Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 125


 

 

Valtuustoaloite koulukyyditysten odotusolosuhteiden parantamisesta

 

Hyvinvointilautakunta 15.06.2021 § 100 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen.

 

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Lieksan kaupunki laatii suunnitelman koululaisten koulukyytien odotusolosuhteiden parantamiseksi sekä valmistelee ja hankkii luvat tarvittavien katosten rakentamiseen ja neuvottelee niiden pystyttämisestä väyläviraston/ELY-keskuksen kanssa.

Aloitetta perustellaan mm. koulutoimen palveluverkon muutoksella. Koulukuljetuksessa kuljettava matka pitenee usealla oppilaalla, ja koulukyytien odotuspisteiden olosuhteita olisi syytä parantaa.

 

Valtuustoaloite on kokonaisuutena luettavissa sähköisessä kokousaineistossa.

 

Hyvinvointilautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen:

 

Ajatus koulukuljetusreittien varrelle pystytettävistä sääsuojakatoksista on hyvä. Aloitteessa esille tuotu suunnittelu kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun kuljetusten tarkkoihin aikatauluihin liittyvät palaverit on pidetty sopimusliikennöitsijöiden kanssa. Tällä tavoin saadaan selville ns. liittymä- tai juontokuljetuksissa kulkevien oppilaiden odotuspaikat.

 

Sääsuojakatoksia on järkevää pystyttää niihin kohteisiin, joissa on eniten oppilaita odottamassa koulukuljetusta. Säänsuojakatosten paikkojen suunnittelu tapahtuu hyvinvointipalveluiden ja kuntatekniikkaliikelaitoksen yhteistyönä. Katosten mahdollinen rakentaminen ja yhteistyö ELY-keskuksen suuntaan kuuluu kuntatekniikkaliikelaitoksen tehtäviin.

 

Asian suunnittelu ja valmistelu voidaan toteuttaa siten, että sääsuojakatosten mahdolliseen rakentamiseen liittyvät asiat käsitellään vuoden 2021 toisen osavuosiraportin käsittelyn yhteydessä.

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle esittelyosan mukaisen lausunnon koulukuljetusten odotusolosuhteiden parantamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esittelyosan mukaisen lausunnon koulukuljetusten odotusolosuhteiden parantamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 275 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja

Kuntatekniikkaliikelaitoksen lausunto

 

Kuntatekniikkaliikelaitokselta saadun lausunnon mukaan valtuustoaloitteen mukaiset koulukyytien odotuspaikat sijaitsevat lähtökohtaisesti ELY-keskuksen ylläpitämien väylien varsilla. Odotuskatosten tarkempi sijaintien määrittely, katosten mahdollinen toteutus sekä hoito ja ylläpito ovat aloiteasiassa ELY-keskuksen tehtäviä..

 

Ennen aloitteen ja toimenpide-ehdotusten lähettämistä ELY-keskukselle,

tulisi määritellä yhteistyössä koulujen ym. asianosaisten tahojen kanssa

vähintään odotuskatosten tarkemmat sijaintitoiveet ja katosten lukumäärät

perusteluineen. Mikäli katos sijoitetaan tiealueen ulkopuolelle esim. y-tien

varteen tai muulla tavoin saavutettavaksi, katoksen hoito ja ylläpito eivät ole ELY-keskuksen tehtäviä. Katosten sijoitussuunnittelussa tulee huomioida myös maanomistukset kyseisillä alueilla.

 

Aloiteasiassa kuntatekniikkaliikelaitoksen on mahdollista tehdä yhteistyötä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa käsittelyprosessin aikana ja sen jälkeen.

 

Valtuustoaloite on kannatettava asia koulukyyditysten odotusolosuhteiden

parantamiseksi mukaan lukien matkailijat ja muut tiestöllä liikkuvat.

Odotuskatokset ovat myös liikenneturvallisuuden parantamista pientareiden sijaan.

 

Katosten sijoittaminen

 

Hyvinvointipalveluissa on hyvinvointilautakunnan kokouksen jälkeen selvitetty sääsuojakatosten mahdollisia sijoituspaikkoja. Paikoiksi esitetään Vornan (Ahvenisen tien risteys), Isäntärengin ja Kalliokosken pysäkkejä. Näillä pysäkeillä on eniten kuljetusta odottavia oppilaita (5 - 10 oppilasta).

 

Neuvottelu ELY-keskuksen kanssa

 

ELY-keskus on vastannut kuntatekniikkaliikelaitoksen tiedusteluun, että ELY-keskus voi toteuttaa maaseutumalliset puukatokset alueurakassa, jos Lieksan kaupunki sitoutuu maksamaan katokset. Katokset maksavat noin 5.000 euroa kappale. Katokset jäävät ELY-keskuksen hoitoon ja ylläpitoon. Kaksi katosta on jo valmiiksi rakennettuna, kolmas voidaan toimittaa myöhemmin. 

 

Valtuustoaloitteen pohjalta tehtävät toimenpiteet

 

Saatujen lausuntojen ja tehtyjen selvitysten perusteella koulukyytien odotusolosuhteiden parantaminen valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti on tarkoituksenmukaista. Kolmen katoksen hankintahinta on kohtuullinen, ja ELY-keskus lupaa hoitaa hankinnan, pystytyksen, hoidon ja ylläpidon. Katokset sijoitetaan hyvinvointipalvelujen esittämille pysäkeille. Kuntatekniikkaliikelaitos tarvitsee investoinnin toteuttamista varten lisämäärärahan, jota se voi hakea toisen osavuosiraportin yhteydessä.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy yllä esitetyn vastaukseksi koulukyyditysten odotusolosuhteiden parantamisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

 

 

 Esityslistan julkaisemisen jälkeen ELY-keskus on ilmoittanut tarkennettuna arviona, että kolmen katoksen kustannus on yhteensä noin 5.300 euroa. Hankinta ei tällä kustannuksella yritä investoinnin minimihintaa (10.000 euroa), vaan siihen käytetään käyttötalouden määrärahoja. Liikennealueiden ylläpidon määrärahaan haetaan muutosta tarvittaessa toisen osavuosiraportin yhteydessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy yllä esitetyn vastaukseksi koulukyyditysten odotusolosuhteiden parantamisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 27.09.2021 § 125  

144/00.02.00.03/2021  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy yllä esitetyn vastaukseksi koulukyyditysten odotusolosuhteiden parantamisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yllä esitetyn vastaukseksi koulukyyditysten odotusolosuhteiden parantamisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi