Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Perusopetuksen OPSin aiempi käsittely
  Opetushallituksen määräys 281-2020
  OPH arviointiluku
  Arviointikäytänteet 2020 -
  Käyttäytymisen arviointi Joensuun seudulla
  Todistus 1. lk sanallinen arviointi
  Todistus 2. lk sanallinen arviointi
  Todistus 3. lk numeroarviointi ILOMANTSI
  10  Todistus 4. lk numeroarviointi
  11  Todistus 5. lk numeroarviointi
  12  Todistus 6. lk numeroarviointi
  13  Todistus 7. lk numeroarviointi
  14  Todistus 8. lk numeroarviointi
  15  Todistus päättötodistus
  16  Todistus toiminta-alueittain opiskelevat
  17  Liite, käyttäytymisen arviointi 9. lk numeerinen
  18  Liite, käyttäytymisen arviointi sanallinen
  19  Liite, täydentävä sanallinen arviointi
  20  Erotodistus 1. lk sanallinen arviointi
  21  Erotodistus 2. lk sanallinen arviointi
  22  Erotodistus 3. lk numeroarviointi ILOMANTSI
  23  Erotodistus 4. lk numeroarviointi
  24  Erotodistus 5. lk numeroarviointi
  25  Erotodistus 6. lk numeroarviointi
  26  Erotodistus 7. lk numeroarviointi
  27  Erotodistus 8. lk numeroarviointi
  28  Erotodistus 9. lk numeroarviointi
  29  Erotodistus toiminta-alueittain opiskelevat
  30  Uskonnon oppimäärät
  31  Ohjaus
  32  Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
  33  Biologia
  34  Englanti (A1)
  35  Fysiikka
  36  Kemia
  37  Kuvataide
  38  Käsityö
  39  Liikunta
  40  Maantieto
  41  Matematiikka
  42  Ruotsi
  43  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
  44  Suomen kieli ja kirjallisuus
  45  Uskonto ev.lut ja ort.
  46  Vieraat kielet A2- ja B2-oppimäärät

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

 

Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 15  

147/12.00.01/2021  

 

 

Valmistelija sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi ja yhtenäisen perusopetuksen rehtori Kaisu Saari kaisu.saari@ilomantsi.fi

 

Opetushallitus antoi 22.12.2014 määräyksen 104/011/2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat perusopetuslaki ja -asetus sekä tuntijakoa ja tavoitteita määrättävä valtioneuvoston asetus.

 

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta. Ilomantsin kunta on ollut mukana laatimassa Joensuun seudun seitsemän kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) yhteistä perusopetuksen suunnitelmaa.

 

Opetussuunnitelmaa on valmisteltu useissa työryhmissä, joissa on ollut edustus yhteistyöhön osallistuvista kunnista. Opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut kuntien yhdessä palkkaama koordinaattori. Joensuun seudun opetussuunnitelma on luettavissa Pedanetista: https://peda.net/opetussuunnitelma/ops2016.

 

Perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön porrastetusti 1.8.2016 alkaen.

 

Opetussuunnitelman aiemmat käsittelyt ovat liitteenä.

 

Opetushallitus on antanut perusopetuksen opetussuunnitelmaa koskevia muutosmääräyksiä, jotka edellyttävät muutoksia paikalliseen opetus-suunnitelmaan. Kaikki muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan astuvat voimaan 1.8.2021.

 

Opetushallitus on päättänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta (OPH-4397-2020). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 alalukujen kohtien 13.4.6, 14.4.6 ja 15.4.10 loppuun lisätään vuosiluokittain 1-2, 3-6 ja 7-9 seuraavat uskonnon oppimäärät: adventistinen uskonto, bahá'í-uskonto, buddhalainen uskonto, helluntailiikkeen uskonto ja Krishna-uskonto. Liitteen 30 mukainen teksti lisätään seudulliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

 

Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus (OPH-557-2021). Liitteen 31 mukainen teksti lisätään seudulliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

 

Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 15 Vuosiluokat 7 ? 9 alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7 ? 9 ja liitteitä 1 ? 3 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen 32 mukaisesti (OPH-5042-2020). Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan seudulliseen opetussuunnitelmaan.

 

Uudet päättöarvioinnin kriteerit ovat vaatineet paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyjen vuosiluokkaistettujen oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen tarkentamista päättöarvioinnin kriteerien  oppimisen tavoitteiden mukaisiksi vuosiluokilla 7-9. Tarkennukset on tehty seudun aineenopettajien kommenttien perusteella. Seudun aineenopettajista kootut aineryhmät ovat tehneet esitetyt muutokset seuraavien oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin:

 

. Biologia (Liite 33)

. Englanti A-oppimäärä (Liite 34)

. Fysiikka (Liite 35)

. Kemia (Liite 36)

. Kuvataide (Liite 37)

. Käsityö (Liite 38)

. Liikunta (Liite 39)

. Maantieto (Liite 40)

. Matematiikka (Liite 41)

. Ruotsi (Liite 42)

. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (Liite 43)

. Suomen kieli ja kirjallisuus (Liite 44)

. Uskonto ev. lut. ja ort. (Liite 45)

. Vieraat kielet A2- ja B2-oppimäärät (Liite 46)

 

Muutokset on merkitty keltaisella korostusvärillä lukuun ottamatta Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää sekä vieraiden kielten A2- ja B2 -oppimäärää, joissa myös esitysmuotoa on muutettu niin, että yksityis-kohtaisten muutosten esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Perusopetuksen arviointiluvussa 6 annetaan paikallisesti päätettäväksi erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat. Seudun pedagoginen ryhmä on valmistellut periaatteet erityisen tutkinnon järjestämiselle Joensuun seudulla. Paikallisen opetussuunnitelman lukuun 6.13.5. Erityinen tutkinto lisätään alla oleva teksti, joka korvaa aikaisemmin voimassa olleen paikallisen tarkennuksen.

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä tutkinnossa. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.?

 

Tutkinto järjestetään oman kunnan alueella asuville, perusopetusikäisille henkilöille. Tutkinto voidaan järjestää useina näyttöinä lukuvuoden aikana tai yksittäisenä kokeena tai näyttönä lukuvuoden lopussa. Annettua päättöarvosanaa voi korottaa vain erityisellä tutkinnolla tai sanallisesti arvioitavalla syventävällä valinnaisaineella. Tutkinto voidaan järjestää kaikissa seudun kouluissa.

 

Erityiseen tutkintoon ilmoittaudutaan?kirjallisesti. Ilmoittautumisen tekee huoltaja. Jos oppilas on koulun kirjoilla, ilmoittautuminen tehdään kyseisen koulun rehtorille. Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen kohdalla ilmoittautuminen tehdään rehtorille siihen kouluun,?josta opetuksen järjestäjä on?määrännyt tutkivan opettajan.

Jos perusopetusikäinen ulkopaikkakuntalainen haluaa osallistua erityiseen tutkintoon, on tutkintoon osallistumista anottava. Anomus osoitetaan toimialajohtajalle,?joka päättää tutkinnon järjestämisestä tapauskohtaisesti.

Kirjallisessa ilmoittautumisessa erityiseen tutkintoon on oltava:

. Erityisen tutkinnon suorittajan tunnistetiedot

. Tieto siitä, suoritetaanko erityisessä tutkinnossa koko perusopetuksen oppimäärä vai osa oppimäärästä

. Osittain suoritettavan oppimäärän osalta oppiaineet ja vuosiluokka-kokonaisuudet eriteltynä.

 

Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan erityisen tutkinnon suorittamisen tavoista ja ajankohdista. Erityisen tutkinnon laatimisessa ja arvioinnissa voidaan tehdä opettajien ja koulujen välistä yhteistyötä.

 

Esittelijä sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy edellä esitetyt perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2021 lähtien noudatettaviksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Yhtenäisen perusopetuksen rehtori

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa