Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 56


 

Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025

183/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 132  

 

 

Selostus Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä var­ten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val­tuu­tet­tu­ja.

 

 Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 10 §:n mu­kaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto va­lit­see lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pu­heen­joh­ta­jan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1) kunnanhallituksen jäsen;

 2) pormestari ja apulaispormestari;

 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita kos­ke­van 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai sää­tiön palveluksessa;

 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu."

 

 Tasa-arvolain 4a §:n mukaan  5 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus kos­kee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hä­nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa su­ku­puol­ta.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet  valitaan valtuuston toi­mi­kau­dek­si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val­tuus­ton toimikautta lyhyempi.

 

 Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastuslautakunnan tehtävät jat­ku­vat siihen  saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on käsitelty valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jat­ku­mi­ses­ta huolimatta uusi tarkastuslautakunta valitaan muiden lau­ta­kun­tien tavoin valtuuston elokuun kokouksessa. Uudelle tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le kuuluvat vaalivuoteen kohdistuvat asiat. 

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se  
1. valitsee tilikausien 2021-2024 arviointia varten tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä

2. valitsee tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 56  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

1. valita tarkastuslautakunnan jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Harri Lasarov, KESK   Niina Pekkanen, KESK
Sirkka-Liisa Kolehmainen, SDP Marja-Terttu Vartiainen, SDP
Marja-Liisa Alanen, VAS   Lasse Pouhula, VAS
Erkki Räsänen, KOK   Olavi Savolainen, KOK
Jari Turpeinen, SIN   Petri Kokko, SIN

 

 2. valita tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Harri Lasarovin ja varapuheenjohtajaksi Jari Turpeisen.