Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 58


 

Hyvinvointilautakunnan vaali 2021-2025

185/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 134  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mu­kaan hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kau­pun­gin­val­tuus­to valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakuntien pu­heen­joh­ta­jien on oltava valtuutettuja. Hyvinvointilautakunnan  ­se­nis­tä vähintään 1/3 on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

 Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen­ki­­koh­tai­set varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä sää­de­tään.

 

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi­mi­kau­dek­si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val­tuus­ton toimikautta lyhyempi.

 

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin va­lit­see jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää­rän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va­li­taan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt pu­heen­joh­ta­ja­mal­lis­ta.

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on hen­ki­lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh­­­alu­eel­la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa;

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin­nas­tet­ta­vas­sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky­sy­myk­ses­sä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta­van­omai­ses­ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seu­raa­vas­ti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas­taa­vis­sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi­mi­eli­mis­sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia et­tä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu.

 

 Tasa-arvolain mukaan 9 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä mies­ten ja naisten vähimmäislukumäärä on 4. Tasa-arvovaatimus koskee erik­seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen hen­ki­­koh­tai­sen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa su­ku­puol­ta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. valitsee hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä

2. valitsee hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 58  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti

1. valita hyvinvointilautakunnan jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen


Niina Pekkanen, KESK   Marjo Piironen, KESK
Henri Räsänen, KESK   Matias Sallinen, KESK
Helena Matikka, SDP   Katarina Dorotková, SDP
Toivo Rissanen, SDP   Heikki Savolainen, SDP
Timo Kinnunen, PS   Miika Huttunen, PS
Alli Mattila, VAS   Ekaterina Pipko, VAS
Timo Voutilainen, VAS   Tomi Laurikainen, VAS
Kasimir Sandman, KOK   Jenni Räsänen, KOK
Miia-Mari Koponen, KD   Anna Partanen, KD

 

 2. valita hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi Niina Pekkasen ja varapuheenjohtajaksi Helena Matikan.