Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 3


 

 

Kesätyöohjelma vuodelle 2024

 

HETYJ 23.01.2024 § 3  

1640/14.00.00/2023  

 

Vuonna 2024 nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 206 000 euron määräraha. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni joensuulainen nuori työllistyy kaupungin työpaikolle tai erilaisin kaupungin tukimuodoin yrityksiin, yhdistyksiin tai kotitalouksiin. Lisäksi kaupunki tukee nuoren yrittäjän itsensä kesätyöllistämistä.

 

  1. Kesätyöntekijäksi kaupungin omille työpaikoille

 

Kaupungin kesätöiden kesto on kahdesta (2) viikosta yhteen (1) kuukauteen. Kesätyöntekijän palkanmaksussa noudatetaan KvTes:n kesätyöntekijän palkkausta.

 

Kesätyöntekijäksi voi hakea, mikäli nuori on täyttänyt vuoden 2023 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2024 aikana (pl. harjoittelijat). Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen 10.3.2024 ja edelleen työsuhteen aikana tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu 10.3.2024 ja edelleen työsuhteen aikana, ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa. Kesätyöntekijäksi voidaan myös valita ulkomaalainen nuori, joka on tilapäisessä suojelussa ja hänellä on koulupaikka Joensuussa.

 

Kesätyöntekijöiksi ei voi valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita hakijoita tai työmarkkinatukea saavia henkilöitä.

 

Valinnat

 

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

 

Työsopimukset ja –todistukset

 

Kesätyöntekijöille tehdään työsopimukset sähköisessä järjestelmässä sekä annetaan palvelussuhdetodistus työsuhteen jälkeen.

 

Kesätyöntekijän palkka

 

Kesätyötekijöiden tehtäväkohtainen palkka kesäkautena 2024 on 1140 euroa kuukaudessa.

 

 

Perehdyttäminen

 

Kesätyöntekijöille järjestetään ennen työskentelyn aloit­ta­mis­ta kaupungin yleinen perehdytystilaisuus joko teamsin välityksellä tai lähitapaamisena. Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pe­li­sään­nöis­tä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oi­keuk­sis­ta ja velvollisuuksista.

 

Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille ja har­joit­te­li­joil­le nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

 

Tiedottaminen ja palaute

 

Hakijoille lähetetään väliaikatietoa rekrytointiprosessista kevään ja alkukesän aikana sekä palautekysely kesätyön jälkeen.

 

 

 

 

1.1 Kesäharjoittelupaikat

 

Kaupunki mahdollistaa työpaikoillaan harjoitteluja, jotka kuuluvat eri alojen opis­ke­li­joi­den opintoihin. Harjoittelujen kesto ja sisältövaatimukset mää­ri­tel­lään oppilaitosten ja opintosuunnitelmien/tutkintovaatimusten kautta. Op­pi­lai­tos­koh­tai­ses­ti on eroja harjoittelujen mm. harjoittelujen kestoissa, harjoitteluiden pal­kat­to­muu­des­sa tai palkallisuudessa, ohjauksessa yms. Harjoittelujen to­teut­ta­mi­ses­sa noudatetaan oppilaitoskohtaisesti vakiintuneita toimintatapoja. Toimialat harkitsevat mahdollisuuden har­joit­te­lu­jen toteuttamiseen. Kesätyöbudjetista varataan 15 000 € määräraha harjoittelujen toteuttamista varten. Mikäli kesätyöbudjetista jää määrärahaa, voidaan vapautunutta rahaa suunnata harjoitteluihin. Toimialat voivat tiedustella tukea harjoittelijan palkkaamiseen henkilöstöpalveluista.

 

Henkilöstöpalvelut voivat myöntää määrärahaa palkkakustannuksiin määrärahan puitteissa 1kk/harjoittelija. Toimiala voi oman budjetin puitteissa mahdollistaa pidempiä harjoitteluja. Harjoittelijoiden osalta ikämääritelmä poikkeaa muusta kesätyöohjelman työllistämisestä siten, että harjoittelija voi täyttää korkeintaan
23 vuotta vuoden 2024 aikana.

 

Kesätyöohjelma ei sido toimialojen omia harjoittelurekrytointeja.

 

 

  1. Kesätyöt yrityksissä, yhdistyksissä ja kotitalouksissa –tukea kaupungilta

 

Yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille annetaan tukea joensuulaisen nuoren palkkaamiseksi. Näin halutaan mahdollistaa en­tis­tä paremmin nuorille toivetta vastaavalla alalla työskenteleminen. Samalla ha­lu­taan kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia nuorten palkkaamiseen.

 

Yri­tys, yhdistys tai kotitalous voi saada kesätyöpaikkatukea enintään viiden nuoren työllistämiseen 360 €/nuori. Mi­­li varattua määrärahaa jää näin myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä (arvioidaan tilanne kesäkuun jälkeen), voi­daan tukea maksaa samalle työnantajalle useampienkin kesätyöntekijöiden palk­kaa­mi­seen.

 

Kolmena kesänä olemme toteuttaneet nuorten työllistämistä Eezy Pikaduunin kautta. Käytäntö on ollut toimiva kahtena edellisenä kesänä, mutta vuoden 2023 kesällä Pikaduunin kautta ei saatu palkattua nuoria toivottua määrää yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin. Sopimus Eezyn kanssa päättyy 31.3.2024. Vuoden 2024 osalta selvitämme mahdollisuuksia nuorten työllistämiseksi vuokratyöfirmojen kautta tai muilla keinoin kaupungin omien työpaikkojen ja tukimuotojen lisäksi.

 

 

Tuen myöntämisen pe­ri­aat­teet

 

Tuen myöntämisen ehdot ovat samat kuin kaupungin kesätöihin palkkaamisen ehdot.

 

Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän tai puolisonsa (myös avopuolison) lapsi tai lapsenlapsi. Tukea ei myöskään myön­ne­tä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työs­ken­te­le­mään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa. Tukea ei myön­ne­tä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työ­so­pi­mus­lain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset). Työnantaja vastaa tukea hakiessaan, että em. perusteet täyttyvät. Työnantajan on työllistettävä nuori vähintään 90 tunniksi. Työnantaja vastaa itse palvelussuhteeseen liittyvästä prosessista kokonaisuudessaan. Mikäli kesätyöllistämistä toteutetaan vuokratyöfirman kautta, on myös 60 h työsuhde mahdollinen.

 

 

  1. Kaupunki kesätyöllistäjänä nuorille yrittäjille

 

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kaut­ta itsensä kesäkautena.  Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen pe­rus­tet­tu yritys tai 4H-yritys.  Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko op­pi­lai­tok­sen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 €/nuori. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut ak­tii­vi­ses­ti kesäkautena 2024 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suu­ri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 €, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri eu­ro­mää­rä.

 

Kahtena kesänä olemme toteuttaneet yhteistyössä Nuori yrittäjyys ry. järjestön ja Riverian kanssa harjoitusyrittäjien tukemista ostamalla ostopalveluna oppilaitoksen harjoitteluyrittäjän (Vuosi yrittäjänä-ohjelma) palveluita alihankintana.
 

Harjoitusyrittäjien toimintaa ohjaa Joensuun kaupungin työntekijöiden lisäksi oman oppilaitoksen Vuosi Yrittäjänä-ohjelmassa toimiva opettaja. Kaupungin ostamia palveluja ovat esimerkiksi puutarha/puistonhoitotyöt, lasten ja nuorten kesätoiminnot, siivous- ja kunnossapitotyöt sekä liikuntapaikkojen ylläpito ja/tai muut soveltuvat työt. Nuoria voi hyödyntää myös esimerkiksi kunnan markkinointi- ja sosiaalisen median työtehtävissä, osallisuus- ja yhteisöllisyystyössä ja monissa muissa tehtävissä.

 

Pyrkimyksenä on osallistaa nuoria kunnan palveluiden pariin ja antaa heille samalla kokemus oman yrityksen pyörittämisestä. Yritystoiminnassa onnistumisen myötä saa harjoitusyrittäjä kokemuksen kunnan toimintaan vaikuttamisesta, joka sitouttaa hänet positiivisesti asuinkuntaansa. Aktiivisella nuoren yrittäjyyden tukemisella saamme elinvoimaa ja uusia yrittäjiä. Tällä tavoin edistämme nuorten asennetta luoda aktiivisesti omaa uraa ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Samalla tulee myös kunta työnantajana tutuksi. Opiskelijoilla on samalla mahdollista kartuttaa opintojaan samalla.

 

Pienilläkin teoilla on iso merkitys nuorten kokemukseen omasta toimijuudesta ja tulevaisuuden asuinpaikan valinnassa.

 

Harjoitteluyrittäjä laskuttaa tekemästään työstä kaupungin kanssa etukäteen sovitun summan. 

 

Tuen myöntämisen periaatteet

 

Tuen myöntämisen ehdot ovat samat kuin kaupungin kesätöihin palkkaamisen ehdot.

 

  1. Tärkeät päivämäärät

 

Kesätyöpaikat ovat haettavina 1.2.2024 klo 9.00 alkaen ja hakuaika päättyy 10.3.2024 klo 23.59

 

Kesätyöt kaupungin työpaikoilla järjestetään 2.5. – 30.9.2024. Mikäli määrärahaa jää käyttämättä kesäkaudella, voidaan nuoria työllistää eri keinoin mahdollisuuksien mukaan syksyn aikana.

 

Yritystukien ja nuorten yrittäjien tuen hakuohjeet päivämäärineen päivitetään Joensuun kaupungin sivuille tammikuun loppuun mennessä.

 

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä kesätyöohjelman vuodelle 2024.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Tolvanen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn aikana.