Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 53


 

Sidonnaisuusilmoitukset

61/00.00.01.01/2022

 

Tarkltk 16.03.2022 § 17  

 

 

Selostus Kuntalain 84 §: Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen ja täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

 Kaupunginvaltuusto on 16.8.2021 valinnut valtuuskauden vaihtuessa uudet henkilöt luottamustoimiin. Sidonnaisuusilmoitusten pyytäminen ilmoitusvelvollisilta on viivästynyt ja hallintopalvelut on laittanut asian vireille lähettämällä ilmoitusvelvollisille 8.3.2022 sähköpostitse Sidonnaisuusilmoitus -lomakkeen. Lomake on pyydetty palauttamaan viimeistään 28.3.2022.

 

Valmistelija Toimistosihteeri

 

Lisätietoja Toimistosihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211, paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Puheenjohtaja  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. merkitsee yllä olevan selvityksen tietoonsa saatetuksi,
2. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset,
3. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan, ja
4. päättää jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Jari Turpeinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:27-19:28. Esteellisyyden syy: oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.

 

 

 ______________________

 

 

Tarkltk 30.03.2022 § 23 

 

 

Esittelijä Puheenjohtaja  

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan, ja
3. kehottaa tarvittaessa niitä ilmoitusvelvollisia tekemään sidonnaisuusilmoituksen, jotka eivät sitä vielä ole tehneet
4. päätää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Simo Ratilainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta kohdan 1. käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 18.56-18.57. Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys, oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.

Merkitään, että klo 18.56-18.57 kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jari Turpeinen.

 

 

 ______________________

 

 

Tarkltk 21.04.2022 § 30 

 

 

Esittelijä Puheenjohtaja  

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, ja
2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Tarkltk 17.08.2022 § 53  

  

 

 Tarkastuslautakunnalle on saapunut edellisen käsittelyn jälkeen yksi sidonnaisuusilmoitus ja yksi aiemmin toimitetun sidonnaisuusilmoituksen täydennys.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan, sekä
3. päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 Merkitään, että Jari Turpeinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta kohdan 1. käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 18.08-18.10. Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys, oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.
 

 Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana kohdan 1. aikana tilapäisenä puheenjohtajana toimi klo 18.08-18.10  Erkki Räsänen.

 

 ______________________