Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 66


 

Liperin kunnan maaseutulautakunnan jäsenen vaali 2021-2025

193/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 142  

 

 

Selostus Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoimintasopimus on tullut voi­maan 1.1.2013 ja sopijapuolina ovat Ilomantsin kunta, Joensuun kau­pun­ki, Juuan kunta, Kontiolahden kunta, Liperin kunta Outokummun kau­pun­ki ja Polvijärven kunta.

 

 Yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen hallinnosta ja teh­­vis­tä vastaa Liperin kunta. Yhteistoimintasopimuksessa mainittujen teh­­vien hoitamista varten on perustettu kuntalain 77 §:ssä (uuden kun­ta­lain 51 §) tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin, joka on Liperin kun­nan maaseutulautakunta.

 

 Maaseutulautakunnan jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä, joilla on hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet. Kukin sopijakunta valitsee maa­seu­tu­lau­ta­kun­taan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten tulee olla pääsääntöisesti valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Maa­seu­tu­lau­ta­kun­nan puheenjohtajana toimii Liperin edustaja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toimii Joensuun edustaja.

 

 Maaseutulautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään Liperin kun­nan hallintosäännössä. Liperin kunnan tulee kuulla yh­teis­toi­min­ta­so­pi­muk­sen mukaisia tehtäviä ja hallintoa koskevien sääntöesitysten osalta mui­ta sopijakuntia.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi­mi­kau­dek­si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val­tuus­ton toimikautta lyhyempi.

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on hen­ki­lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh­­­alu­eel­la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa;

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin­nas­tet­ta­vas­sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky­sy­myk­ses­sä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta­van­omai­ses­ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va­ra­­se­niä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kui­ten­kaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toimittaa maaseutulautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaalin.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 66  

  

Todetaan, että Liperin maaseutulautakunnassa on on 12 jäsentä eli yksi jäsen jokaisesta Pohjois-Karjalan kunnasta lukuunottamatta Heinäveden kuntaa.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Liperin maaseutulautakuntaan jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Kasimir Sandman, KOK   Pirkko Palander, KOK