Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston perustaminen

 

KH 21.09.2020 § 329 

 

 

Joensuun kaupunginhallitus on päättänyt Joensuun kaupungin osallistumisesta Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston (North Karelia Growth Fund) toimintaan enintään yhden miljoonan euron osuudella 11.03.2019 § 86. Osallistumispäätöksen edellytyksinä olivat valtion rahoituksen toteutuminen pääomasijoitusrahastoon ja että Joensuun kaupunki hakee rahaston toteutukseen ELY-keskukselta 2,5 miljoonan euron suuruista yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.

 

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 14.6.2019 Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston (North Karelia Growth Fund) perustamista varten (ESAELY/0031/05.02.09/2019). Myönnetyn avustuksen määrä on 2,5 miljoonaa euroa ja se on myönnetty Joensuun kaupungille edelleen sijoitettavaksi perustettavaan pääomasijoitusrahastoon. ELY:n osuuden lisäksi Joensuun kaupungin osuus on suunniteltu olevan yksi miljoonaa euroa ja yksityisten sijoittajien osuus noin 2,5 miljoonaa euroa, jolloin rahaston kokonaissuuruus on 6 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen avustus on haettava maksuun marraskuun loppuun mennessä, jota ennen rahaston on oltava perustettuna.

 

Rahasto on määrä perustaa kommandiittiyhtiömuotoisena, mikä on tavanomainen rahastojen rakenne. Rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö on kilpailutettu ja asiasta on tehty lainvoimainen Pohjois-Karjalan hankintatoimen hankintapäätös. Kilpailutuksen pohjalta rahaston hallinnointiyhtiöksi valittiin Redstone Nordics Oy. Pääomasijoitusrahaston hallinnoinnin hankintasopimus on allekirjoitettu 30.1.2020.

 

Rahaston tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoilta puuttuvaa pääomaa, joka suunnataan vasta aloittaneille ja nuorille yrityksille. Sijoitustoiminta keskittyy voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Joensuuhun tai muualle Pohjois-Karjalaan. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin tuottaa liikevaihtoa tai työpaikkoja Pohjois-Karjalaan yrityksen kotipaikasta riippumatta. Rahasto mahdollistaa ja aktivoi yksityisten sijoittajien kanssasijoituksia sekä pyrkii nopeuttamaan lisäsijoitusten toteutumista kohdeyrityksiinsä. Rahaston tavoitteena on kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuvan tuoton saaminen. Rahaston avulla suunnitellaan rahoitettavaksi 15-25 yritystä, ja ensisijoituksen suuruus olisi 25.000 - 150.000 euroa. Yhteen kohdeyhtiöön voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston kokonaispääomasta. Rahastontoimikausi olisi 10 vuotta.

 

Rahasto on tarkoitus perustaa ns. asymmetrisenä rahastona, jossa voitonjako poikkeaa tavanomaisesta kommandiittiyhtiön voitonjaosta. Asymmetrisessä voitonjaossa julkinen sijoittaja luopuu omista tuottovaatimuksistaan yksityisten sijoittajien hyväksi siinä tarkoituksessa, että julkiselle sijoittajalle (Joensuun kaupunki) kertyy hyötyjä lisääntyneen elinkeinotoiminnan, välillisten

verojen, kasvuyritysten kehittymisen ja kasvun, yksityisten sijoittajien helpomman houkuttelun jne. muodossa. Epäsymmetrisyyden kautta rahastosta saadaan kiinnostavampi yksityisille sijoittajille, koska pääomasijoitus alkuvaiheen yrityksiin on riskipitoista ja pitkäjänteistä toimintaa.

 

Rahaston tulojen jakaminen tapahtuisi niin, että ensin palautetaan sijoittajien pääomapanokset. Kaupungin pääomapanoksesta palautettava osuus olisi ELY-keskuksen avustuksen suuruus 2,5 miljoonaa euroa. Seuraavaksi rahaston tuloja maksettaisiin sijoittajille niin, että sijoittajat saisivat sovittua aitakorkoa vastaavan osuuden yhtiöpanokselleen. Kaupungille aitakorkoa maksetaan kaupungin yhden miljoonan pääomapanokselle. Loppuosa rahaston tuloista jaettaisiin siten, että 80 % varoista jaettaisiin sijoittajille (pl. kaupunki) heidän pääomapanostensa mukaisessa suhteessa ja 20 % maksettaisiin hallinnointiyhtiölle. 

 

Rahaston perustaminen vaatii, että yksityisiltä toimijoilta saadaan sijoittajasitoumuksia vähintään 2.499.530 euron edestä. Business Joensuu on hakenut yksityisiä sijoittajia osallistumaan rahaston toimintaan.

 

Sopimusluonnoksia voi olla vielä tarpeen edelleen joiltain osin tarkentaa tai muuttaa, kun keskusteluja käydään vielä hallinnointiyhtiön ja sijoittajien kanssa. Tästä syystä kaupunginvaltuuston tulisi valtuuttaa kaupunginhallitus tekemään sopimuksiin mahdollisesti tarvittavat muutokset.

 

Valmistelija: vs. kehitysjohtaja

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

hyväksyä esitetyn pääomasijoitusrahaston (North Karelia Growth Fund) perustamisen ja liitteenä olevat pääomarahaston yhtiösopimuksen sekä osakkuus- ja hallinnointisopimuksen,

 

valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat muutokset ja

 

valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään menettelytavasta, jolla kaupungin pääomasiirrot kommandiittiyhtiöön tehdään.

 

Päätös:

Asia käsiteltiin kokouksessa esityslistan järjestyksestä poiketen §:n 327 jälkeen.

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Harri Palviainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

 

 

 

KV 28.09.2020 § 90  

223/02.05.05.01/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

hyväksyä esitetyn pääomasijoitusrahaston (North Karelia Growth Fund) perustamisen ja liitteenä olevat pääomarahaston yhtiösopimuksen sekä osakkuus- ja hallinnointisopimuksen,

 

valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat muutokset ja

 

valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään menettelytavasta, jolla kaupungin pääomasiirrot kommandiittiyhtiöön tehdään.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa seitsemän valtuutettua käytti puheenvuoroja. Lisäksi kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen käytti puheenvuoron.

 

Keskustelussa valtuutettu Alia Dannenberg esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että rahasto valmistellaan muussa muodossa kuin kommandiittiyhtiömuotoisena.

 

Valtuutettu Marko Haakana kannatti Alia Dannenbergin tekemää palautusesitystä.

 

Päätettyään keskustelun palauttamisen osalta, puheenjohtaja totesi, että kannatetusta palautusesityksestä on äänestettävä teknisellä kokouslaitteistolla, jolloin niiden, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat palauttamista, tulee äänestää EI.

 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 55 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, yhteensä 59 ääntä.

 

Merkittiin, että valtuutetut Alia Dannenberg esitti eriävän mielipiteensä palautuksen osalta.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Tämä jälkeen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen käytti vielä puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösesityksestä poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Edellä selostetun käsittelyn tuloksena kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa