Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 16


 

 

Tilitoimistotoimintojen järjestäminen

 

Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta 02.02.2022 § 5  

 

Valmistelija vt. Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja

 

Pielisen Karjalan tilitoimisto aloitti toimintansa vuoden 2005 alussa. Tilitoimisto perustettiin Lieksan kaupungin liikelaitokseksi, ja samalla tehtiin yhteistyösopimus Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan kanssa. Tilitoimiston tehtävänä oli hoitaa Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien, Valtimon kunnan sekä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän talous- ja palkkahallinnon tehtävät sovitussa laajuudessa. Talous- ja palkkahallinnon henkilökunta siirtyi kunnilta tilitoimistoon liikkeenluovutuksella.

 

Enimmillään liikelaitoksen henkilöstömäärä oli yli 20. Henkilökunta puolittui, kun vuoden 2017 alussa kunnilta siirtyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu maakunnalliselle kuntayhtymälle. Osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksella Siun Talous Oy:lle, joka tuotti Siun sote -kuntayhtymälle tilitoimistopalvelut. Samaan aikaan henkilöstöä myös jäi eläkkeelle.  Tällä hetkellä tilitoimistossa on kuusi vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Tilitoimiston johtajan virkaa on syyskuusta lähtien hoitanut oman työnsä ohella toinen pääkirjanpitäjistä. Tilitoimiston johtajan virkaa ei ole saatu täytettyä.

 

Myös muiden työntekijöiden rekrytointi on käynyt koko ajan hankalammaksi. Alan osaajista on pulaa ympäri maata. Viimeisimmässä palkkasihteerin rekrytoinnissa päädyttiin tekemään määräaikainen työsopimus, kun yhdelläkään hakijalla ei ollut joko soveltuvaa koulusta tai kelpoisuusehtojen täyttämiseen riittävää kokemusta palkanlaskennasta. Kaikkiaankin hakemuksia saatiin vain kolme.  Kun palkanlaskennan ja erityisesti kunnallisen alan palkanlaskennan osaajia ei ole saatavilla, myös sijaisten järjestäminen poissaolojen ajaksi on haasteellista tai mahdotonta. Kahden kaupungin henkilöstön palkkojen maksaminen ei kuitenkaan voi jäädä hoitamatta missään tilanteessa.

 

Taloushallinnon puolella tehtävät on toistaiseksi pystytty hoitamaan, vaikka vahvuudesta puuttuu tilitoimiston johtajan työpanos. Vajaalla resurssilla toimiminen kuitenkin kuormittaa henkilöstöä, eikä toimintavarmuutta välttämättä pystytä takaamaan.

 

Koska taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut on turvattava, kaupunkien viranhaltijoiden välisissä keskusteluissa on päädytty siihen, että palvelujen tuottamisen vaihtoehdot on selvitettävä pikaisesti. Tästä syystä on kartoitettu vaihtoehtoja tilitoimistopalveluiden toteuttamiseksi.

 

Vaihtoehdoista ja tilitoimistoliikelaitoksen tilanteesta järjestettiin tilitoimiston henkilöstön kanssa ensimmäinen yhteistoimintalain mukainen neuvottelu 26.1. alkaen. Neuvotteluissa todettiin, että työnantajan on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseksi jatkossa.

 

Vaihtoehtoina tuotiin esiin

- talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottamisen jatkaminen liikelaitoksessa

- talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen ostopalveluna

- joko talous- tai palkkahallinnon palvelujen hankkiminen ostopalveluna, ja toisen palvelun tuottaminen omana toimintana

- päätökset tehdään molempien kaupunkien osalta erikseen

 

Palvelujen ulkoistaminen on mahdollista tehdä myös ilman hankintalain mukaista kilpailutusta Meidän IT ja talous Oy:ltä tai Sarastia Oy:ltä. Sekä Lieksan että Nurmeksen kaupungit omistavat molempien yhtiöiden osakkeita, ja yhtiöitä voidaan pitää hankintalain mukaisina sidosyksiköinä. Työnaja oli ennen neuvottelujen aloittamista pyytänyt molemmilta yrityksiltä tarjoukset kunnittain sekä palkkahallinnosta että taloushallinnosta. Hankintalain mukaisella kilpailutuksella on vielä mahdollista pyytää tarjouksia myös muilta yrityksiltä. Kilpailutus kuitenkin vie selvästi enemmän aikaa.

 

Käydyssä neuvottelussa kävi ilmi, että paitsi työnantaja, myös työntekijät olivat erittäin huolissaan nykyisestä tilanteesta, tilitoimiston toimintavarmuudesta ja työn kuormittavuudesta poissaolojen aikana. Henkilökunta toivoi ainakin palkkahallinnon ulkoistamista mahdollisimman pikaisella aikataululla niin, että liikelaitoksen henkilökunta siirtyisi samalla palvelut tuottavan yrityksen palvelukseen liikkeenluovutuksen ehdoilla. Taloushallinnon osalta tilanne ei ole tällä hetkellä yhtä kriittinen, ja sen järjestämisessä ulkoistamisen lisäksi Lieksa ja Nurmes voivat omalta osaltaan tarkastella myös toimintojen siirtämistä omaksi toiminnakseen.

 

Seuraava yhteistoimintaneuvottelu sovittiin pidettäväksi 10.2.2022.

 

Esittelijä Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja

 

Päätösehdotus Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta päättää,

. että talous- ja palkkahallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn valmistelua jatketaan eri vaihtoehtojen pohjalta

. johtokunta pitää seuraavan kokouksen kun, yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen, ja tekee siinä esityksen etenemisestä Lieksan ja Nurmeksen kaupungeille.

 

Päätös Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta päätti,

. että talous- ja palkkahallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn valmistelua jatketaan eri vaihtoehtojen pohjalta

. johtokunta pitää seuraavan kokouksen, kun yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen, ja tekee siinä esityksen etenemisestä Lieksan ja Nurmeksen kaupungeille.

 

Merkittiin, että Johanna Tähkiö ilmoitti Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn alkua. Susanna Saastamoinen osallistui tämän asian käsittelyyn Johanna Tähkiön henkilökohtaisena varajäsenenä. Varapuheenjohtaja Kyösti Korhonen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja vt. Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja Jaana Heikkinen, p. 040 1044 034,

 sähköposti jaanak.heikkinen@lieksa.fiValmistelija vt. Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta 04.03.2022 § 10 

 

 

Valmistelija vt. Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja

 

Vaihtoehdoista ja tilitoimistoliikelaitoksen tilanteesta järjestettiin tilitoimiston henkilöstön kanssa toinen yhteistoimintalain mukainen neuvottelu 10.2.2022 ja kolmas neuvottelu 28.2.2022. Työnantajan edustajina neuvotteluissa toimivat kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen ja hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen.

 

 Tavoitteena on saada tilitoimisto purettua mahdollisimman pian. Ensimmäisen yhteistoimintaneuvottelun jälkeen on saatu tilintarkastusyhteisö BDO Audiatorin arvio, jonka mukaan on olemassa riski, että tilitoimistoliikelaitoksen myynti toiselle kunnalle on kilpaillulla markkinoilla toimimista ja siten yhtiöittämisvelvollisuuden alaista. BDO:n lakimiehen mukaan toinen kunta ei voisi ilman hankintalain mukaista kilpailuttamista ostaa palveluita Lieksan liikelaitokselta, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain kynnysarvon. Tästä johtuen purkamistoimenpiteisiin olisi joka tapauksessa pitänyt ryhtyä tämän tilikauden aikana.

 

Neuvotteluissa käytiin tehtyjen selvitysten pohjalta läpi eri vaihtoehtoja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseksi jatkossa. Meidän IT ja talous Oy:ltä ja Sarastia Oy:ltä saatujen tarjousten vertailu tilitoimistoliikelaitoksen omaan toimintaan ja kustannuksiin osoitti, että pitkäaikaisen järjestelyn tekemiseksi voi olla tarkoituksenmukaista kilpailuttaa palvelut. Näin tarjouksista saadaan yhteismitalliset, ja kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksensa. Toisaalta yhteistoimintaneuvottelujen aikana kaksi varteenotettavaa avoimilla markkinoilla toimivaa palvelutuottajaa ilmaisi kiinnostuksensa palvelujen tuottamiseen. Tässä tilanteessa kilpailutusta ei kuitenkaan voida ajan puutteen vuoksi järjestää.

 

Ennen kolmatta yhteistoimintaneuvottelua selvitettiin siksi määräaikaisen ratkaisun mahdollisuutta. Määräaikaisella järjestelyllä saataisiin ratkaistua akuutti ongelma, ja se antaisi aikaa tarvittaessa valmistella kilpailutusta palveluille vuoden 2024 alusta alkaen.

 

Määräaikainen siirto Sarastia Oy:lle ei olisi taloudellisesti perusteltu, koska yhtiön tarjouksessa käyttöönottokustannukset olivat merkittävät, ja lyhyessä sopimuksessa se nostaisi vuosikustannuksen selvästi Meidän IT ja talous Oy:n tarjousta korkeammaksi. Sarastia Oy:n tarjouksessa edellytettiin myös heidän järjestelmiinsä siirtymiseen sitoutumista sopimuksen teon yhteydessä.

 

Meidän IT ja talous Oy ilmoitti, että yhtiö voi tehdä määräaikaisen sopimuksen talous- ja palkkahallinnon palveluista Lieksan ja Nurmeksen kaupungeille alkuperäisen tarjouksen hinnoilla vuoden 2023 loppuun saakka. Meidän IT ja talous Oy käyttää samoja järjestelmiä kuin Pielisen Karjalan tilitoimisto. Palkkahallinnon osalta palvelun hinta nousee jonkun verran, jos vain toinen kaupungeista siirtyy yhtiön asiakkaaksi. Taloushallinnon palvelujen tarjoushintaan ei vaikuta se, siirtyvätkö molemmat kaupungit vai vaan toinen palvelujen ostajaksi. Meidän IT ja talous Oy:n tarjouksessa taloushallinnon vuosikustannus oli kuitenkin selvästi kalliimpi kuin mitä se on ollut liikelaitoksen toimintana tai kuin Sarastia Oy:n tarjouksen vuosikustannus (ilman käyttöönottokustannuksia).

 

Ehdotus palkkahallinnon järjestämiseksi

 Sekä Lieksan että Nurmeksen kaupunkien palkkahallinto ulkoistetaan määräaikaisesti Meidän IT ja talous Oy:lle vuoden 2023 vuoden loppuun. Tämä on perusteltua sekä taloudellisesti ja sisällöllisesti. Työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä Meidän IT ja talous Oy:lle.

 

Ehdotus taloushallinnon järjestämiseksi

 Lieksan kaupungin hallinnossa on kolmen hengen laskentatiimi, johon taloushallinnon toiminnot on mahdollista siirtää siten, että sijaistukset saadaan järjestettyä.  Lieksan ensisijainen vaihtoehto on sulauttaa tilitoimistosta Lieksan taloushallinto kaupungin laskentatiimiin siten, että pääkirjanpitäjä siirtyy Lieksan kaupungin palvelukseen. Lisäksi joko tilitoimiston henkilöstöstä yksi laskentasihteeri siirtyy, tai sitten taloushallintoon rekrytoidaan kokonaan uusi henkilö.

 

Koska Nurmeksella ei ole sellaista taloushallinnon henkilöstöä, jolla voitaisiin turvata taloushallinnon sijaistukset, on perusteltua siirtää myös koko taloushallinto Meidän IT ja talous Oy:lle joko määräaikaisesti tai toistaiseksi.

 

 Kaikissa vaihtoehdoissa työntekijöiden asema on turvattu. Meidän IT ja talous Oy:lle siirtyvät työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä ja Lieksan kaupungille siirtyvillä henkilöillä työnantaja pysyy samana.

 

Kaupungit voivat määräaikaisen sopimuksen aikana päättää kumpikin osaltaan, jatkavatko sopimusta määräajan päätyttyä, vai kilpailuttavatko palvelut, ja missä laajuudessa.

 

Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunnan tulee ottaa kantaa tilitoimiston purkamiseen ja toimintojen järjestämiseen ja tehdä päätösehdotukset kuntien päättäville elimille. Molemmat kaupungit tekevät tämän jälkeen päätökset omissa päätöksentekoelimissään.

 

Tilitoimiston yhteistyösopimuksessa irtisanomisajaksi on määritelty yksi vuosi, ja se tulee irtisanoa sopimuksen päättymisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Yhteistoimintasopimuksen purkamisesta nopeutetulla aikataululla pitää sopia yhteisesti.

 

 

Esittelijä vt. Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja

 

Päätösehdotus Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. esittää Lieksan ja Nurmeksen kaupunginhallituksille ja edelleen valtuustoille, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla,

2. esittää Nurmeksen kaupunginhallitukselle, että Nurmeksen kaupunki siirtää palkka- ja taloushallinnon toiminnot Meidän IT ja talous Oy:lle joko määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun asti tai toistaiseksi,

3. esittää Lieksan kaupunginhallitukselle, että

- Lieksan kaupunki siirtää palkkahallinnon toiminnot määräajaksi Meidän IT ja talous Oy:lle vuoden 2023 loppuun saakka,

- Lieksan kaupunki siirtää taloushallinnon toiminnot, pääkirjanpitäjän ja laskentasihteerin sisäisesti liikelaitoksesta Lieksan kaupungille

- muu tilitoimistoliikelaitoksen henkilökunta siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT ja talous Oy:lle samassa yhteydessä, kun toiminnot siirretään palveluntuottajalle.

 

Päätös Tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. esittää Lieksan ja Nurmeksen kaupunginhallituksille ja edelleen valtuustoille, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla,

2. esittää Nurmeksen kaupunginhallitukselle, että Nurmeksen kaupunki siirtää palkka- ja taloushallinnon toiminnot Meidän IT ja talous Oy:lle joko määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun asti tai toistaiseksi,

3. esittää Lieksan kaupunginhallitukselle, että

- Lieksan kaupunki siirtää palkkahallinnon toiminnot määräajaksi Meidän IT ja talous Oy:lle vuoden 2023 loppuun saakka,

- Lieksan kaupunki siirtää taloushallinnon toiminnot, pääkirjanpitäjän ja laskentasihteerin sisäisesti liikelaitoksesta Lieksan kaupungille

- muu tilitoimistoliikelaitoksen henkilökunta siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT ja talous Oy:lle samassa yhteydessä, kun toiminnot siirretään palveluntuottajalle.

 

Merkittiin, että Johanna Tähkiö ilmoitti Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn alkua. Susanna Saastamoinen osallistui tämän asian käsittelyyn Johanna Tähkiön henkilökohtaisena varajäsenenä. Varapuheenjohtaja Kyösti Korhonen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja vt. Tilitoimistoliikelaitoksen johtaja Jaana Heikkinen, p. 040 1044 034,

 sähköposti jaanak.heikkinen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.03.2022 § 87 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

- esittää kaupunginvaltuustolle, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla,

- että Lieksan kaupungin palkkahallinnon toiminnot siirretään Meidän IT ja talous Oy:lle määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun saakka,

- että kaupungin taloushallinnon toiminnot siirretään Lieksan kaupungille, ja Lieksan kaupungin taloushallintoa hoitavat kirjanpitäjä ja laskentasihteeri jäävät kaupungin palvelukseen,

- että muu tilitoimistoliikelaitoksen henkilökunta siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT ja talous Oy:lle samassa yhteydessä, kun toiminnot siirretään palveluntuottajalle.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti

- esittää kaupunginvaltuustolle, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla,

- että Lieksan kaupungin palkkahallinnon toiminnot siirretään Meidän IT ja talous Oy:lle määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun saakka,

- että Lieksan kaupungin taloushallinnon toiminnot siirretään Lieksan kaupungille, ja Lieksan kaupungin taloushallintoa hoitavat kirjanpitäjä ja laskentasihteeri jäävät kaupungin palvelukseen,

- että muu tilitoimistoliikelaitoksen henkilökunta siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT ja talous Oy:lle samassa yhteydessä, kun toiminnot siirretään palveluntuottajalle.

 

Merkittiin, että Johanna Tähkiö ilmoitti Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Jarkko Määttänen.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,

 sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 16  

57/00.01.02.01.01/2022  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

 Merkittiin, että Johanna Tähkiö ilmoitti Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Susanna Saastamoinen.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,

 sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi