Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 72


 

Kaupunginvaltuuston koollekutsumistapa

199/00.01.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 148  

 

 

Selostus Kuntalain 410/2015 94 §:ssä säädetään valtuuston kokoontumisesta:

 

 "Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

 

 Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

 Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja ko kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

 

 Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.  Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä."

 

 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 77 §:n mukaan "kokouskutsun antaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

 Jos kyseessä on sähköinen kokous, kokouskutsussa on ilmoitettava verkko-osoite tai tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

 

 Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kaupunginvaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tidotettava kaupungin verkkosivuilla. "

 

 Kuntalain 108 §: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.

 

 Kunta voi yleisen tietoverkon käytön ohella päättää myös muusta ilmoitustavasta. Valtuuston kokouksista ilmoitetaan tavallisesti myös paikkakunnalla leviävissä sanomalehdissä, joka aiemmin on ollut keskeinen kanava. Ilmoitustavoista onkin syytä päättää asia- tai asiaryhmäkohtaisesti.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769

 paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että toimikauden 2021-2025 valtuuston kokouskutsu julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi  ja Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä. Lehdessä tapahtuva tiedoksi saattaminen ei ole tarpeen ajankohtana, jona lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 72  

  

 

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.