Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 24 

 

Lieksan kaupungin osallistuminen Kolin Matkailu Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

 

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 76 

 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja

 

Kolin matkailuyhdistys ry on toiminut Kolilla ns. matkailun alueorganisaatioroolissa vuosien ajan. Kolin matkailuyhdistys ry:n alaisuuteen perustetulla strategiaryhmällä (mm. Lieksan kaupunki, Juuan kunta, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Metsähallitus, yrittäjiä) ja yhdistyksen hallituksella on kehitetty viimeisten vuosien aikana tulevaa alueorganisaatiomallia. Työn tavoitteena oli keskittää matkailun myynti-, markkinointi- ja alueorganisaatiotoiminta yhteen organisaatioon, ja vastata myös uudella alueorganisaatiolla Kolin matkailuvisio 2050 tuomiin linjauksiin.

 

Kolin matkailuyhdistys ry perusti vuonna 2018 Kolin Matkailu Oy:n, johon keskitettiin siirtymävaiheessa Kolin alueen matkailun myynti- ja markkinointitoiminnot. Matkailun alueorganisaatiomallin eteenpäin työstämisestä ottivat tuolloin päävastuun Kolin Matkailu Oy:n hallitus ja strategiaryhmä. Yhteisöjen muutosprosessi on edennyt suunnitellusti siten, että kaikki matkailun myynti-, markkinointi- ja alueorganisaatiotoiminnot keskittyivät 1.1.2022 alkaen Kolin Matkailu Oy:öön.

 

Lieksan kaupunkikonserni on ollut muutosprosessissa tiiviisti mukana, ja nyt esitetyt muutokset ja sopimukset tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista matkailutoimialan osalta, samoin kuin ovat Kolin iso kuva 2050 -kehittämissuunnitelman ja Kolin matkailuvision 2050 mukaisia.

 

Kolin yhteistä kehittämistä on toteutettu yhdessä ennen Kolin iso kuva 2050 -kehittämissuunnitelmaa ja Kolin matkailuvisio 2050 mm. LuontoKolin kasvusysäys -hankkeessa. Lieksan kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.1.2015 § 41 hyväksynyt LuontoKolin kasvu- ja kehittämissopimuksen, jonka voi todeta kaupungin osalta vanhentuneen konkreettisempien Kolin iso kuva 2050 -kehittämissuunnitelman ja Kolin matkailuvision 2050 myötä.

 

 

Osakeanti

 

Kolin Matkailu Oy:n toiminnan organisointiin liittyy suurena rakenteellisena muutoksena osakeanti, joka mahdollistaa kuntien tulemisen mukaan organisaatioon omistajiksi yrittäjien lisäksi. Osakeannissa kerättävän pääoman avulla yhtiön toiminta on taloudellisesti vakaalla pohjalla. Suomessa eri matkailukeskuksissa olevien alueorganisaatioiden omistus ja rahoitus pohjautuu yleisimmin sekä kuntien että yritysten yhteisiin panostuksiin. Lieksan kaupunki on tehnyt strategisen päätöksen matkailun pääbrändeistä, joka ovat linjauksen mukaisesti Koli ja Ruunaa. Lieksan kaupungin näkökannasta on olennaista, että kunnan alueella on yksi, riittävän volyymin omaava matkailun alueorganisaatio, joka toimii myynti- ja markkinointiorganisaationa. Siten Lieksan kaupungin on perusteltua osallistua muokattuun Kolin Matkailu Oy:öön osakkeenomistajana, ja kanavoida matkailuun liittyvää rahoitusta yhtiön kautta eteenpäin.

 

Yhtiö on valmistellut osakassopimuksen, jossa sovitaan mm. hallituksen kokoonpanosta, osakkeista, osakkeiden luovuttamisen luvanvaraisuudesta, velvollisuudesta luopua osakkuudesta, osakassopimuksen muuttamisesta ja voimassa olosta. Yhtiöllä on kahden tyyppisiä osakkeita; 500 euron hintaisia, pääosin pienyrityksille suunnattuja H-osakkeita sekä 5.000 euron hintaisia, suuremmille yrityksille sekä kunnille suunnattuja K-osakkeita.

 

Kaupungin ja yhtiön välisissä neuvotteluissa on todettu, että Lieksan kaupungilla on tahtotila olla omistamassa yhtiötä useammalla K-osakkeella, mikä osaltaan vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Neuvotteluissa käytiin läpi, että kaupungin omistajuuden ja vuosittaisten panostusten tulisi näkyä myös hallituspaikoissa, joten osakassopimuksessa on päädytty siihen, että Lieksan kaupungilla olisi yhtiössä kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kolin Matkailu Oy:n hallitus on hyväksynyt osakassopimuksen. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat liittei.

 

 

Kumppanuussopimus

 

Lieksan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi valmisteltu, Lieksan kaupungin ja Kolin Matkailu Oy:n välinen kumppanuussopimus on konsernin ns. kattosopimus, jonka alle muut sopimukset ja liitteet kuuluvat. Kumppanuussopimus allekirjoitetaan osakassopimuksen hyväksymisen jälkeen. Kumppanuussopimuksessa määritetään matkailuun liittyvästä kehittämisestä ja kumppaneiden yhteistoiminnasta Kolin alueella. Kumppanuussopimuksella määritellään lisäksi vastuunjako matkailualueen brändikehitykseen, digitaalisten palveluiden kehitykseen ja ylläpitoon, alueen reittipalveluiden ylläpitoon ja kehitykseen, sekä matkailuun ja neuvontaan liittyvissä palveluissa ja kehittämistoimenpiteissä.

 

Lieksan kaupungin kumppanuussopimuksesta ohjataan vuonna 2022 erilliseen, sitomattomaan kehittämisrahaan 5.000 euroa. Suurempien K-osakkeiden omistajien kesken on päädytty siihen, että kumppanuussopimuksesta voidaan vuosittain ohjata sitomatonta kehittämisrahoitusta eri kehittämiskohteisiin, jotka kyseiset osakkaat yhdessä esittävät ja hyväksyvät.  

 

Kumppanuussopimuksen arvo kaupungille vuonna 2022 on yhteensä 25.000 euroa (alv 0). Sopimuksessa on linjattu, että hinnan vuosittainen muutos sidotaan kuluttajahintaindeksiin. Kumppanuussopimus on voimassa 1.1.2022-31.12.2025.

 

Lieksan kaupungin ja Kolin Matkailu Oy:n välinen kumppanuussopimus liitteenä.

 

 

Markkinointisopimusluonnos (Lieksan Kehitys Oy LieKe)

 

Lieksan Kehitys Oy LieKelle on vastuutettu kaupunginhallituksen päätöksellä (6.11.2017 § 374) matkailun kehittämiseen ja organisointiin liittyvät tehtävät. LieKellä on kokonaisvastuu matkailutoimialan kehittämisestä ja sitä kautta toimialaan liittyvistä, mm. markkinointi- ja myyntitoimintoihin liittyvistä sopimuksista. LieKellä on ollut vuosittain yhtiön hallituksessa hyväksyttävä markkinointiyhteistyösopimus Kolin Matkailu Oy:n kanssa.

 

Kaupunkikonsernin ja Kolin Matkailu Oy:n neuvotteluissa on todettu, että jatkossakin kehitysyhtiöllä ja Kolin Matkailu Oy:llä on perusteltua olla markkinointisopimus, jossa määritellään vastuunjakoa matkailualueen markkinoinnissa, myynnissä ja Kolin matkailuneuvonnan tuottamisessa. Sopimuksella LieKe ostaa Kolin Matkailu Oy:ltä koko Pielisen matkailualueen (Lieksan kaupungin alue) markkinointiin, myyntiin ja neuvontaan liittyviä palveluita. Sopimuksessa määritellään mm. näkyvyyselementtejä Lieksan kaupunkikonsernille Kolin markkinoinnissa, samoin kuin koli.fi alustan hyödyntämismahdollisuuksista kaupungin omille kohteille (mm. museo ja Paateri).

 

Markkinointisopimus on voimassa 1.1.-31.12.2022, minkä jälkeen sopimus jatkuu uusittuna vuoden kerrallaan aina siihen saakka, kunnes Lieksan kaupungin kanssa solmittu kumppanuussopimus päättyy. Sopimuksen uusimisen yhteydessä sopimuksen sisältö ja arvo tarkistetaan vastaamaan sopimuksen tarkoittamien matkailupalveluiden kehitystä, ja lisäksi osapuolet voivat sopia mahdollisista asiakaskohtaisista tarkistuksista sopimuksen sisältöön.

 

Vuoden 2022 sopimuksen arvo on 61.000 euroa (alv 0). Sopimus sisältää Lieksan näkyvyyden Pielisen Karjalan matkailijan oppaassa sekä Kolin ja Pohjois-Karjalan talviesitteessä.

