Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 64


 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuuston jäsenten valinta valtuustokaudelle 2021-2025

191/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 140  

 

 

Selostus Kuntayhtymien valtuustojen valinnasta säädetään kuntalaissa (410/2015) seuraavaa:

 

 58 § Kuntayhtymän toimielimet

 Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kun­ta­yh­ty­mäl­lä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toi­mi­eli­miä.

 

 Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten ko­koon­pa­no on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien val­tuus­tois­sa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ää­ni­osuut­ta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu­kai­ses­ti.

 

 59 § Yhtymävaltuusto

 Yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yh­ty­­val­tuus­ton jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.

 

 Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:

 

 Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaa­li­kel­poi­nen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen­ki­lö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

 

 Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä­se­nek­si ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rin­nas­tet­ta­van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh­tei­sös­sä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toi­mi­eli­mes­sä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot­ta­maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin hen­ki­lö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka ko­ti­kun­ta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

 

 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 1.1.2020 voimaan tullut pe­rus­so­pi­mus:

 

 6 § Jäsenten valinta

 

 Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymä-valtuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan valtuustokautta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti.  Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu siihen asti kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

 

 Yhtymävaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustojen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuus-periaatteen mukaisesti.

 

 Mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai hänelle myönnetään ero yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevalle toimikaudelle. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. 

 

 Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat edustajansa yhtymävaltuustoon noudat-taen perussopimuksen määräyksiä.

 

 7 § Jäsenten äänivalta

 

 Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle

 

 Outokummun asukasluku oli vuoden 2020 lopussa 6 552 asukasta, joten yhtymäval­tuus­toon valitaan Outokummusta kaksi (2) jäsentä ja heille hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntia toimittamaan kopiot kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi nimettyjen henkilöiden kirjallisista suostumuksista.

 

 Todetaan, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston toimikauden 2021-2025 ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 14.9.2021.

 

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuustoon valitaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtainen varajäsen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 64  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti  yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian valtuustoon seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Annika Kontkanen, KESK   Jarmo Pakarinen, KESK
Tomi Laurikainen, VAS   Riitta Hyttinen, VAS