Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 175


 

 

Kirjastotoimenjohtajan viran hoitaminen

 

Kunnanhallitus 13.09.2021 § 216 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

Kirjastoimen johtajan avoin virka on täytetty määräajaksi 27.07.2019 - 30.10.2019 ja 1.11.2020-31.12.2021. Avointa virkaa hoitaa suostumuksen mukaisesti Tiina Vauhkonen. Määräaikaisuuden perusteena on ollut organisaatiossa vireillä olevat muutokset. (Khall 17.8.2020 § 112).

 

Kirjastoimenjohtajan virka on perusteltua täyttää toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2022 alkaen. Kirjastotoimenjohtaja vastaa kunnan kirjastopalveluista. Kirjastotoimenjohtajan tehtäviin kuuluu vastuu kirjastopalveluiden toiminnasta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Vastuulle kuuluu jatkossa myös kunnan tiedonhallintapalveluista vastaaminen.

 

Kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevan virkaan. Kunnanhallitus päättää esimiesasemassa olevien viranhaltijoiden valinnasta.

 

Kirjastotoimenjohtajan vakinainen virka julistetaan yleiseen hakuun

ja se täytetään toistaiseksi. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja valituksi tulleen on ennen vaalin vahvistamista ja viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan nettisivuilla sekä työvoimahallinnon mol.fi-palvelussa. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo tai CV ja kelpoisuuden osoittavat todistukset.

 

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään

soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä

perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä

kirjastoista 1492/2016 17§).

 

Kirjastopalveluiden johtaminen ja kehittäminen vaatii kykyä

toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä henkilöstöjohtamiseen. 

Edellytämme tehtävään valittavalta kirjastoalantyökokemusta ja kokemusta esimiestehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä verkostoitusmistaitoja.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus julistaa kirjastotoimenjohtajan viran haettavaksi 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Vauhkonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Timo Hottinen toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 264 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

Kirjastotoimenjohtajan vakinainen virka oli yleisesti haettavana ajalla 20.9.-5.10.2021. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon ja kunnan facebookissä ja nettisivuilla sekä Duunirekryssä. Määräaikaan 5.10.2021 klo 15.00 mennessä virkaa haki 4 henkilöä. Kaksi (2) hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista oheismateriaalina.

 

Kunnanhallituksen asettama haastatteluryhmä haastatteli hakijoista

kaksi (2) hakijaa Teams haastatteluilla 20.10.2021. Henkilö täyttää perustuslaissa (125 §) määrätyt nimitysperusteet julkisiin virkoihin. Hakemusasiakirjojen, koulutuksen, kokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella hän on tehtävään pätevin ja soveltuvin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee kirjastotoimenjohtajaksi Timo Kovasen 1.1.2022 lukien. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTESin mukaisesti. Ennen viran vastaanottamista on valitun toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 Puheenjohtaja Anna Vauhkonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Jari Puustinen toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

 

Kunnanhallitus 24.01.2022 § 10 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

Kirjastotoimenjohtaja Timo Kovanen on pyytänyt eron koeajalla virastaan 1.2.2022 alkaen.

 

Kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevan virkaan. Kunnanhallitus päättää esimiesasemassa olevien viranhaltijoiden valinnasta.

 

Viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi vain, jos siihen on olemassa laissa tai asetuksessa erikseen säädetty peruste. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi viranhaltijan omasta pyynnöstä, määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty tai tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan viranhaltija ottaa määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy suorittamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

 

Tietopalvelusihteeri Tiina Vauhkonen on toiminut kirjastoimenjohtajan avoimen viran hoitajana 27.07.2019 - 31.12.2021. Hän pystyy hoitamaan virkaa nopealla aikataululla ja katkoksia tehtävien hoitoon ei tule. Tietopalvelusihteerin tehtävään otetaan sijainen samalle ajalle.

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että

1) myöntää eron kirjastotoimenjohtaja Timo Kovaselle 1.2.2022 alkaen.

2) kirjastotoimen johtajan avoin virka täytetään määräajaksi 1.2.2022-31.12.2022. Avointa virkaa hoitaa suostumuksen mukaisesti Tiina Vauhkonen. Määräaikaisuuden perusteena avoimen viran hoito.

3) tietopalvelusihteerin tehtävään otetaan sijainen ajalle 01.2.2022 - 31.12.2022

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 Puheenjohtaja Anna Vauhkonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Timo Hottinen toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

 

 Sari Juvonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 175  

227/01.01.01.01/2021  

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

 Tietopalvelusihteeri Tiina Vauhkonen on toiminut kirjastoimenjohtajan avoimen viran hoitajana 27.07.2019 alkaen. Hänellä on paras osaaminen ja kyky jatkaa avoimen viran hoitoa myös seuraavan vuoden ajan. Tietopalvelusihteerin tehtävään otetaan sijainen samalle ajalle.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että

1) kirjastotoimen johtajan avoin virka täytetään määräajaksi 1.1.-31.12.2023. Avointa virkaa hoitaa suostumuksen mukaisesti Tiina Vauhkonen. Määräaikaisuuden perusteena avoimen viran hoito.

2) tietopalvelusihteerin tehtävään otetaan sijainen ajalle 1.1. - 31.12.2023.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 Puheenjohtaja Anna Vauhkonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Timo Hottinen tämän asian osalta.