 

Oheismateriaalina oleva Markkinointisopimusluonnos vahvistetaan Lieksan Kehitys Oy:n hallituksessa. Lieksan Kehitys Oy:n hallitus määrittelee sopimuksen arvon ja sisällön vuosittain seuraavan vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

 

Sopimusluonnos Kolin reittitoimitettujen latujen hoidon ja hallinnoinnin siirtämisestä Lieksan kaupungilta Kolin Matkailu Oy:lle (latupoolisopimus, hyvinvointilautakunta)

 

Lieksan kaupunki ja Kolin Matkailu Oy ovat osana matkailuyhtiön kehittämisen kokonaisuutta sopineet, että Kolin latupoolitoiminnan hallinnointi siirretään Lieksan kaupungilta Kolin Matkailu Oy:lle 1.10.2022, eli seuraavasta tilikaudesta alkaen. Asiasta on tehty sopimusluonnos Kolin reittitoimitettujen latujen hoidon ja hallinnoinnin siirtämisestä Lieksan kaupungilta Kolin Matkailu Oy:lle.

 

Sopimusluonnoksessa on taustoitettu, että Lieksan kaupunki, Hotelli Koli Oy ja Kopravaara Freetime Oy useiden muiden matkailu- ja kiinteistöosakeyhtiöiden sekä tukiryhmien kanssa ovat vuodesta 1991 alkaen muodostaneet Kolin alueen latu- ja ulkoilureittipoolin. Poolin pääasiallisena tehtävänä on ollut Kolin noin 24 km mittaisen valaistun ladun kunnossapitäminen ja hoitaminen.

 

Latu- ja ulkoilureittipoolin toimintoja on hallinnoinut Lieksan kaupunki, ja valmistellussa sopimuksessa sovitaan latupoolitoiminnan hallinnoinnin siirtämisestä Lieksan kaupungilta Kolin Matkailu Oy:lle 1.10.2022 alkaen. Samalla nykyinen latu- ja ulkoilureittipoolia koskeva sopimus tulee purkaantumaan.  

 

Sopimus on voimassa niin kauan kuin Kolin Matkailu Oy:n ja Lieksan kaupungin välinen kumppanuussopimus on voimassa.

 

Vuoden 2022 sopimuksen arvo on 13.000 euroa (alv 0).

 

Oheismateriaalina oleva sopimusluonnos Kolin reittitoimitettujen latujen hoidon ja hallinnoinnin siirtämisestä Lieksan kaupungilta Kolin Matkailu Oy:lle vahvistetaan hyvinvointilautakunnassa. Hyvinvointilautakunta määrittelee sopimuksen arvon ja sisällön vuosittain seuraavan vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä. Erillisissä, oheismateriaalina olevissa karttaliitteissä on kartat siirrettävistä, reittitoimitetuista reiteistä.

 

 

Koli.fi-domainin käyttöoikeussopimusluonnos

 

Koli.fi-domain on rekisteröity 7.10.1999, ja se on Lieksan kaupungin omistuksessa. Kolin Matkailu Oy käyttää koli.fi-domainia Kolin matkailualueen markkinointiin ja tuotteiden myyntiin koti- ja ulkomailla. Domain on Kolin matkailualueen päämarkkinointiportaali, ja Kolin Matkailu Oy vastaa nettisivun sisällöstä täysimääräisesti.

 

Lieksan kaupunki on luovuttanut koli.fi-domainin käyttöoikeuden 14.9.1999 solmitulla sopimuksella Hotelli Koli Oy:lle, joka on ollut tuolloin luomassa alueorganisaatiomallia ja www.koli.fi -sivujen kautta alueen markkinointia.  Koli.fi-domainin käyttöoikeus on siirtynyt www.koli.fi -sivuja hallinnoivalle Kolin matkailuyhdistys ry:lle, ja nyt matkailuportaalia ylläpitää Kolin Matkailu Oy. Tässä yhteydessä todetaan entisen sopimuksen Lieksan kaupungin ja Hotelli Koli Oy:n välillä raukeavan, ja on syytä päivittää käyttöoikeussopimus vastaamaan nykypäivää eli Lieksan kaupungin ja Kolin Matkailu Oy:n väliseksi.

 

Sopimuksessa linjataan, että Lieksan kaupunki luovuttaa omistamansa koli.fi-domainin käyttöoikeuden Kolin Matkailu Oy:lle. Omistusoikeus säilyy edelleen kaupungilla. Meidän IT ja talous Oy (Meita) säilyy edelleen verkkotunnuksen välittäjänä. Koli.fi-sivuston julkinen DNS (Domain Name System) on Meitan palvelimella sopimuksen tekohetkellä.

 

Sopimuksessa todetaan, että Kolin Matkailu Oy:llä on oikeus käyttää verkkosivutunnusta sen kaikessa matkailu- ja muussa aluemarkkinoinnissa, nykyisissä ja tulevissa palveluissa. Kolin matkailualuetta ei määritellä sopimuksessa maantieteellisesti.

 

Sopimuksessa todetaan, että Lieksan kaupunki sitoutuu maksamaan koli.fi-domainista tulevan vuosimaksun. Kolin Matkailu Oy hoitaa kaikki sivuston hallintaan ja käyttöön liittyvät kustannukset.

 

Koli.fi-domainin käyttöoikeussopimus on oheismateriaalina.

 

 

Kolin Matkailu Oy:n työryhmät

 

Kolin Matkailu Oy:llä on hallituksen lisäksi erilaisia työryhmiä, joissa valmistellaan ja työstetään teemoittain eri osa-alueita. Yhtiössä on jo toiminut alatyöryhmiä, ja nyt yrityksen muutosprosessin yhteydessä yhtiön alaisuuteen on tarkoitus perustaa reitistö-, infra- ja markkinointiryhmät. Lieksan kaupunkikonsernilta on tarkoitus olla edustaja kussakin työryhmässä. Luonteva vastuutaho reitistöasioissa on hyvinvointipalvelut, infra-asioissa elinvoimapalvelut ja markkinointiasioissa Lieksan Kehitys Oy LieKe.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. kaupunki ostaa Kolin Matkailu Oy:n K-osakkeita neljä (4) kpl yhteensä 20.000 eurolla,

2. valtuusto hyväksyy siihen liittyvän 20.000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointibudjettiin

3. valtuusto hyväksyy osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteen mukaisina. Toimeenpanon yhteydessä osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä muutoksia

Kaupunginhallitus päättää

4. hyväksyä kumppanuussopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia,

5. hyväksyä markkinointisopimuksen ja latupoolisopimuksen sisältölinjaukset,

6. hyväksyä koli.fi-käyttöoikeussopimusluonnoksen ja valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia,

7. nimetä kaupunkikonsernilta vastuutahoksi yhtiön markkinointityöryhmiin Lieksan Kehitys Oy LieKen, reitistötyöryhmiin hyvinvointipalvelut ja infratyöryhmiin elinvoimapalvelut.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. kaupunki ostaa Kolin Matkailu Oy:n K-osakkeita neljä (4) kpl yhteensä 20.000 eurolla,

2. valtuusto hyväksyy siihen liittyvän 20.000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointibudjettiin

3. valtuusto hyväksyy osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteen mukaisina. Toimeenpanon yhteydessä osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä muutoksia

Kaupunginhallitus päätti

4. hyväksyä kumppanuussopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia,

5. hyväksyä markkinointisopimuksen ja latupoolisopimuksen sisältölinjaukset,

6. hyväksyä koli.fi-käyttöoikeussopimusluonnoksen ja valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia,

7. nimetä kaupunkikonsernilta vastuutahoksi yhtiön markkinointityöryhmiin Lieksan Kehitys Oy LieKen, reitistötyöryhmiin hyvinvointipalvelut ja infratyöryhmiin elinvoimapalvelut.

 

 

Lisätietoja Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. 040 1044 009,

 sähköposti susanna.saastamoinen(at)lieksa.fi

 

 

 

 


 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 24  

58/14.01.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. kaupunki ostaa Kolin Matkailu Oy:n K-osakkeita neljä (4) kpl yhteensä 20.000 eurolla,

2. valtuusto hyväksyy siihen liittyvän 20.000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointibudjettiin,

3. valtuusto hyväksyy osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteen mu-kaisina. Toimeenpanon yhteydessä osakassopimukseen ja yhtiöjärjestyk-seen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä muutoksia.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. kaupunki ostaa Kolin Matkailu Oy:n K-osakkeita neljä (4) kpl yhteensä 20.000 eurolla,

2. valtuusto hyväksyy siihen liittyvän 20.000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointibudjettiin,

3. valtuusto hyväksyy osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteen mukaisina. Toimeenpanon yhteydessä osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä muutoksia

 

 

 

Lisätietoja Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. 040 1044 009,

 sähköposti susanna.saastamoinen(at)lieksa.fi