Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 56 

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT2025 vuosille 2022-2025

 

Maakuntahallitus 24.05.2021 § 89 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa POKAT2025 vuosille 2022-2025 on valmisteltu Työ- ja elinkeinoministeriön 8.6.2020 päivätyn ohjeistuksen mukaisesti (VN/13905/2020-TEM-1) avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Avointa toimintatapaa edellyttää mm. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621).

Maakuntaohjelman laadinta on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon maakunnan asukkaat sekä eri viranomaisten, elinkeinoelämän, asiantuntijoiden, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden edustajat tuovat omat näkemyksensä. Keskeisessä roolissa maakuntaohjelman valmistelussa ovat olleet maakuntaohjelman työryhmät, joihin kuuluu yhteensä 305 henkilöä. Maakuntaohjelma POKAT2025 tulee olemaan vuoden 2021 alkupuoliskon aikana esillä 62 eri tilaisuudessa. Lisäksi maakuntaohjelman nettisivuston, www.pohjois-karjala.fi/pokat2025 kautta saa lisätietoja, tavoittaa valmistelun vastuuhenkilöt ja voi antaa palautetta myös nimettömästi.

Valmisteltava maakuntaohjelma POKAT2025 sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. POKAT2025 maakuntaohjelman teemoiksi on johdettu valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen ja Pohjois-Karjalan strategia 2040 perusteella:

  • Saavutettavuus - toimiva liikennejärjestelmä
  • Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
  • Osaava elo - osaaminen ja koulutus
  • Hyvä olo - hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
  • Ilmastokestävyys ja luonnon lumo

 

Älykkään erikoistumisen strategia on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2025. Älykkään erikoistumisen valinnoissa on ohjelmakauden 2021-2027 vaatimusten mukaisesti siirrytty elinkeinollisesta ajattelusta laajempaan temaattiseen ajatteluun. Nykyisen toimintaympäristön määräävin piirre on muutos, mihin varautuminen edellyttää alueiden ominaispiirteet ja vahvuusalat tunnistavaa laaja-alaista kehittämistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu:

  • Uudistuva teollisuus
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Älykäs elämys- ja palvelutuotanto

 

Maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokoukseen menevä kalvosarja on nyt maakuntahallituksen käsittelyssä. Kesäkuun maakuntahallituksessa, 21.6.2021, on käsittelyssä ensimmäinen kirjallinen luonnos uudesta maakuntaohjelmasta. Maakuntaohjelman tekstiosiota työstetään kesän aikana ja se lähtee syyskuun maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen lausuntokierrokselle.

 

 

 Ehdotus  (MKJ) 1) Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun POKAT2025 maakuntaohjelmasta
2) Maakuntahallitus päättää lähettää POKAT2025 valmistelun tilannekatsauksen maakuntavaltuuston käsittelyyn

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen (etäyhteydellä).

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntavaltuusto 07.06.2021 § 32 

 

 

 

 Maakuntaohjelman valmistelun tilannekatsaus.

 

 

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

Aluekehityspäällikkö Eira Varis esitteli asiaa valtuutetuille.

Heli Hjälm, Jouni Martiskin ja Eveliina Eronen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 150 

 

 

 

 POKAT2025, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025, sisältäen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, luonnos lausunnoille

 

 Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelmaa toteuttavat kaikki pohjoiskarjalaiset toimijat: viranomaiset, kunnat, yritykset, järjestöt ja yksittäiset asukkaat.

 

 Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 § 26) maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä.

 

 Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi maakuntaliiton johdolla. POKAT 2025 -maakuntaohjelman tavoitevuodet ovat 2022-2025. POKAT 2025 on laadittu laajassa, vuorovaikutteisessa ja pitkäjänteisessä prosessissa. Valmisteluprosessiin on panostettu sen vuoksi, että on haluttu varmistaa, että kaikki alueen kehittämiseen vaikuttavat toimijat saavat luoda yhteiset tavoitteet, mahdollisuuden vaikuttaa linjauksiin ja käydä keskinäistä vuoropuhelua. Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EU-rahoitukselta ja joiltakin osin kansallisilla varoilla.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1) Merkitä tiedoksi POKAT2025 maakuntaohjelman 2022-2025, sisältäen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, luonnoksen
2) Lähettää ne sidosryhmille lausuntokierrokselle ajalla 21.9.2021-3.11.2021 sekä laittaa avoimesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi nettisivuille osoitteeseen www.pohjois-karjala.fi/pokat2025

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1- 2.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen.

 

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntahallitus 22.11.2021 § 197 

 

 

 

 Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Lähtökohtana on kansalaisten hyvän elämän ja yritysten menestyksen edellytysten parantaminen luonnon kanssa sopusoinnussa. Maakuntaohjelmaa toteuttavat kaikki pohjoiskarjalaiset toimijat omista lähtökohdistaan: viranomaiset, kunnat, yritykset, järjestöt ja yksittäiset asukkaat.

 

 Maakuntaliitolla on maakuntaohjelman valmisteluvastuu. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Tämä perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 § 26. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä. Valmisteluprosessiin on panostettu sen vuoksi, että on haluttu varmistaa, että kaikki alueen kehittämiseen vaikuttavat toimijat saavat luoda yhteiset tavoitteet, mahdollisuuden vaikuttaa linjauksiin ja käydä keskinäistä vuoropuhelua.

 

 Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen EU-tason, kansallisen tason, ylimaakunnallisen tason, maakunnallisen tason sekä seutukunnallisen, kunnallisen ja paikallisen tason strategiat. Maakuntaohjelmassa pyritään linjausten keskittämiseen sen monialaisesta perusluonteesta huolimatta. Konkreettiset toimenpiteet esitetään puolestaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU) ja alakohtaisissa erillisstrategioissa ja toimintaohjelmissa.

 

 Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EU:n aluekehittämisvaroin ja joiltakin osin kansallisilla varoilla. Kaikki toimet vaativat myös toimijoiden omaa rahoitusta ja ennen kaikkea sitoutumista niiden toteuttamiseen. POKAT 2025 käynnistäminen ajoittuu sopivasti EU:n 2021-2027 ohjelmakauden käynnistymiseen, joten se luo hyvän pohjan myös uusien EU-ohjelmien toteuttamiseen maakunnassa. POKAT 2025 on maakunnan eri toimijoiden yhteinen tahtotila siitä, mikä Pohjois-Karjalassa on tärkeää ja kehittämisen arvoista. POKAT 2025 sisältää myös ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, kuvataan ympäristön nykytila ja arvioidaan maakuntaohjelman vaikutukset.

 

 Maakuntahallitus on hyväksynyt 24.8.2020 työohjelman POKAT2025 maakuntaohjelman laatimiseksi ja 26.10.2020 sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntaohjelmaa on käsitelty myös maakuntahallituksen kokouksissa 24.5.2021, 20.9.2021 ja 25.10.2021. Maakuntaohjelmaa on esitelty maakuntavaltuustolle kolme kertaa: 14.10.2020, 7.6.2021 ja 18.10.2021. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman aikataulun mukaisesti maakuntaohjelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 viimeisessä maakuntavaltuuston kokouksessa, joka pidetään 13.12.2021.

 

 Maakuntahallitus lähetti maakuntaohjelman lausuntokierrokselle 25.10.2021 kokouksessaan. Lausuntokierros käynnistyi 26.10. ja sulkeutui 12.11.2021. Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 32 kappaletta. Lisäksi yleisölle on tarjottu tilaisuus kertoa näkemyksensä maakuntaohjelmasta netin kautta (www.pohjois-karjala.fi/pokat2025). Palaute on otettu huomioon ja niihin on esitetty maakuntaliiton kanta.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1 merkitä tiedoksi POKAT 2025 - Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaan saatuihin lausuntoihin annetut maakuntaliiton vastineet.
2 osaltaan hyväksyä POKAT 2025 maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen sis. vaikutusten arvioinnin ja esittää ne
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
3 Valtuuttaa maakuntaliiton toimistoa tekemään asiakirjoihin mahdolliset tekniset korjaukset.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 3.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen. Sanna Antikainen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.00.

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 56  

13/03.01.00/2020  

 

 

 

 

 

 

Aluekehityspäällikkö Eira Varis käytti esittelypuheenvuoron.

 

Hanna Huttunen oli pois kokouksesa asian käsittelyn aikana klo 10.46 - 10.52.

 

Matti Mäntynen poistui kokouksesta klo 10.45.

 

Jarno Turunen poistui kokouksesta klo 11.00.

 

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 3.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi