Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 171


2 Liite, kh 19.9.202, Talouskatsaus 2/2022

 

 

Talouskatsaus 2/2022

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 171  

30/02.02.00.03/2022  

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvion toteuma raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain. Toisen talouskatsauksen tarkastelujakso on tammi-elokuu.

 

Käyttötalous

 

Hyvinvointilautakunta esittää käyttötalouteen talousarviomuutoksia, jotka heikentävät toimintakatetta 40 000 eurolla. Hyvinvointilautakunnan esittelyteksti tarkempine perusteluineen on oheismateriaalina.

 

Elinympäristölautakunta esittää käyttötalouteen talousarviomuutoksia, jotka heikentävät toimintakatetta 197 000 eurolla. Elinympäristölautakunnan päätös tarkempine perusteluineen on oheismateriaalina.

 

Keskushallintopalveluihin esitetään käyttötalouteen talousarviomuutoksia, jotka heikentävät toimintakatetta 120 000 eurolla. Työterveyshuollon kustannukset ovat ylittymässä ja siihen haetaan nettona 20 000 euron lisämäärärahaa. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa talousarviossa tavoiteltiin 200 000 euron pienennystä vuoden 2021 toteumaan verrattuna. Kuntaosuus on pienentynyt, mutta tammi-elokuun toteuman perusteella näyttää, ettei tavoiteltuun 200 000 euron kustannusalenemaan kuitenkaan päästä. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on tehty tälle vuodelle indeksikorotus, jota ei talousarviovaiheessa ole pystytty ennakoimaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen haetaan 100 000 euron lisämäärärahaa.

 

Siun soten uusimman ennusteen mukaan tältä vuodelta on kertymässä yli 30 miljoonaa euroa uutta katettavaa alijäämää ilman palkkaharmonisaation kustannuksia. Lopullinen vuodelle 2022 tulosvaikutteisesti kohdistuva Liperin kunnan osuus Siun soten alijäämistä ja palkkaharmonisaation kustannuksista ei ole tiedossa talousarviovuoden aikana. Ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä tuotiin esille riski Siun soten uusien alijäämien ja palkkaharmonisaation kustannusten merkittävästä vaikutuksesta kunnan talouteen, mutta siinä vaiheessa Siun soten kustannuksiin ei esitetty talousarviomuutosta. Vaikutus kunnan talouteen on kuitenkin niin merkittävä, että siihen on toisessa talouskatsauksessa perusteltua hakea talousarviomuutos.

 

Siun soten kustannuksiin esitetään talousarviomuutoksena 3,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. Arviota tarkennetaan tarvittaessa loppuvuodesta ja lopullinen osuus määräytyy Siun soten tilinpäätöksen valmistuttua. Lopullista osuutta voi pienentää esimerkiksi kuntien antaman omistajaohjauksen toteutuminen omaisuuden myynnin osalta tai palkkaharmonisaation kustannusten muutos. Toisaalta on olemassa myös riski siitä, että Siun soten alijäämä tai palkkaharmonisaation kustannukset kasvavat edelleen, eikä nyt esitettävä lisämääräraha riitä kattamaan Liperille kohdistuvaa osuutta.

 

Verotulot ja  valtionosuudet

 

Ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä muutettiin valtionosuuksien tuloarviot vastaamaan valtionosuuspäätöksiä, eikä valtionosuuksiin esitetä muutoksia.

 

Verotulokehitys on jatkunut alkuvuoden tapaan talousarviossa ennakoitua parempana. Ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä kunnallisveron tuloarviota nostettiin 600 000 ja kiinteistöveron 100 000 eurolla.

 

Kesän tilitysten ja päivitetyn verotuloennusteen pohjalta verotulojen tuloarviota esitetään muutettavaksi seuraavasti:

5000 Kunnallisvero   +400 000 €

5100 Kiinteistövero   +200 000 €

5200 Yhteisövero   +600 000 €

    +1 200 000 €

 

Rahoituserät

 

Rahoituseriin ei esitetä muutoksia.

 

Investoinnit

 

Elokuun lopussa investointien toteumaprosentti on 47,5 %.

