Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 22


 

 

Viinijärven koulun väistötilat ja uuden koulun hankesuunnitelma

 

Kunnanhallitus 23.05.2022 § 90 

 

Viinijärven koululla aloitettiin syksyllä 2021 sisäilmaan liittyvät selvitykset saapuneiden oireilmoitusten perusteella.  Oppilaille toteutettin viikolla 41

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely koulun sisäympäristön laadusta ja oppilaiden oireilua. Kysely oli tarkoitettu kaikille 3-6-luokkalaisille oppilaille ja se tehtiin sähköisesti oppitunnin aikana. 

Kaikkien huoltajien oli mahdollista antaa tiedoksi havaintoja koulun ja päiväkodin sisäilmasta sähköpostilla. Koulun ja päiväkodin henkilöstön sähköisen sisäilmastokyselyn toteutti Työterveyslaitos. Sekä THL että työterveyslaitos antoivat toteuttamiensa sisäilmakyselyiden tulosten perusteella asiantuntijalausuman.

 

Koululla tehtiin Insinööritoimisto 2K:n toimesta laajat rakennustekniset tutkimukset. Tutkimuksissa on muun muassa otettu näytteitä rakenteista eri puolelta kiinteistöä. Tutkimusten kautta saatiin  kiinteistön altistumisolosuhdearvio.

 

Sisäilmatyöryhmä käsitteli THL:n ja Työterveyslaitoksen asiantuntijalausumat, oirekyselyiden tulokset sekä koulun rakennusteknisten tutkimusten tuloksia useassa kokouksessa talven aikana. Sisäilmatyöryhmä pyysi työterveyslääkärin ja ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan lausunnot tutkimustuloksista. Työterveyslääkäri on laatinut terveydellisen merkityksen arvioinnin, ja terveystarkastaja on tehnyt kokonaisuudesta terveyshaitta-arvion.

 

Koulukeskuksen henkilökunnalle sekä Viinijärven koulun ja päiväkodin lasten huoltajille on pidettiin asiasta tiedotustilaisuudet 22.2.2022.  Tiedotustilaisuudessa kuultiin insinööritoimisto 2K:n yhteenveto tuloksista sekä työterveyslääkärin ja terveystarkastajan puheenvuorot.

 

Altistumisolosuhdearviossa alkuperäisen osan ensimmäinen kerros sekä kellaritilat on todettu sellaisiksi rakennusosiksi, joissa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen. Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen niillä alueilla, joista on ilmayhteys alakäytävään tai kellareihin. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusraportin sekä altistumisolosuhdearvion perusteella rakennuksessa on terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Kuntotutkimuksessa on myös havaittu puutteita vuonna 1997 rakennetun laajennusosan luokkahuoneiden ilmanvaihdossa sekä linoleumipinnoitteen hajua.

 

Koululla on tehty kosteuskartoitus tiloissa, joissa sulamisvedet olivat aiheuttaneet vesivuotoa. Tiloissa ei ole ilmennyt kuivatustarvetta. Katon mahdolliset korjaustoimenpiteet hoidetaan osana peruskorjausta. Terveystarkastaja ja sisäilma-asiantuntija ovat tehneet tutkimuksia täydentävän tarkastuskäynnin Viinijärven koulun päiväkoti- ja alkuopetusosaan esille nousseen terveyshaittaepäilyn takia. Tarkastuksella havaittiin vastaavia ongelmakohtia kuin koulun vuonna 1997 rakennetussa siivessä. Lattioiden linoleumipinnoitteiden kuluminen ja siitä johtuva pinnoitteesta lähtevä hajuhaitta voivat aiheuttaa oireilua herkimmille tilojen käyttäjille. Ongelmia havaittiin myös ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmapäätelaitteiden sijoittelussa, jonka vuoksi osassa tiloista ilmanvaihto oli heikko. Terveystarkastajan ja sisäilma-asiantuntijan mukaan tilojen käyttöä voidaan kuitenkin toistaiseksi jatkaa normaalisti ja ongelmakohtia korjataan tulevan peruskorjauksen yhteydessä.

 

Terveydensuojelulain 27 §:n nojalla kiinteistön omistajaa kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin havaittujen terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi kuntotutkimusraportissa esitettyjen keinojen avulla, ja toimittamaan selvitys tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä terveydensuojeluviranomaiselle 31.05.2022 mennessä.

 

Elinympäristöpalvelut valmistelivat nopealla aikataululla tilannetta välittömästi lieventäviä toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa ilmanvaihdon tehostaminen ja kellareiden alipaineistaminen. Koululle on toimitettu 9 kpl ilmanpuhdistimia niihin tiloihin, joissa on kokoaikaista oleskelua ja joissa sisäilmahaasteet ovat suurimmat.

Koulun toimintaa on siiretty pois rakennuksen vanhimman osan alakerrasta. Koulun yläkerrassa olevaan neuvolatilaan siirretään erityisopetustoimintaa. Siun sote on siirtänyt neuvolatoiminnan Hengitysliiton tiloihin Käsämään.

Koulun kellarikerroksessa on todettu vaurioita ja selkeä altistumisen mahdollisuus. Tiloja alipaineistetaan, mikä estää epäpuhtauksien siirtymisen muihin tiloihin, mutta ei puhdista kellaria itsessään. Tästä syystä kellarikerroksessa oleskelua ei suositella. Kellarikerroksessa oleva kuntosali on yleisövuoroilla auki 31.5.2022 saakka ja sen jälkeen suljetaan toistaiseksi. Koulun liikuntasali on käytettävissä normaalisti kesän aikana. Liikuntatilojen pukuhuonetilat sijaitsevat kellarikerroksessa. Pukuhuonetiloissa voi lyhytaikaisesti käydä, mutta siellä oleskelua ei suositella.

 

Talven aikana kerätty tutkimusaineisto ja lausunnot ovat pohjatietona toimenpiteille ja koulun peruskorjaussuunnittelulle. Viinijärven koulukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu pyritään aloittamaan kesän aikana. Hankesuunnittelun edetessä arvioidaan peruskorjauksen ja mahdollisen uudisrakentamisen laajuus, mahdolliset purettavat osat, tilaohjelma ja taloudelliset vaikutukset.

 

Kunnanvaltuusto on valtuustoseminaarissaan 5. - 6.5.2022 käsitellyt Viinijärven koulun väistötilaratkaisua peruskorjauksen ja mahdollisen uudisrakentamisen aikana. Vaihtoehtoina ovat olleet, siirtokoulutilat Viinijärvelle, väistötilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Luovin alueella ylhäällä harjun päällä tai uimahallirakennuksessa ja perusopetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti kirkonkylän siirtokoulutiloihin.

Eri väistötilaratkaisujen vertailua on tehty talouden, pedagogiikan ja toiminnan näkökulmista laajasti arvioiden. Lisäksi on pohdittu lapsivaikutuksia ja lapsen etua.

 

Jos väistötilat sijaitsevat muualla kuin Viinijärven nykyisen koulun läheisyydessä tulee isoimmaksi haasteeksi koulukuljetusten uudelleen organisointi. Näin suuri reittien muutos vaikuttaisi myös kuljetusten hankintasopimuksiin ja jouduttaisiin tekemään reittien uudelleen suunnittelu ja kilpailutus. Koulukuljetukset jouduttaisiin järjestämään erikseen myös esioppilaille Viinijärvellä. Siirtotilojen sijaitseminen muualla kuin Viinijärvellä aiheuttaisi myös haasteita iltapäivätoiminnan järjestämiseen sekä ruuan kuljettamisen kahteen paikkaan, Viinijärvelle päiväkodille ja esiopetukseen sekä mahdollisiin vaistötiloihin muualla.

 

 

Kirkonkylällä nykyisin sijaitsevat siirtotilat, jotka olivat vertailun pohjalta taloudellisesti edullisin vaihtoehto, olisi pienillä muutoksilla otettavissa käyttöön marraskuun aikana.  Kirkonkylällä olisi valmiina ruokala-, liikunta- ja taito- ja taide-aineiden tilat sekä piha-alue yhteiskäyttöön Liperin koulun oppilaiden kanssa. Kirkonkylälle kaikki Viinijärven koulun oppilaat olisivat kuljetusoppilaita. Kahden eri koulun toimiminen samalla tontilla mahdollistuisi vain koulujen ja johtamisen tiiviillä yhteistyöllä.

 

Hengitysliitolla on runsaasti tiloja Käsämässä, ammattioppilaitos Luovin  yhteydessä. Tällä alueella olisi mahdollista järjestää koulutoimintaa harjun päällä Taitola - ja Harjula rakennuksissa tai uimahalli- ja päärakennuksen yhteydessä.  Luovin alue on ympäristöltään hieno ja monipuolinen. Tiloissa on erinomaiset liikuntamahdollisuudet ja ruokapalvelut voitaisiin ostaa.

Taitola- ja Harjula rakennukset olisi nopeasti, jopa elokuussa 2022 otettavissa käyttöön. Tiloihin tarvitaan vain pieniä muutostöitä. Luovin alueen piha-alueet ovat koulun välitunti-alueeksi muunneltavissa. Nykyisellään ne ovat vaikeasti valvottavat ja liikennejärjestelyt saattaisivat aiheuttaa turvallisuusriskiä. Väistötilojen ollessa Luovilla koulukuljetuksessa olevien määrä kasvasi hieman, vaikka osa Käsämän alueen oppilaista ei kuuluisi kuljetusoikeuden piiriin.  Koulumatka Käsämän alueelle ei kuitenkaan olisi liian pitkä mistään suunnasta. Luovissa ei suoraan ole alakoululaisten tarpeisiin soveltuvia kädentaitotiloja, niiden rakentaminen tai muovaaminen olemassa olevasta Tuunila-hallista vaatisi muutostöitä.

Harjula- ja Taitola-rakennusten sijainti mäen päällä toisi haasteita siirtymätilantesiin mm. ruokalaan ja liikuntasaliin, etenkin talviaikaan.

 

Luovin uimahalli- ja päärakennuksen muokkaaminen koulun tilaksi vaatisi paljon enemmän muutostöitä kuin harjun päällä olevat tilat. Uimahallirakennuksessa ei tällä hetkellä ole tarpeeksi luokkatiloja, vaan niitä pitäisi rakentaa yhdistämällä pienempiä tiloja. Uimahallirakennus on myös erittäin sokkeloinen ja valvonnan ja turvallisuuden näkökulmasta erittäin haastava. Uimahallirakennuksen etuna on sijainti päärakennuksen lähellä, kulkeminen harjun päälle jäisi kokonaan pois.

 

Jos Viinijärven koulun väistötilat sijaitsevat nykyisen koulun läheisyydessä koulukuljetusten suunnittelua voidaan jatkaa entisillä reunaehdoilla eikä lasten koulumatkaan tai koulupäivän kestoon tulisi muutoksia. Opetustoiminta jatkuisi monilta osin normaalisti.

 

Jos väistötila rakennetaan koulun tontille, poistuu nykyinen piha-alue lähes kokonaan käytöstä. Väistötilat vaatii paikan suunnittelun, siirtotilojen kilpailutuksen sekä perustuksen ja tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisen. Väistötilat olisivat käytössä aikaisintaan vuoden 2023 alussa.

 

Viinijärven väistötilaratkaisussa poistuu koulun yhteydessä oleva liikuntasali, kovien materiaalien käsityön tilat sekä ruokasali. Ruokailu järjestettäisiin luokkatiloissa ja osa taito- ja taide-aineiden opetuksesta jouduttaisiin järjestämään muualla. Myös kirjaston sijaintia remontin aikana joudutaan uudelleen järjestelemään.

 

Kaikissa väistötilaratkaisuissa joudutaan hankkimaan kokonaan tai osittain uudet kalusteet ja tarvikkeet. Sisäilmakohteista ei yleensä saa siirtää kalusteita ja tarvikkeita muihin kohteisiin.

 

Valtuutetut ovat evästäneet jatkamaan virkamiesvalmistelua Viinijärven koulun läheisyyteen sijoitettavien siirtokoulutilojen hankinnassa. Siirtokoulutiloja tarvitaan ainakin kahdeksalle perusopetusryhmälle, erityisopetuksen joustoryhmälle, laaja-alaiselle erityisopetukselle sekä kielten opetukselle. Osa koulun toiminnasta voidaan hankkeen aikana järjestää nykyisissä alkuopetuksen tiloissa.

 

Viinijärven koulukeskuksen päiväkoti- ja alkuopetusosassa voidaan järjestää toimintaa purkuvaiheen ja pääurakan aikana normaalisti, sillä terveysviranomaisen mukaan niissä olevaa toimintaa ei tarvitse siirtää. 

 

Viinijärven koulun hankesuunnittelun alustavaa käynnistämistä on käsitelty hyvinvointilautakunnassa 24.3.2022 § 28, elinympäristölautakunnassa 12.4.2022 § 72 ja kunnanhallituksessa 25.4.2022 § 81. Kyseisissä päätöselimissä nimettiin myös hankeryhmän edustajat.

 

Elinympäristölautakunnan valtuuttamana on toteutettu hankesuunnittelun ehdollinen kilpailutus hankkeen konsultin valitsemiseksi. Varsinaisen hankesuunnittelun käynnistämisen osalta on linjattu, että se edellyttää valtuuston päätöstä.

 

 

Vaikutusten arviointi Väistötilojavaihtoehtoja on arvioitu taloudellisesta ja toiminnalisesta näkökulmasta sekä pohtien eri vaihtoehtojen vaikutusta lapseen.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja, Tekninen johtaja

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viinijärven koulun väliakainen toiminta järjestetään koulun läheisyyteen toteutettavalla siirtokoulumallilla. Viinijärven koulun pysyvän rakennuksen hankesuunnittelutyö voidaan käynnistää.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuusto / hyvinvointipalvelut, elinympäristöpalvelut

Toimeenpano elinympäristöpalvelut

Lisätietoja tekninen johtaja, hyvinvointijohtaja

 

 

Valtuusto 30.05.2022 § 22  

169/10.03.02.01/2022  

 

 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

 

Ote hyvinvointipalvelut, elinympäristöpalvelut

Toimeenpano elinympäristöpalvelut

Lisätietoja tekninen johtaja, hyvinvointijohtaja

 

 

Ptk tark.