 10 § Yhtymävaltuuston jäsenten valinta

 Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yh­ty­­val­tuus­toon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuo­den alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yk­si edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta koh­ti.

 

 Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

 Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien val­tuus­to­jen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

 11 § Jäsenten äänivalta

 Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on es­ty­nyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

 

 13 § Yhtymävaltuuston tehtävät

 Yhtymävaltuusto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Yh­ty­­val­tuus­tol­la on kaikki kuntalain mukaan valtuustolle kuuluvat tehtävät.

 

 Outokummun asukasluku oli vuoden 2020 alussa 6 688 asukasta, joten val­tuus­toon valitaan Outokummusta kaksi (2) jäsentä ja heille hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet. Perussopimuksesta poiketen yhtymävaltuuston toimikausi päättyy hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtainen varajäsen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 63  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Marjo Piironen, KESK   Jarmo Pakarinen, KESK
Helena Matikka, SDP   Voitto Mansikkamäki, SDP