 

Elinympäristölautakunta päätti talouskatsauksen yhteydessä määrärahasiirroista projektien välillä ja esittää lisäksi investointeihin 958 300 euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääosin kirkonkylän kouluhankkeesta, jonka toteuma jäi viime vuoden tilinpäätöksessä 600 000 euroa talousarviota pienemmäksi. Tämän vuoden talousarvioon oli varattu kokonaiskustannusarvion ja viime vuoden talousarvioon varatun summan erotus. Viime vuoden pienempi tilinpäätöstoteuma aiheutti lähtökohtaisesti kouluhankkeelle 600 000 euroa liian pienen määrärahavarauksen tälle vuodelle. Tarkempi kuvaus kouluhankkeen määrärahoista on talouskatsauksen investointiosassa.

 

Rahoituslaskelma- ja asema

 

Pitkäaikaista talousarviolainaa nostettiin helmikuussa 3 M€ ja kesäkuussa 4 M€. Talousarviossa on varaus 12 M€ pitkäaikaisen lainan nostoon. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia ei ole nostettu vuonna 2022.

 

Henkilöstösuunnitelma

 

Talouskatsauksen yhteydessä henkilöstösuunnitelmaan esitetään muutoksia. Muutosten yhteyteen on merkitty haetaanko muutoksiin lisämäärärahaa talouskatsauksen yhteydessä vai katetaanko henkilöstömuutoksen vaatima määräraha talousarvion sisältä.

 

Yhteenveto esitetyistä muutoksista

 

Talouskatsauksen yhteydessä esitetyt muutokset heikentävät ensimmäisen talouskatsauksen muutettua talousarvion toimintakatetta 3 857 000 euroa ja vuosikatetta 2 657 000 eurolla. Muutosesitysten jälkeiseksi tilikauden alijäämäksi muodostuu 3 387 000 euroa.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta esittää talousarvion sivun 20 sitovan tavoitteen tavoitearvon muuttamista muotoon Ikäystävällisyyden ohjelman laatiminen aloitetaan vuonna 2022, asetetaan työlle ohjausryhmä ja aloitetaan laatiminen yhteisyössä Karelia AMK:n kanssa.

 

Lisäksi elinympäristölautakunta esittää strategisen yleiskaavan laadintaa poistettavaksi resurssisyistä talousarvion sivun 20 valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden kohdasta 1. Maankäytön ja kaavoituksen kehittäminen.

 

Arvio merkittävistä riskeistä

 

Vuoden 2022 lopulliset sote-kustannukset aiheuttavat suurimman riskin vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Toisen talouskatsauksen yhteydessä esitetään lisämäärärahaa tämän hetkisen epävarman arvion pohjalta. Kokoluokaltaan 3,5 miljoonan euron mahdollinen lisäkustannus on poikkeuksellisen merkittävä sekä vuoden 2022 tuloksen että myös tulevien vuosien kannalta. Sote-kustannusten kasvulla on pysyvä uuden kunnan valtionosuuksia pienentävä vaikutus vuodesta 2023 alkaen.

 

Kuntastrategian taloustavoite on, ettei taseeseen kerry valtuustokauden aikana alijäämää. Verotulojen odotettua parempi kehitys kompensoi tämän hetkisen arvion mukaan kasvaneita sote-kustannuksia sen verran, ettei vuoden 2022 tilinpäätökseen muodostuisi vielä kattamatonta alijäämää. Sote-kustannusten kasvun myötä vuodesta 2023 alkaen ennestään pienentyvät valtionosuudet aiheuttavat kuitenkin selkeän riskin tulevien vuosien alijäämäisiin tilinpäätöksiin ja sitä kautta kattamattoman alijäämän muodostumiseen viimeistään tilinpäätöksessä 2023.

 

Talouskatsaus 2/2022 on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi Talousarvion toteutumisen tilivuoden aikainen seuranta

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouskatsauksen 2/2022 ja sen sisältämät talousarviomuutokset käyttötalouteen, verotuloihin, investointeihin, henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvion sivun 20 taulukkoon.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuusto

Lisätietoja talousjohtaja p. 050 464 6663