Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 21.10.2021/Pykälä 40 

 

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2022-2025

 

JVJK 21.10.2021 § 40  

1965/02.02.00.00/2021  

 

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022-2025 liitteenä.

 

Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2022-2025 on laadittu kaupunginhallituksen 11.10.2021 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu 2,65 miljoonan euron tulostavoite kuluvan vuoden tulostavoitteen ollessa sama. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakennepalvelujen Joensuun Vedelle maksama 0,26 miljoonan euron (v. 2021 0,265 miljoonaa euroa) korvaus huleveden viemäröinnistä. Lisäksi laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Ta-lousarvion kehyksen mukaan Joensuun Veden maksuja ei esitetä korotettavaksi tulevalle vuodelle ja toiminta pystytään siten kattamaan nykyisen mukaisilla vesihuoltomaksuilla. Tähän on osaltaan vaikuttanut käyttömenojen pysyminen arviolta nykyisellä tasollaan sekä poistojen arvioitu hienoinen lasku suurten investointihankkeiden aikataulujen muuttuessa. Maksujen muutoksiin on kuitenkin tulevaisuudessa syytä varautua mm. poistotason, suhdanteiden ja tilanteiden muutosten myötä.

 

Joensuun Veden vesi- ja jätevesimaksutulot esityksessä perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä nykyisiin maksuihin. Laskutettavien vesi- ja jätevesikuutioiden arvioidaan pysyvän lähestulkoon entisellä tasolla. Tilaustyö-, liittymismaksu- ja yhteisviemäröintisopimustulojen arvioidaan pysyvän likimain kuluvan vuoden ennusteen tasossa. Vesihuoltolain mukainen kaupungilta perittävä korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä määräytyy sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksut liittymismaksuja lukuun ottamatta sisältyvät jätevesimaksuihin.

 

Henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa.

 

Joensuun Veden investointitaso tulee olemaan edelleenkin korkea hankkeiden priorisoinnin noudattaessa seuraavia periaatteita:

-          Veden laadun ja jakelun turvaaminen

-          Vesihuoltoverkostojen osalta uudisrakentamisen ja riittävän saneeraustoiminnan jatkaminen

-          Jätevedenpuhdistamotoiminnan tehokas hoitaminen

 

Veden laadun ja jakelun turvaamisen kannalta merkittävin investointi vuodelle 2022 on Niinivaaran vanhan ylävesisäiliön korvaavan uuden ylävesisäiliön rakennussuunnittelu ja siihen liittyvä hankkeen valmistelu.

 

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamisohjelma sisältää vesihuoltoverkoston uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman toteutuminen sekä katusaneerauksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettavat kohteet. Merkittävimpiä yhteisohjelman asuntoalueiden uudisrakentamiskohteista ovat Karhunmäen sekä Multimäen alueiden jatkorakentaminen, joissa Joensuun Veden investointiosuus talousarviovuodelle on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteishankkeista toteutuksessa ovat mm. Kurjen- ja Sirrinkatu, Vesitorninkatu sekä Koulukatu. Joensuun Veden oman verkostosaneerausohjelman toteuttaminen korjausvelan vähentämiseksi on käynnissä ja vuonna 2022 jatketaan edelleen toimenpiteitä Kiihtelysvaaran siirtoviemärin osalta ja toteutetaan mm. vesistöalituksia (Uimaharju, Karsikko-Mutala ja Höytiäisen kanava). Etäluentajärjestelmän rakentamista on toteutettu vuosina 2019-2021 ja sitä jatketaan edelleen tulevana talousarviovuonna. Etäluettavia vesimittareita on tähän mennessä asennettu noin 2 650 kappaletta ja niiden asentaminen kuluttajille jatkuu vaiheittain. Vuonna 2021 laaditun aurinkoenergiaselvityksen perusteella toteutetaan tulevina vuosina energiatehokkaimmat ratkaisut kasvattaen näin omaa sähkönenergian tuotantoa. Vuonna 2022 päivitetään myös Joensuun Veden ikääntynyttä ajoneuvokalustoa.

 

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla investointihankkeet vuonna 2022 keskittyvät puhdistusprosessin tehostamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen.

 

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

 

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

 

hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022-2025 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.