Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 49


 

 

Maahanmuuttopalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 18.10.2021 § 49  

1965/02.02.00.00/2021  

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 29.10.2021. Talousarvion käsittely jatkuu siten, että kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistuu 11.11. ja kaupunginhallituksen 1. käsittely pidetään 16.11. Veropäätökset tehdään kaupunginvaltuustossa 15.11. Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2022 talousarvioksi käsitellään valtuustossa joulukuun 13. päivä.

 

Seuraavassa esitettävä maahanmuuttajapalvelujen talousarvioesitys on edellä mainitun kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen.

 

Toiminnan kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

 

Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön keskitetty toimintamalli, jossa Joensuun maahanmuuttajapalvelujen pohjalle muodostetaan International House Joensuu konsepti. Konsepti sai alkunsa Become Karelian-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää työperäistä maahanmuuttoa. International House Joensuu toimii verkostona kooten yhteen alueen kansainvälistymiseen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä palveluja ja resursseja. Tavoitteena on tehostaa ulkomailta muuttavien palveluohjusta, parantaa asiakkaan palvelukokemusta sekä edistää toimijoiden yhteistyötä. Palveluita on mahdollista saada kasvokkain, puhelimitse ja Teamsin kautta.

 

International House Joensuu toteuttaa kotoutumislain mukaisia kunnalle kuuluvia tehtäviä. Asiakkaita ja kohderyhmiä ovat ulkomailta eri syistä Joensuuhun muuttavat ja muuttoa suunnittelevat henkilöt, työnantajat, jotka rekrytoivat ulkomailta sekä kotoutumista tukevia palveluja tarjoavat asiantuntijat ja kumppanit.

 

Kotoutumista ja asettautumista tukevien palvelujen tavoitteena on antaa ulkomailta Joensuuhun muuttaneelle asiakkaalle sellaiset tiedot ja taidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan itsenäisesti Joensuussa sekä osallistumaan yhdenvertaisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tavoitteena on myös tukea ulkomailta muuttaneiden mahdollisuuksia osallistua työelämään. International Housen toiminta edistää hyviä väestösuhteita tarjoamalla asiantuntija-apua toimijoille, tarjoamalla tietoa ja tukea ulkomailta Joensuuhun muuttaneille sekä tukemalla heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

 

International House Joensuun palveluita ovat muun muassa palvelutarpeiden arviointi ja yksilöllinen neuvonta, henkilökohtainen palvelu suomeksi, englanniksi ja venäjäksi kasvokkain, päivystykset 3 kertaa viikossa (arabia, venäjä, suomi, englanti) asiointiapu viranomaisasioissa, infot teemakokonaisuuksittain sekä Suomen kielen nonstop -koulutus. International House Joensuu tarjoaa myös neuvontaa oleskelulupahakemuksiin, perheenyhdistämisasioihin ja matkustusasiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä sekä asiantuntija-apua ja koulutuksia toimijoille.

 

Joensuun kaupunki on tehnyt vuoden 2021 alussa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumista edistävien järjestämisestä. Sopimuksen mukaan Joensuun ottaa vastaan vuosittain enintään 45 pakolaista. International House Joensuu vastaa pakolaisten vastaanottoon liittyvistä järjestelyistä ja neuvonnasta.

 

Tässä talousarviossa esitetään määräaikaisen (sopimus nyt 31.12.2022 saakka) kuntamentoritoimintaan painottuvan kotouttamisohjaajan vakinaistamista sekä uutta määräaikaista (1.4.-31.12.2022) 0,75 htv:n kotouttamisohjaajan resurssointia IHJ-toimintamallin toimeenpanoa varten.

 

Toiminnalliset tavoitteet 2022

 

Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

 

Strategian painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu

 

Tavoitelinjaus: Edistämme opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista keskitetyllä toimintamallilla.

Tavoitetaso 2025: Ulkomailta Joensuuhun muuttavat kokevat vastaanoton Joensuussa myönteiseksi ja asettautumista tukevat palvelut sujuviksi (80 % vastanneista kokee saaneensa riittävästi apua kaupunkiin asettautuessa).

 

Toiminnallinen tavoite 2022

Mittari ja tavoitetaso 2022

Vastuutaho

Tilanne xx/2022

Toteumaennuste

Asiakkaiden palveluohjauksen parantaminen ottamalla käyttöön keskitetty toimintamalli (International House Joensuu)

-IHJ -verkkosivujen käyttöönotto, sivut valmiina käyttöönottoon huhtikuun alussa

 

-sivuston kävijämäärä, tavoitteena 6000 katsomiskertaa

 

-etsitään palveluun soveltuva  asiakaspalautemalli, mallin käyttöönotto syksyllä 2022

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Nämä täytetään ovk vaiheessa

Nämä täytetään ovk vaiheessa

Tehostetaan asiakashankintaa erityisesti työperäisten maahanmuuttajien osalta.

-Maahanmuuttajapalvelujen uusien työperäisten muuttajien asiakasmäärä, 30 henkilöä.

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kiinnittymistä alueelle.

-työllisyyspalvelujen ja oppilaitosten kanssa sovitut toimintamallit, toimintamallit on käytössä syksyllä 2022

 

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

 

 

 

 

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

 

1 000 euroa

TP2020

TAM2021

TA2022

Muutos %

Toimintatulot

531 903

580 585

440 000

-24,2 %

Toimintamenot

-491 191

-772 094

-653 600

-15,3 %

Toimintakate

40 711

-191 509

-213 600

11,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa:

 

-          Käyttötaloustaulukon taloussuunnitelmavuosien tulot ja menot viedään budjetointijärjestelmään vasta kaupunginjohtajan esitykseen.

 

-          Vuoden 2022 talousarvion toimintatuottojen ja -kulujen väheneminen suhteessa vuoteen 2021 johtuu pääosin TEM:n hankkeen siirtämisestä maahanmuuttajapalvelujen kustannuspaikalta konsernipalvelujen erilliselle hankekustannuspaikalle. Vuoden 2021 talousarviossa hankkeelle on budjetoitu ulkopuolista rahoitusta 150 585 € ja kuluja 192 567 €.

 

-          Vuonna 2022 on ennakoitu saatavan pakolaiskorvauksia 350 000 €. Pakolaisten määrän ennakoidaan olevan sopimuksen mukaisesti 45 henkilöä/vuosi.

 

-          Muutos kustannuspaikan toimintakatteessa, verrattuna kuluvaan vuoteen on n. -22 000 € ja verrattuna tilinpäätökseen 2020 nousua on n. -172 900 €.

 

Valmistelija: kansliapäällikkö, kotouttamispäällikkö

 

Kansliapäällikön esitys:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä maahanmuuttajapalveluiden (kustannuspaikka 1518) talousarvioehdotuksen vuodelle 2022.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntija asian käsittelyn aikana.