Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.09.2021/Pykälä 25


 

 

Hyvinvointilautakunnan kokousten ajan, paikan ja kokouskutsun toimittamistavan määrääminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 2021 - 2025

 

Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 25  

268/00.02.09/2021  

 

 

Valmistelija sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.

 

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Hallintosäännön 113-114 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirja voidaan panna nähtäväksi vasta sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu.

 

Esittelijä sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

 

Päätösehdotus 

Hyvinvointilautakunta päättää

1. pitää toimikautensa 2021-2025 kokoukset ennalta ilmoittamansa aikataulun mukaisesti keskiviikkoisin klo 17.00. Heinäkuussa ei ole kokouksia.

2. lähettää kokouskutsun sekä siihen liittyvän esityslistan liitteineen sähköistä kokoushallintaa käyttäen seuraavasti:

Lautakunnan jäsenet
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen edustaja
Kunnanjohtaja

3. ilmoittaa esityslistan valmistumisesta sähköpostitse seuraaville:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat
Tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja
Toimialajohtajat
Tulosaluejohtajat
Nuorisovaltuuston edustaja
Sanomalehti Karjalainen
Sanomalehti ViikkoPohjois-Karjala
Sanomalehti Pogostan Sanomat
Yle Radio Suomi Joensuu
Radio Rex

4. lähettää esityslistan liitteineen paperimuodossa seuraaville:
Kohdissa 2-3 oleville henkilöille, mikäli he erikseen sitä pyytävät.
Kirjastoon.

5. julkaista kokouskutsun liitteineen sähköistä kokoushallintaa käyttäen ja lähettää sen vähintään kuutta päivää ennen kokousta. Tarvittavat paperiesityslistat postitetaan 1-luokassa samassa aikataulussa,

6. julkaista esityslistan julkisilta osiltaan tietoverkossa,

7. julkaista asialista julkisilta osiltaan Pogostan Sanomissa kuntapalstalla,

8. tarkastaa hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat kunkin kokouksen jälkeen tai viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen se on julkisilta osiltaan luettavissa kirjastossa ja tietoverkossa.

9. hyvinvointilautakunnan kokouksissa on viranhaltijoista läsnä esittelijä, joka toimii myös pöytäkirjanpitäjänä, tarvittaessa lautakunta kutsuu asiantuntijoita kuultavakseen,

10. pitää hyvinvointilautakunnan tarkastetut pöytäkirjat julkisilta osiltaan yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla talous- ja hallinto-osastolla kokousta seuraavana päivänä klo 10.00 - 15.00,

11. pitää hyvinvointilautakunnan alaisen muun viranomaisen päätöspöytäkirjat, jotka ao. viranomainen katsoo tarpeelliseksi, yleisesti nähtävänä kunnanviraston sivistysosastolla joka kuukauden  ensimmäisenä maanantaina klo 9.00 - 14.00.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Kunnanhallitus

 2. Talous- ja hallinto-osasto/Eija Laitila/Minna Kontturi

 3. Palvelupiste