Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 70


 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 2021-2025

197/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 146  

 

 

Selostus Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuu­si henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kyseisen lain kohdan mukaan uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia oloja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä kaäräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Maanmittauslaitos toivoo, että valintaprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota ikään, sillä käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain mukaan uskotuiksi miehiksi ei tule valita henkilöä, joka on valintahetkellä alle 25 vuotta tai täyttänyt 65 vuotta. Samalla he toivovat, että valinnoissa kiinitetään huomiota uskotun miehen mahdollisuuteen hoitaa tehtävää arkipäivisin. Maanmittauslaitoksen mukaan kuntaan valittavien uskottujen miesten määrää tärkeämpi on, että valitut luottamushenkilöt täyttävät em. kriteerit.

 

 Uskottuun mieheen sovelletaan muuten, mitä kuntalaissa (410/2015) säädetään kunnan luottamushenkilöstä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

 

 Uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on en­nen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa va­kuu­tus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mu­kaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä ke­nel­le­kään vääryyttä mistään syystä.

 

 Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/16) 4 §:n 3 momentin mukaan kun­nas­ta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edus­taa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lau­ta­mies­jär­jes­tel­män uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta jär­jes­tel­mään saattaisi lisätä mikäli lautamiesten joukossa olisi myös eri etnisiä ryh­miä edustavia henkilöitä.

 

 Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaa­liin sovelletaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain (410/2015) 79 §:n mu­kaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja senkin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

 

 Todetaan, että kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä oli edellisellä val­tuus­to­kau­del­la 9 ja he edustivat Outokummun eri kyliä. Yleisesti voidaan todeta, että uskottujen miesten tarve on kiinteistötoimituksissa vähentynyt ja on pieniä kuntia, joissa tarvetta ei välttämättä ole edes vuosittain.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,

 paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. päättää uskottujen miesten lukumäärästä ja
2. valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi uskotut miehet.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 70  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

1. uskottujen miesten lukumääräksi yhdeksän (9)

2. valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat:

Anne Taimela
Harri Lasarov
Tomi Jämsä
Jari Utriainen
Sanna Antikainen
Eija Poutiainen
Ari-Pekka Räsänen
Marko Kaasinen
Hanna Kaasinen