Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 137 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2020 käsittely

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 137  

261/00.03.01/2021  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 §:ssä.  Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan keskeisinä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.5.2021 § 17 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunta velvoittaa saattamaan arviointikertomuksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja lautakunnille sekä pyytää niitä ryhtymään toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. Toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle 30.9.2021 mennessä.

 

Kuntaympäristölautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen kokouksessaan 31.8.2021 § 41 ja arviointikertomus on ollut hyvinvointilautakunnan käsiteltävänä lautakunnan 8.9.2021 kokouksen §:ssä 26. Molemmat kunnan substanssilautakunnat ovat kiinnittäneet huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja päättäneet toimenpiteistään huomioiden johdosta.

 

Kokonaistarkastelussaan tarkastuslautakunta toteaa kunnanhallituksen 29.3.2021 hyväksymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kertovan asianmukaisesti painopistealueiden ja kehittämiskohteiden sekä tavoitteiden toteutumisen. Lautakunta on huomioinut kertomuksessaan myös vuoden 2020 aikana olennaisesti muuttuneen kunnan taloustilanteen, jossa talousarvioon kirjattu 0,5 M€:n alijäämä kasvoi 1,9 M€:n ylijäämäksi henkilöstökulujen säästön ja valtion koronatukien ansioista. Kunnan oman toiminnan merkittävimmät säästöt muodostuivat kouluverkkomuutoksesta.

 

Tarkastuslautakunta toteaa kunnan konserniohjeen olevan ajanmukainen, mutta toivoo kunnan konserniyhtiöistä saatavan tiedonsaannin tehostamista.

 

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen järjestelmällisen dokumentoinnin ja selonteon lautakunta toteaa olevan riittävässä kunnossa.

 

Kunnanhallituksen osalta tarkastuslautakunta on huomioinut muun muassa kouluverkkomuutoksesta koituneet merkittävät kustannussäästöt, kyläkoulujen myyntiin valmistelun, elinvoimaohjelman uudistamisen sekä valtuutettujen määrän pienentämisen valmistelun. Lautakunta nosti esille myös ympäristöasiat, joissa se näki resurssivajetta.

 

Vaikuttamistoimielinten osalta tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksessaan toivomuksen toimielinten päätöksenteosta ja toiminnasta tiedottamisesta esimerkiksi kunnan kotisivuilla. Tarkastuslautakunta näki jaostojen ja työryhmien olevan hyviä apuelimiä päätöksentekoprosessissa, mutta pohti, onko samojen henkilöiden edustus edellä mainituissa ongelmallista. Elinvoimajaoston toiminta sai kiitosta lautakunnalta yrittäjien korona-avustusten hoitamisessa. Lautakunta totesi, ettei jaoston vuonna 2019 käsittelemä aloite arvonlisäveron alentamisesta ole edennyt tai sitä ei mainita pöytäkirjoissa.

 

Arviointikertomuksensa viimeisenä huomiona tarkastuslautakunta ohjeistaa kuntaa tehostamaan sekä ulospäin suuntautuvaa että sisäistä viestintäänsä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedokseen kuntaympäristölautakunnan ja hyvinvointilautakunnan arviointikertomuksen perusteella päättämät toimenpiteet.

2. todeta, että kunta noudattaa koko kuntakonsernin tiedottamisessa Kuntalain 29 §:n säännöksiä ja ottaa yhtiöitä ja yhteisöjä koskevassa tiedottamisessaan huomioon kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. Kuntakonserniin kuuluvien  yhteisöjen on myös oma-aloitteisesti tiedotettava olennaisia asioita toiminnastaan.

3. jatkaa ympäristötoimen palvelujen ostopalvelumahdollisuuden selvittämistä yhdessä kuntaympäristölautakunnan kanssa.

4.  todeta, että vaalikaudella 2021-2025 vaikuttamistoimielinten kokouksista laaditaan pöytäkirjat ja ne julkaistaan kunnan kotisivuilla.

5. todeta, että jaostojen jäsenet valitaan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen työn tueksi ja että työryhmiin vaalikaudeksi 2021-2025 on valittu monipuolisesti eri tahojen edustajia.

6. todeta, että elinvoimajaosto on käsitellyt arvonlisäveron alentamisesta tehdyn aloitteen kunnan osalta loppuun kokouksessaan 3.6.2019 § 8 ja antanut sen Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti paikalliselle yrittäjäyhdistykselle eteenpäin vietäväksi yrittäjien kattojärjestö Suomen Yrittäjät ry:lle

7. todeta, että kunnan viestintää säätelee hallintosääntö. Kunnanhallitus päättää viestintäohjeesta sekä viestinnän vastuista loppuvuoden aikana.

8. saattaa kuntaympäristölautakunnan, hyvinvointilautakunnan ja kunnanhallituksen arviointikertomuksen pohjalta päättämät toimenpiteet kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Kunnanvaltuusto