Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 6 

 

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen kaavamuutoksen hyväksyminen (kaavatyö 926)

 

Kaupunginhallitus 30.11.2021 § 363 

 

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö

 

Edeltävä käsittely kaupunginhallitus 18.11.2019 § 276

 

Kaavamuutos koskee Lieksan kaupungin Vehkakankaan (2.) kaupunginosan kortteleita 62-65, 70, 71 ja 117 sekä katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueita. Kaavamuutos on käynnistynyt Lieksan kaupungin aloitteesta ja suunnittelualueella toimivien yritysten tarpeista.

 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lieksa-Nurmes-rautatien, Kalliokadun, Karjalantien (kt 73) ja Kevätniementien välisellä alueella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 27 hehtaaria. Suunnittelualueella on paloasema, liikennemyymälä, kaksi liikerakennusta ja toimitilarakennus. Yksi liikerakennus on asuinkäytössä.

 

Asemakaavalla muutetaan kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymää asemakaavaa. Tavoitteena on muuttaa yritystoiminta-aluetta varten osoitettua aluetta vastaamaan toteutunutta tilannetta erityisesti Työpajankadun alueella. Samalla turvataan teollisuuteen sekä  liike- ja yritystoimintaan varattavien alueiden riittävyys ja sopivuus entistä monipuolisempaan toimintaan ja parannetaan alueen erilaisia luovutusmahdollisuuksia sisäisen liikenteen toimivuus huomioiden. Kaavamuutoksella lisätään myös merkittävästi korttelialueiden rakennusoikeutta.

 

Työpajankadun päässä on nopeasti kohden kaakkoa laajeneva puhtaiden maa-ainesten läjitysalue. Tavoitteena on nostaa alavan ja tulvalle aran alueen maanpinnan tasoa ylemmäs. Sen perusteella on nyt mahdollista muuttaa voimassa olevan kaavan lähivirkistysalueet rakentamiseen soveliaiksi alueiksi. Ratkaisulla saadaan hyvään liikenteelliseen ja kaupalliseen sijaintiin noin 5,5 hehtaaria uutta tonttimaata yritys- ja liiketoimintaan, teollisuudelle ja varastointiin.

 

Voimassa olevan kaavan poikittainen katualue poistetaan keskeltä kaava-aluetta ja tilalle osoitetaan ajoyhteys. Tällä mahdollistetaan erikokoisten tonttien luovutus ilman, että katualue on rajoittamassa alueen rakentamista tai että jouduttaisiin jälleen kaavamuutokseen. Ajoyhteys voidaan siirtää tarvittaessa aina haluttuun kohtaan, kunnes sen lopullinen sijainti on kussakin kohdassa tiedossa. Kun ajoyhteys on muodostunut lopulliseksi ja on yhdistänyt Työpajankadun ja Sammalpolun, rakennetaan ajoyhteys lopulliseen läpiajokuntoonsa.

 

Kaupungin tavoitteena on lisätä strategian mukaisesti täydennysrakentamista, yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä tukea taloutta ja työllisyyttä.

 

Kaavaluonnos on laadittu yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa ja ne ovat asetettavissa vireilletulokuulutuksen yhteydessä nähtäville 21 vuorokaudeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta pyydetään asianomaisten viranomaistahojen lausunnot ja siitä on mahdollista ilmaista tänä aikana mielipiteensä.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos asiakirjoineen ovat liitteinä.

 

Kj. Jarkko Määttänen:  Kaupunginhallitus päättää, että

 

1. Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutos kuulutetaan vireille,

2. asetetaan samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 14.11.2019 päivättyjen asiakirjojen mukaisena nähtäville 21 vuorokaudeksi ja

3. pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

 

Jatkokäsittely

 

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 28.11.-18.12.2019. Lausuntonsa jättivät: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos, Museovirasto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä PKS Sähkönsiirto Oy / Enerke Oy. Osalliset jättivät yhden mielipiteen.

 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolla, Museovirastolla, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksella ja rakennusvalvonnalla ei ollut huomautettavaa itse kaavaratkaisuun.

 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus edellytti:

 • meluselvityksen päivittämistä
 • liikenneselvityksen päivittämistä ja
 • luontoselvitysten päivittämistä ABC-liikenneaseman ja paloaseman takaisen alueen mahdollisen liito-oravan elinympäristön suhteen.
 • Lisäksi tulee selvittää maanläjitysalueen osalta maaperän pilaantuneisuus ja arvioida alueen kunnostustarve ennen alueen ottamista uuteen käyttöön.

 Pohjois-Savon ELY-keskus edellytti, että:

 • Voimassa olevan kaavan mukaisen Karjalantien rinnakkaiskadun "katkaisemisen" vaikutuksia liikenteeseen tulisi tarkastella vielä koko Kevätniemen alueen osalta.
 • Liikenneselvityksen päivitys saatettaisiin valmiiksi ennen Vehkakankaan asemakaavamuutoksen ehdotusvaihetta.
 • Liikenneselvityksen päivityksessä tulisi tutkia vireillä olevien kaavojen ratkaisujen mukaan koko Kevätniemen alueen liikenteen vaikutuksia, mikäli Karjalantien rinnakkainen katuyhteys rakennetaan tai sitä ei rakenneta Vehkakankaan alueen läpi. Näin ollen myös Karjalantien rinnakkainen läpikulkuun soveltuva katu/ajoyhteys olisi hyvä säilyttää varauksena liikenneselvityksen päivittämiseen saakka.

PKS Sähkönsiirto Oy edellyttää, että:

 • Kaavassa on varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle.
 • Kaavaehdotukseen on merkittävä olemassa olevien puistomuuntamoiden aluevaraukset.

Ympäristönsuojelusihteerin lausunnossa todetaan, että:

 • ABC-liikenneaseman ja paloaseman takaisen alueen mahdollinen liito-oravan elinympäristö on tarkistettava.
 • Työpajankadun maanläjitysalueen ja korttelin 70 tontin 4 maaperän laadun selvittäminen on tarpeen ainakin silloin, jos alueiden käyttötarkoitus muuttuu.

Lieksan luonnonystävät ry edellytti, että:

 • ABC-liikenneaseman ja paloaseman takaisen alueen mahdollinen liito-oravan elinympäristö on tarkistettava.

 

Palautteen johdosta meluselvitys päivitettiin kevätniemen teollisuusalueen kaavan ja lisärakentamisen yhteydessä. Samassa asiakirjassa ajantasaistettiin alueen liikennetietoja. Tiedot näistä on päivitetty kaavaselostukseen.

 

ABC-liikenneaseman ja paloaseman takaisen alueen mahdollinen liito-oravan elinympäristö tarkistettiin, eikä siellä enää havaittu liito-oravaa. Asiasta on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto. Lisäksi sittemmin alueen puusto on poistettu ja alueella on suoritettu maansiirtotöitä tontinluovutukseen liittyen.

 

Karjalantien rinnakkaisen ajoyhteyden (Työpajankadun ja Sammalpolun) välistä kunnallisteknistä ajoyhteyden ja kadunrakentamisen suunnitelmaa ollaan laatimassa. Ajoyhteys muutetaan aikanaan kaduksi asemakaavamuutoksella. Rata-alueen aiheuttamaa tärinää tai melua ei ole selvitetty, sillä asia ratkaistaan kulloisenkin suunnitellun uuden toiminnon kohdistuessa lähelle rataa rakentamisen lupavaiheessa.

 

PKS Sähkönsiirto Oy:n lausunnon aluevaraukset on lisätty kaavakarttaan.

 

Työpajankadun päässä oleva ylijäämämaiden läjitysalueen (vanhan osan) maat kaivetaan aikanaan ylös alle jätettyjen turvekerrosten ja kantojen vuoksi. Samalla selvitetään ylijäämämaiden koostumus sekä loppusijoituspaikka. Korttelin 70 yhden tontin osalta selvitetään tontin vuokrasopimuksen päättymiseen liittyen maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. Vastuu asiassa on vuokralaisella.

 

Viranomaispalaute ja mielipide sekä vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteessä 3. Lausunnoissa ja mielipiteessä esille tuodut asiat ovat pääosin huomioitu ja käsitelty kaavaselostuksessa sekä päivitetty kaavaehdotuskartalle. Kaavamääräyksiä on päivitetty ja lisätty mm. yllä esitetyn mukaisesti.

 

Kaavamuutoksen myötä sekä alueella jo suoritetut kunnostustyöt ovat nostaneet Vehkakankaan yritysalueen houkuttelevuutta yritystoimintaan ja teollisuudelle merkittävästi jo tässä vaiheessa. Kaavamuutos on tärkeä osa kaupungin strategian, uuden voimassa olevan Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan sekä uuden maakuntakaavan mukaista toimintaa ja tavoitteita Lieksassa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. asettaa Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 26.11.2021 päivätyn kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja

2. pyytää tarvittavat lausunnot.

 

Esittelijänä kokouksessa  Hallintojohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

 

 1. asettaa Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 26.11.2021 päivätyn kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja

 

 2. pyytää tarvittavat lausunnot.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 26.11.2021 päivätyn kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja

2. pyytää tarvittavat lausunnot.

 

 

Lisätietoja Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, p. 040 1044 840, sähköposti jukka.haltilahti(at)lieksa.fi

 

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 38 

 

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö

 

Jatkokäsittely

 

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 9.12.2021-14.1.2022. Lausunnot pyydettiin seuraavilta: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo, Väylävirasto, Lieksan kaupungin rakennusvalvonta, Lieksan kaupungin ympäristönsuojelu, Lieksan kuntatekniikkaliikelaitos, Lieksan vesihuoltoliikelaitos sekä Lieksan luonnonystävät ry, Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry, Lieksan omakotiyhdistys ry, PKS Sähkönsiirto Oy/Enerke Oy, Nevel Oy ja Lieksan Kehitys Oy (LieKe Oy).

 

Lausuntonsa jättivät Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo, Väylävirasto, Lieksan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri ja Lieksan Kehitys Oy (LieKe Oy).

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla, Pohjois-Savon ELY-keskuksella, Pohjois-Karjalan alueellisella vastuumuseolla, PKS Sähkönsiirto Oy/Enerke Oy:llä ja Lieksan Kehitys Oy:llä (LieKe Oy) ei ollut huomautettavaa kaavamuutosehdotukseen.

 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus edellytti, että Kaava-alueella olevan maanläjityspaikan osalta tulee selvittää maaperän pilaantuneisuus ja arvioida alueen kunnostustarve ennen alueen ottamista uuteen käyttöön". ELY-keskus edellytti lisäämään maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja kunnostustarpeen arvioimista edellyttävän kohdan kaavan yleisiin määräyksiin. Lausunnon perusteella lisättiin yleisiin määräyksiin asiaa koskeva kohta 6.

 

Väylävirasto suositti yksityisen teollisuusraiteen kaavamerkinnäksi LRT-merkintää. LR-1 merkintää ei muutettu, sillä se on käytössä viereisellä ns. Talttatien teollisuussivuraiteen alueella.

 

Ympäristönsuojelusihteerin lausunnossa pyydetään selkeyttämään hulevesiä koskevia määräyksiä. Näin tehtiin.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen lisättiin merkittävimpänä muutoksena kaavakartalle yleinen määräys 6: "TKL-alueelle läjitetyn maaperän pilaantuneisuus tulee tarvittaessa selvittää ja puhdistamistarve arvioida ennen rakentamistoimiin ryhtymistä." Määräys koskee vain kaupungin omistamaa aluetta, jolloin määräyksen lisäämisen vaikutukset ovat vähäiset. Lisäksi päivitettiin teknisluontoisesti seuraavilta osin: kaavamääräysten asettelu, hulevesiä koskevat määräykset sekä ajo/h-1 merkintä muutettiin ajo- merkinnäksi sekä lisättiin nähtävilläpidon ym. päivämääriä. Muutosten johdosta päivitettiin kaavaselostusta ja lisättiin siihen vastineliite 4. Kokonaisuutena muutokset koskevat pääasiassa kaupungin maita, ovat teknisluontoisia ja eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtävillelaittoa.

 

Kaavaratkaisu on kaupungin strategian ja uuden voimassa olevan Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan mukaisia.

 

Liitteenä on 20.1.2022 päivitetyt Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen kaavakartta selostuksineen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy  Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 20.1.2022 päivättyjen asiakirjojen mukaisena.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 20.1.2022 päivättyjen asiakirjojen mukaisena.

 

 

Lisätietoja Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, p. 040 1044 840, sähköposti jukka.haltilahti(at)lieksa.fi.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 6  

76/10.02.03.00/2020  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 20.1.2022 päivättyjen asiakirjojen mukaisena.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavan muutoksen 20.1.2022 päivättyjen asiakirjojen mukaisena.

 

 

Lisätietoja Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, p. 040 1044 840,

 sähköposti jukka.haltilahti(at)lieksa.fi.