Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 44 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 15.09.2021 § 44  

230/00.03.02/2021  

 

 Kuntalain 84 §:ssä todetaan, että kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

 KuntaL § 121 mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjotajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevistä säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin luuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

 Heinäveden kunnassa sidonnaisuuksista ilmoittaminen järjestetään vastatattavaksi Visma Sign Fors verkkolomakkeella. Myös paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista. Kysely lähetetään laissa määritetyille ilmoitusvelvollisille vastattavaksi 12.10.2021 mennessä. Tarvittava raportti ilmoituksista ja rekisteriseloste julkaistaan kunnan tietoverkossa lautakunnan käsittelyn jälkeen.

 

 Esityslistan oheismateriaalina

 

 -  sidonnaisuusilmoituslomake

 - ohjeistusta sidonnaisuusilmoituksista

 - tietosuojaseloste 

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy sidonnaisuusilmoitusmenettelyn em. tavalla,

2. nimeää hallintosihteerin yhteyshenkilöksi rekisteriä koskevissa asioissa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.