Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 66


 

 

Täsmennyksiä palkkauksen toimivaltaan

 

HETYJ 24.10.2023 § 66  

4759/00.01.01.02/2022  

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaostossa päätettiin 23.3.2023 § 18 palkkioista päättävien toimivallasta.

 

Päätökseen on tarpeen tehdä teknisluontoisia muutoksia nimikemuutosten johdosta sekä täsmentää joiltain osin päätöstä. Lisäksi tässä yhteydessä on hyvä päivittää sivutoimien päättävien viranomaisten nimikkeet ja tehdä täsmennyksiä.

 

Lisäyksiä ja muutoksia 1.4.2023 päätökseen, lisäykset on alleviivattu ja poistuvat kirjaukset yliviivattu.

 

  1. Tehtäväkohtainen palkka

 

Uuden viranhaltijan tai työsuhteen tehtäväkohtaisesta palkasta päättää tehtävänvaativuuden arvioinnin mukaisesti toimivaltainen viranomainen. Mikäli tehtävästä ei ole tehty arvioita, tulee asiasta konsultoida henkilöstöpalveluita.

Tehtäväkohtaisesta palkasta palvelussuhteen aikana päättää henkilöstöjohtaja henkilöstö- ja yhteysjohtaja tai hänen määräämänsä. Kaupunginjohtajan alaisten viranhaltijoiden palkasta päättää henkilöstö- ja työllisyysjaosto.

 

Uusi lisäys:
 

Periaatteet johtavien viranhaltijoiden palkkauksessa

 

Johtavien viranhaltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa ei koroteta tavanomaisten vuosilomien tai muiden lyhyiden poissaolojen ajoilta, koska johtajien palkkauksessa on huomioitu normaaleista sijaisuuksista tuleva tehtävien vaativuus.  Tilanteissa, jolloin sijaisuuden kesto on vähintään yksi (1) kuukausi tai neljä (4) viikkoa, maksetaan sijaistettavan johtajan tehtäväkohtainen palkka.

 

Mikäli tulee tilanne, että johtaja sijaistaa kahta johtajaa samaan aikaan ja/ tai johtajan tehtäväkohtainen palkka on sama kuin sijaistettavan johtajan palkka, maksetaan tällöin 10 % korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Tilanteissa, joissa molemmat ehdot täyttyvät, maksetaan tässäkin tapauksessa (yksi) 10 % korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan.  

 

Virka- ja työehtosopimusten mukaiset ns. pakolliset palkantarkistukset (esim. yleiskorotukset ja palkkahinnoittelun alarajan muutokset) päättää  henkiöstöjohtaja henkilöstö- ja yhteysjohtaja tai hänen määräämänsä.

 

Kokonaispalkkausta voidaan käyttää kaupunginjohtajan palkkauksessa. Muiden viranhaltijoiden tai työsuhteiden osalta kokonaispalkan käyttäminen ei ole tarkoituksen mukaista.

 

Projekti- ja hanketehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen on oltava oikeassa suhteessa toimialan tai liikelaitoksen muihin tehtäviin nähden, ja ne eivät saa aiheuttaa palkkavääristymiä. Oikean tehtäväkohtaisen palkkatason varmistamiseksi päättäjän tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin ennen päätöksentekoa, jotta tehtävänvaativuuden arviointi tulee tehdyksi.

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää henkilöstöjohtaja palvelussuhdepäällikkö tai määräämänsä.

 

  1. Henkilökohtainen lisä, rekrytointilisä, erillislisä ja muut vastaavantyyppiset lisät (ei työkokemuslisä tai ammattialalisä)

 

Lisiä myönnettäessä tulee noudattaa henkilöstöpalveluiden antamia yleisiä ohjeita ja huolehtia tarvittavasta dokumentaatiosta. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on seurata ja ohjeistaa koko kaupungin tasolla lisien käyttöä ja määrää.

 

Näiden lisien osalta päätöksen tekijät ovat seuraavat:
 

Konsernipalvelut:
- kaupunginjohtaja

- kansliapäällikkö

- talousjohtaja

- henkilöstöjohtaja henkilöstö- ja yhteysjohtaja
- uusi lisäys: strategiajohtajan alaisten henkilöiden osalta päättää henkilöstöjohtaja

 

Hyvinvoinnin toimiala:
- sivistys- ja hyvinvointijohtaja

- koulutus- ja nuorisojohtaja koulutusjohtaja

- kehittämisjohtaja (hyvinvointi)

- varhaiskasvatusjohtaja

- liikuntajohtaja

- kulttuurijohtaja

 

Kaupunkiympäristön toimiala:

- kaupunkiympäristöjohtaja

- johtaja, Joensuun Vesi

 

 

  1. Työkokemuslisä, ammattialalisä tai muu vuosisidonnainen lisä

 

Työkokemuslisät (KVTES)

Henkilöstöjohtaja Henkilöstö- ja yhteysjohtaja tai hänen määräämänsä. Kaupunkiympäristön KVTES:n piirissä päätöksen tekee kaupunkiympäristöjohtaja, Joensuun veden päätökset Joensuun veden johtaja.

Ammattialalisät (TS) piiriin kuuluva henkilöstö

Kaupunkiympäristöjohtaja, liikuntajohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja  hyvinvoinnin kehittämisjohtaja ja Joensuun veden päätökset Joensuun veden johtaja.

 

Vuosisidonnainen palkanosa, (OVTES) piiriin kuuluva henkilöstö

Koulutus- ja nuorisojohtaja Koulutusjohtaja tai hänen määräämänsä.

 

Uusi lisäys:

 

  1. Sivutoimilupa tai sivutoimi-ilmoitus

 

4.1      Sivutoimilupa

 

Sivutoimen hoitamiseen on saatava lupa, mikäli siihen kuuluvien tehtävien suorittaminen edellyttää työajan käyttämistä.

 

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan, sivistys- ja hyvinvointijohtajan, hyvinvointijohtajan, kaupunkiympäristöjohtajan, liikelaitoksen johtajan, strategiajohtajan ja konsernipalveluiden johtajien osalta henkilöstö- ja työllisyysjaosto.

 

Muun henkilöstön sivutoimiluvasta päättää kaupunginjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kaupunkiympäristöjohtaja, liikelaitoksen johtaja, strategiajohtaja ja konsernipalvelujen yksikön johtaja.

 

Sivutointa voidaan hakea enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, sivutointa haetaan sähköisesti ja päätös sivutoimesta arkistoidaan kaupungin dynasty-järjestelmään. 

 

 

4.2. Sivutoimi-ilmoitus

 

Ilmoitus sivutoimesta on tehtävä, vaikka siinä ei käytetä työaikaa. Ilmoitukset tehdään lähimmälle esihenkilölle, joka hyväksyy sivutoimi-ilmoituksen.

 

Sivutoimi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä yhden tai kahden tunnin luennon pitämisestä. Sen sijaan esim. toisen osa-aikaisen työn tekemisestä tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus lähimmälle esihenkilölle.

 

Sivutoimi-ilmoitus haetaan sähköisellä lomakkeella enintään kahdeksi vuodeksi. Ilmoitukset arkistoidaan esihenkilön hyväksynnän jälkeen kaupungin dynasty järjestelmään.

 

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä edellä kerrotut periaatteiden lisäykset ja toimivallat palkkausasioissa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kansliapäällikkö Jenni Jokela poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.