Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 55


 

Kaupunginhallituksen toimikausi ja vaali 2021-2025

182/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 131  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 8 §:n mu­kaan kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista kau­pun­gin­val­tuus­to valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä en­sim­mäi­sen ja toisen varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on hen­ki­­koh­tai­nen varajäsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston on oltava kau­pun­gin­val­tuus­ton varsinaisia jäseniä. Kaupunginhallituksen muista jäsenistä vä­hin­tään 1/3 on oltava kaupunginvaltuuston varsinaisia jäseniä tai va­ra­­se­niä.

 

 Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan val­tuus­ton toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toi­mi­kau­ten­sa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 

 Kuntalain (410/2015) 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on hen­ki­lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa ole­va henkilö;

 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan mää­räys­val­las­sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muu­ten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val­mis­te­lus­ta;

 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin­nas­tet­ta­vas­sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos ky­sy­myk­ses­sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa ta­van­omai­ses­ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyö­tyä tai vahinkoa.

 

 Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh­tei­sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole hen­ki­lö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi­nai­suu­des­sa vastaa edunvalvonnasta.

 

 Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kun­nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia hen­ki­löi­tä.

 

 Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yh­tei­sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu."

 

 Tasa-arvolain mukaan 9 -jäsenisen kaupunginhallituksen jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 4. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jä­se­nen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa­maa sukupuolta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. päättää Outokummun kaupunginhallituksen toimikauden pituudesta,

2. valitsee toimikaudeksi kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä

3. valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 55  

  

 

Päätös 1. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Outokummun kaupunginhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.

2. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti kaupunginhallitukseen seuraavat:

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen

Eveliina Kanniainen, KESK   Ville Juvonen, KESK
Ilkka Hiltunen,
KESK   Henna Kokkonen, KESK
Jyrki-Pekko Kinnunen, KESK  Marjo Piironen, KESK
Jonna Nissinen, SDP   Helena Matikka, SDP
Pentti Jääskeläinen, SDP   Kari Riikonen, SDP
Ilkka Mertanen, SDP   Voitto Mansikkamäki, SDP
Sanna Antikainen, PS   Eija Poutiainen, PS
Markku Tanskanen, VAS   Erkki Mononen, VAS
Pirkko Palander, KOK   Jukka Vänskä, KOK

 

 3. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Jonna Nissisen, 1. varapuheenjohtajaksi Ilkka Hiltusen ja 2. varapuheenjohtajaksi Sanna Antikaisen.