Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 69


 

Käräjäoikeuden lautamiesten vaali 2021-2025

196/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 145  

 

 

Selostus Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:n mukaan kä­­­oi­keu­den lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Tuomioistuinviraston  16.6.2021 (TIV/67/2021) tekemän päätöksen mukaan lautamiesten lu­ku­mää­rä on Outokummussa 2.

 

 Lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä, vaik­ka valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lau­ta­mie­het, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jä­se­niä ja toimivat tuomarin vastuulla. Näin ollen tehtävä on pikemminkin val­tiol­li­nen luottamustehtävä, jonka hoitamisesta maksettavat kustannukset (is­tun­to­palk­kio, ansionmenetyskorvaus ja matkakustannukset) suo­ri­te­taan valtion varoista.

 

 Perustuslakivaliokunta on todennut mm. seuraavaa: "Lau­ta­mies­ten valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lau­ta­mies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luot­ta­mus­hen­ki­lö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suh­teen erityinen vastuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lau­ta­mie­hen tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pi­dä vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron mak­sa­mi­ses­ta istuntopalkkiostaan.".

 

 Lautamiehen tehtävä eroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja eräis­tä muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että tuo­mio­is­tui­men istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja jat­ke­taan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan kä­si­tel­lyk­si. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päi­vän kestävään istuntoon. Erityisesti laajoissa rikosasioissa lautamiesten tu­lee varautua olemaan läsnä useampana päivänä peräkkäin.

 

 Tuomioistuinten jäsenten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyään huo­mat­ta­van paljon huomiota.  Esteellisyyttä koskevat säännökset on
uudistettu syyskuussa 2001 voimaan tulleella lailla. Mainittu lain muutos ja
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kannanotot ovat merkinneet sitä, että
esteellisten piiri on laajentunut.  Vakiintunut periaate on, että tuo­mio­is­tui­men on paitsi oltava puolueeton myös näytettävä puolueettomalta. Es­teel­li­syys­ky­sy­myk­set ovat usein ajankohtaisia erityisesti silloin, kun lau­ta­mie­hi­nä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jä­se­niä. Ministeriön näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien kun­nal­lis­ten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lau­ta­mie­hek­si tulisi suhtautua pidättyväisesti.

 

 Lautamiesten valinnan osalta Tuomioistuinvirasto kiinnittää huomiota kä­­­oi­keu­den lautamiehistä annetun lain 2 §:ään kokonaisuudessaan. Lautamiehen tu­lee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suo­men kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lau­ta­mie­hek­si ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyt­­nyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuo­mio­is­tui­mes­sa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suo­rit­taa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai po­lii­si­val­von­taa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asian­ajoa harjoittava henkilö.

 

 Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kun­nas­ta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edus­taa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lau­ta­mies­jär­jes­tel­män uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta jär­jes­tel­mään saattaisi lisätä mikäli lautamiesten joukossa olisi myös eri etnisiä ryh­miä edustavia henkilöitä.

 

 Lautamieslain 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain (410/2015) 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.

 

 Lautamieslain 5 §:n mukaan lautamiehen on en­nen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava kä­­­oi­keu­del­le tuomioistuinlain (2016/673) 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu si­don­nai­suus­il­moi­tus käräjäoikeudesta saatavalla lomakkeella.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,

 paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaksi (2) käräjäoikeuden lautamiestä.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 69  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita käräjäoikeuden lautamiehiksi seuraavat:

Harri Lasarov
Merja Helkamäki