Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 57


 

Keskusvaalilautakunnan vaali 2021-2025

184/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 133  

 

 

Selostus Hallintosäännön 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnasta, vaa­li­lau­ta­kun­nis­ta ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

 

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta.

 

 Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui­ten­kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen jär­jes­tyk­seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tu­lee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kun­ta­vaa­leis­sa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 

 Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edel­li­sis­sä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on kustakin ää­nes­­­ryh­mäs­tä valittava yksi edustaja, kunnes viisi vaaleissa esiintynyttä ää­nes­­­ryh­mää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käy­tän­nös­sä on useimmiten valittu viisi eniten saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edus­tus­ta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edus­ta­jaa.

 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa­li­toi­mi­tuk­ses­sa (Kuntalaki 33 §).

 

 Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tar­vit­ta­van henkilöstön.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu.

 

 Tasa-arvolain mukaan 5 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä mies­ten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus koskee erik­seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen hen­ki­­koh­tai­sen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa su­ku­puol­ta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5)  jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, sekä

2. valitsee varsinaisista jäsenistä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 57  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

1. valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat:

Varsiainen jäsen  Varajäsen kutsumisjärjestyksessä

Tomi Jämsä, KESK   1. Petri Kokko, SIN
Terttu Kovalainen, SDP   2. Asta Kettunen, KD
Simo Ratilainen, PS   3. Mika Nevalainen, Liike Nyt
Eeva Pussinen, VAS   4. Klas Swanljung, Vihreät
Martti Komulainen, KOK  5. Katri Ratilainen, KESK
   6. Eija Pennanen, SDP
                   7. Miika Huttunen, PS

2. valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tomi Jämsän ja varapuheenjohtajaksi Terttu Kovalaisen.