Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 15


1 Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

 

 

Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

 

Hyvinvointilautakunta 01.03.2022 § 43 

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori

 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 12 §:

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa

"Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Kaupunginvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus/hyvinvointisuunnitelma."
 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan strategisista painopisteistä ja tulee korostumaan entisestään uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Kunnan tulee seurata HYTE-kerroin indikaattoreiden kehitystä ja huomioida niiden vaatimat toimenpiteet.

 

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa poikkihallinnollisesti yhteen tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista asioista.

Hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tukena kehitettäessä ja arvioitaessa kuntalaisten hyvinvointia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma pohjautuu Lieksan kaupungin strategiaan, Pohjois-Karjalan Hyvinvointistrategiaan 2020-2025 ja Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen hyvinvointikertomukseen.

  

Vuosien 2017-2020 laaja hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin Lieksan kaupunginvaltuustossa 26.3.2018. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) indikaattorit:

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen jälkeenkin kunnille. Hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin tehtäviin, jotka jäävät kuntien hoidettavaksi.

 

HYTE-kertoimen tarkoituksena on kannustaa ja tukea kuntia toteuttamaan monipuolisia ja suunnitelmallisia toimia kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja korvata kunnalle asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien tehtävien kustannuksia sekä kannustaa edelleen työn jatkamiseen. Lieksan osalta asukaskohtainen euromäärä on tällä hetkellä 15,40€ ja tulee maksuun vuonna 2023.

 

Lähtökohtana seurannalle on vuosittain päivittyvä tietopohja joka on saatavissa kaikista kunnista/ hyvinvointialueista. Kunta voi vaikuttaa omalla toiminnallaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. HYTE indikaattoreilla mitataan nykytilaa (prosessi-indikaattorit) 14 kpl ja muutosta (tulos-indikaattorit) 6 kpl.

 

Periaatteena on, ettei kuntaa rangaista siitä, millainen on sen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tila (ikärakenne, sairastavuus), vaan kannustavuuden tulee perustua väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutokseen, jonka kunta onnistuu omilla toimillaan aikaansaamaan. 

 

Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosille 2022-2025 ovat:

 

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö.

 

 Asukaskeskeiset palvelut.

 

 Hyvät työllistymisen ja työssä pysymisen edellytykset.

 

 Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat.

 

 

Hyvinvointisuunnitelmassa 2022-2025 ehdotetaan kootusti seuraavia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Suunnitelmakaudella 2017-2020 kaupungin elinvoimaisuutta lisäsivät valmistunut Brahea-kampus, Hyvinvointikeskuksen (SOTE-keskus) sijaintipaikka varmentui ja asiaa koskevat päätökset tehtiin. Merkittäviä teollisuuskaavoja tehtiin erityisesti Kevätniemen alueelle sekä vuokrattiin myytiin tai varattiin tontteja hoivakodeille ja palvelutaloille. Bioöljyjalostamo aloitti toimintansa vuoden 2020 lopulla.

 

Yritystoimintaa tulee tukea edelleenkin. Samoin toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen merkittävissä elinkeinoelämän muutostilanteissa luo mahdollisesti vaihtoehtoisia/uusia toimintamalleja.

 

Vastuullisen matkailun kehittäminen ja markkinointi (Koli, Pielinen, Ruunaa) on myös tärkeä osa elinvoimaa.

 

Työllisyyspalvelut on tehnyt yhteistyötä Lieksan Kehitys Oy LieKen kanssa. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä tarvitaan pysyvämpiä ratkaisuja erityisesti työelämän ulkopuolella oleville miehille. Osaavan työvoiman saatavuus on yksi tulevaisuuden tärkeä osa-alue, yhtenä ratkaisuna on opiskelu- ja työperäinen maahanmuutto ja siihen liittyvä kotouttaminen.

 

Nuorten elämäntavat ovat pääosin terveellisiä, kuitenkin huonovointisuutta ja haasteita koulunkäynnissä koetaan paljon. Kiusatuksi tulemisen kokemus on myös lisääntynyt, kuten fyysisen uhan ja seksuaalisen häirinnän tunne, erityisesti tyttöjen kohdalla. Yksinäisyyden ja masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden kokemukset ovat myös lisääntyneet. Näihin asioihin tuleekin kiinnittää erityistä huomiota jatkossa.

 

Elämäntapaohjaus ja matalan kynnyksen liikunta ovat yksi tapa edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Järjestöjen ja yhdistysten roolia voidaan vahvistaa tällä osa-alueella, kuten myös kulttuuritarjonnassa ja muissa hyvinvointia edistävissä palveluissa.

 

Ehkäisevää päihdetyötä tulee jatkaa systemaattisesti kaikissa ikäluokissa, Ennaltaehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanke 2022-2023 antaa tähän hyvän mahdollisuuden.

 

Ikääntyvä ja vammaisväestö väestö tulee ottaa huomioon palveluiden tarjonnassa ja suunnittelussa, sekä pyrkiä mahdollistamaan heidän aktiivinen osallistuminensa yhteiskunnan toimintaan.

 

Perhekeskustoiminta on olennainen osa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä ja palveluiden parantumista. Toiminnan kehittäminen ja toimintasuunnitelman laatiminen tukee kokonaisvaltaista palvelurakennetta.

 

Tulevan hyvinvointialueen palveluiden kehittäminen mahdollisimman tasapuoliseksi ja asiakaslähtöiseksi on ensiarvoisen tärkeää ja se vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimialojen kesken, sekä osittain uusien toimintatapojen ja käytänteiden kehittämistä.

 

Hyvinvointisuunnitelman painopistealueista johdetaan toimialakohtaiset toimenpideohjelmat vuositasolle.

 

Hyvinvointisuunnitelman luonnos on oheismateriaalina.

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 hyväksymistä.

 

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 hyväksymistä.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointikoordinaattori Juha Ryynänen, p. 040 1044 160,

 sähköposti juha.ryynanen(at)lieksa.fi

 

 Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 81 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointikoordinaattori Juha Ryynänen, p. 040 1044 160,

 sähköposti juha.ryynanen(at)lieksa.fi

 

 Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 15  

55/00.01.02.01.01/2022  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

 

 

 Hyvinvointikoordinaattori Juha Ryynänen, p. 040 1044 160,

 sähköposti juha.ryynanen(at)lieksa.fi

 

 Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi