Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 157


 

Henkilöstön työterveyshuollon kilpailutus

212/01.04.02.02/2021

 

Ytr 17.03.2022 § 10  

 

 

Selostus Terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja yrittäjille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kansanterveyslain (66/1972) 5 § 4. mom. mukaan "Jos tämän lain mukainen tehtävä on annettu kuntayhtymän tehtäväksi, sen hoidettavaksi on annettava myös kansanterveystyötä koskevien muiden lakien mukaiset tehtävät. Tästä poiketen jäsenkunta voi päätöksensä mukaisesti hoitaa ympäristöterveydenhuollon tai työterveyshuollon tehtävät muullakin tavalla itse tai alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa." (25.11.2005/928).

 

Kaupunginhallitus on 7.6.20021 §110 päättänyt, että Outokummun kaupunki lähtee kilpailuttamaan kaupungin työterveyshuollon palvelut ja pyytää kilpailutukseen mukaan omia konserniyhtiöitään sekä outokumpulaisia yrityksiä. 4.3.2022 pidettiin kilpailutuksen aloituspalaveri Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa niin, että valittu palveluntuottaja aloittaa 1.8.2022. Nykyisessä sopimuksessa Siun Työterveys Oy:n kanssa on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

 

Keskeisimmät kysymykset kilpailutuksessa ovat tarjottavien työterveyspalveluiden

  • palvelukokonaisuudesta eli onko mukana vain lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut (Kelan korvausluokka 1) vai myös vapoaaehtoiset sairaanhoidolliset palvelut (Kelan korvausluokka 2) ja mitä toimintoja palvelukokonaisuuden sisällä tarjotaan
  • saavutettavuus eli mitä palveluita on tarjottava lähipalveluina Outokummussa, minä viikonpäivinä ja kellonaikoina palvelua tarjotaan ja kuinka pitkät vasteajat sallitaan
  • laatu, joiden arviointi kilpailutusvaiheessa on haasteellista

Kahdella ensimmäisellä on ratkaiseva merkitys työterveyspalveluiden hintaan.

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä käy keskustelun työterveyspalveluiden palvelukokonaisuudesta, laadusta ja saavutettavuudesta.

 

Päätös Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluiden on oltava määrällisesti ja saavutettavuudeltaan riittävät, pitkäjänteiset sekä laadultaan hyvät. Sairaanhoidolliset palvelut halutaan sisällyttää kilpailutukseen ja osa palveluista voidaan toteuttaa myös etäpalveluina mutta niin, että esim. työterveyshoitajan on oltava tavoitetttavissa arkipäivinä virka-aikana.

Yhteistoimintaryhmä tarkistaa tarjouspyynnön ennen sen julkaisemista huhtikuussa.

 

 

 ______________________

 

 

Ytr 18.08.2022 § 23  

 

 

Selostus Työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen valmistelua on jatkettu Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Hankintatoimen tekemän linjauksen mukaan yritykset eivät kuitenkaan voi olla mukana Outokummun kaupungin työterveyspalveluiden kilpailutuksessa eli kilpailutuksen valmistelua on tehty tämän jälkeen vain Outokummun kaupungille. Tarjouspyyntöasiakirja on käytännössä valmis julkaistavaksi julkisten hankintojen tietokannassa Hilmassa.

 

Kesän aikana Siun Sote on omistajakuntien toimeksiannosta aloittanut valmistelun Siun Työterveys Oy:n koko osakekannan myymiseksi siten, että yhtiö siirtyisi uudelle omistajalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Valmisteluun on ostettu asiantuntijapalvelua BDO:lta ja yhtiön myynnissä käytettävien laatukriteerien valmistelusta on vastannut työryhmä, jossa on edustajia muutamasta kunnasta ja Siun Sotelta. Asiaa on valmisteltu niin että mukaan lähtevät kunnat ja muut asiakkaat sitoutuvat pysymään neljä vuotta Siun Työterveys Oy:n uuden omistajan asiakkaina. Tämän mittaisen sitoutumisen uskotaan nostava osakkeista maksettavaa hintaa.

 

Outokummun kaupungilla on tässä tilanteessa kaksi vaihtoehtoa: joka käynnistää oma kilpailutus tai keskeyttää prosessi ja ilmoittautua mukaan niihin kuntiin, jotka siirtävät työterveyshuollon asiakkuutensa Siun Työterveys Oy:n mukana yhtiön uudelle omistajalle. Ilmoitus mukaan lähdöstä eli Siun Työterveys Oy:n asiakkaana pysymisestä tulee tehdä 22.8.2022 mennessä. Vaihtoehtojen suurimmat erot ja vaikutukset olisivat todennäköisesti

  1. oman kilpailutuksen sopimus olisi määräaikainen kaksi vuotta ja jatkuisi sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana eli kahden vuoden jälkeen on mahdollisuus vaihtaa palveluiden tuottajaa. Maakunnallisessa vaihtoehdossa sitoudutaan Siun Työterveys Oy:n uuden omistajan palveluihin neljäksi vuodeksi. Toisaalta työterveyshuollon toiminta on pitkäjänteistä työtä, jossa menee joka tapauksessa jonkin aikaa uuden toimijan kanssa yhteisten toimintaprosessien rakentamiseen, jonka  jälkeen vasta voidaan arvioida toiminnan laatua
  2. maakunnallisessa vaihtoehdossa hintojen voi olettaa olevan alemmat kuin omassa kilpailutuksessa johtuen volyymeistä, joihin toimija sopimuksella sitoutuu
  3. merkittävä osa palveluista tulee molemmissa vaihtoehdoisssa toimimaan verkkovälitteisesti. Fyysisten palveluiden läsnäolo Outokummussa pystytään todennäköisesti paremmin varmistamaan omalla kilpailutuksella, mutta se vaikuttaa hintaan. Maakunnallisessa valmistelussa läntisen alueen fyysiseksi toimipisteeksi on esitetty joko Liperiä tai Outokumpua. Liperin kolmen taajaman maantieteellisen sijoittumisen vuoksi Outokumpu olisi perustellumpi vaihtoehto. Outokummussa on lisäksi jo useamman yksityisen työtervesyhuollon toimijan toiminta. Lisäksi on huomioitava, että suuri osa kaupungin palvelukssa olevista asuu muualla kuin Outokummussa, joten uudelta toimijalta tulisi molemmissa vaihtoehdoissa löytyä fyysinen toimipiste myös Joensuusta, kuten hyvin todennäköisesti myös onkin.

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 04477559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että Outokumpu keskeyttaa työterveyshuollon oman kilpailutuksen järjestämisen ja sitoutuu lähtemään mukaan maakunnalliseen ratkaisuun työterveyspalveluiden järjestämiseksi Siun Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin kautta. Yhteistoimintaryhmä pitää Siun Soten läntisen alueen osalta parhaan ratkaisuna sitä, että työterveyshuollon toimipiste on Outokummussa maantieteellisin ja toiminnallisin perustein.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

 ______________________

 

 

Khall 22.08.2022 § 157   

  

 

Selostus Siun työterveys Oy:n omistaa Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Siun työterveys Oy on tuottanut Pohjois-Karjalan kuntien henkilöstölle työterveyshuollon ilman palvelun inhouse-aseman (sidosyksikköasema) perusteella ilman kilpailutusta, koska Pohjois-Karjalan kunnat omistavat kuntayhtymän, joka omistaa Siun työterveyden 100 %:sti ja kunnilla on yhteisesti valittuja edustajia yhtiön hallituksessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023 kuntayhtymä lakkautuu, jolloin inhouse -peruste ei enää toteudu.

 

 Siun Soten yhtymähallituksen 20.6.2022 §149 hyväksymä Siun työterveys Oy:n osakekannan myynti toteutetaan yhteiskilpailutuksena. Kilpailutuksen kokonaisuuteen sisältyy Siun työterveyden nykyisille asiakkaille tuottamat työterveyshuoltopalvelut sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat työterveyspalvelut alueen yrittäjille ja työnantajille.

 

 Heinäkuussa aloittanut kilpailutusta valmisteleva työryhmä on valmistellut mm.oheismateriaalina olevia laatukriteereitä, joihin voi vielä tulla muutoksia BDO:n elokuun lopulla tekemän markkinavuoropuhelun jälkeen. Mahdolliset muutokset ovat todennäköisesti vähäisiä ja/tai luonteeltaan kilpailutuksen laatukriteerejä selventäviä tarkennuksia. Lisäksi toteutetaan elokuun lopulla kuntien lausuntokierros laatukriteereistä. Laatukriteereissä edellytetään, että laatukriteerit toteutuvat palveluntuottajan toiminnassa ja työterveysyhteistyössä viimeistään 12 kuukauden kuluessa sopimuksen mukaisen toiminnan aloituksesta. Yhteiskilpailutukseen osallistuvat palveluntuottajat vastaavat joko täyttävänsä laatukriteerit tai ei. Osasta kriteereistä vaaditaan liite, esim. prosessikuvaus. Palveluntuottajan valinta yhteiskilpailutuksessa tapahtuu kaikki kriteerit täyttävien palveluntuottajien välillä osakkeista tarjotun ostohinnan perusteella.

 Yhteiskilpailutuksesta huolimatta kukin työnantaja-asiakas tekee tämän hetkisen käsityksen mukaan itsenäisesti erikseen päätöksen työterveyshuoltopalvelujen hankinnasta sekä palvelusopimuksen yhteiskilpailutuksessa valitun palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimuksen kesto on lähtökohtaisesti neljä vuotta.

 

 Kuntien tulee tehdä päätökset yhteiskilpailutukseen osallistumisistaan 30.8.2022 mennessä. Hankintailmoitus on suunniteltu julkistettavan 31.8.2022.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 044-7559 240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

  1. päättää keskeyttää kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden oman kilpailutuksen,
  2. päättää liittyä maakunnallisen ratkaisuun työterveyspalveluiden järjestämisestä henkilöstölle Siun työterveys Oy:n osakekannan myynnin kautta,
  3. pitää Siun Soten läntisen alueen (Heinävesi, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) työterveyshuollon fyysisen toimipisteen parhaana sijoituspaikkana Outokumpua,
  4. valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään tarvittavat kaupungin sitoumukset kilpailutusprosessin aikana. Varsinaiset sopimukset allekirjoitetaan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

Päätös Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________