Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 97 

 

Hyvinvointipalveluiden talouskatsaus 2/2022

 

Hyvinvointilautakunta 15.09.2022 § 97  

30/02.02.00.03/2022  

 

Kunnanvaltuusto on 13.12.2021 §:ssä 296 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja samalla hyvinvointipalveluiden tulosalueelle määrärahat ja toimintatavoitteet. Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 on hyväksytty lautakunnassa 27.1.2022. Ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä muutettiin talousarvion toiminkatetta 218 000 ja lautakunta hyväksyi päivitetyn käyttötaloussuunnitelman kokouksessaan 16.06.2022 § 77. Lisäksi lautakunta on tehnyt kokouksessa 25.8.2022 § 89 sisäisiä määrärahasiirtoja varhaiskasvatuksen tulosalueella.

 

Hyvinvointilautakunta käsittelee toisessa talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja tavoitteiden toteuman. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouskatsaukset valtuustolle tehdään kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden talousarvion toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Valtuustoon nähden sitova tavoite on palvelualueen toimintakate.

 

Hyvinvointipalveluiden talousarviossa on jonkin verran epävarmuustekijöitä. Kokonaisuuden ja erityisesti perusopetuksen tilannetta vääristää Honkalammen koulun siirtyminen Liperin kunnalle  kesken toimintakauden 1.8.2022. Tästä syystä sekä tuloja että menoja on vähemmän kuin tasaisen käytön mukaan. Varhaiskasvatuksessa on 1.8.2021 sekä 1.8.2022 tapahtunut lakimuutoksia, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstöresurssien lisäämiseen ja henkilöstökulujen kasvu on ollut suurta. Koko palvelualueella sijaismenot ovat jatkuneet koko vuoden suurina ja etenkin varhaiskasvatuksessa henkilöstön saatavuudessa on ollut suuria haasteita.

 

Tulojen ja menojen kirjauksia puuttuu vielä ja kirjanpito elokuulta on kesken. Tarkennetut toimintakulujen, tulojen ja toimintakatteen tiedot päivitetään ennen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyä.

 

Toimintakatteen elokuun tilanne 08.09.2022

Tulosalue

TP (€) 2021

TA (€) 2022

TA M 2022

Tot (€) 8/2022

Tot (%) 8/2022

Hallinto

 

-262 525

-354 794

-354 794

-81 000

22,8 %

Varhaiskasvatus

-7 645 427

-7 714 312

 

 

-7 814 312

-5 335 416

68,3%

Perusopetus

-14 328 084

-14 481 408

-14 559 408

-9 716541

66,7%

Opinto- ja vapaa-aika

-2 043 143

-2 231 907

-2 231 907

-1 439 903

64,5%

Hyvinvointipalvelut yhteensä

-24 279 178

-24 782 421

-24 960 421

-16 572 860

66,4%

 

Hyvinvoinnin hallinto

Hyvinvoinnin hallinnon tulosalue etenee oman toiminnan osalta talousarvion mukaisesti, tulosalueelle kirjautuu myös hyvinvoinnin hankkeiden tulot ja menot. Hankeavustuksia on saatu vuonna 2022 hieman edellisvuotta vähemmän. Kaikki hankkeet eivät ole myöskään toteutuneet suunnitelmien mukaisesti lähinnä koronasta johtuen, ja tästä syystä hankeavustuksia joudutaan jonkin verran palauttamaan syksyn 2022 aikana. Hallinnon toimintakate elokuun loppuun mennessä on

-81 000 €. Hallinnon tulosalueelle ei esitetä määrärahamuutoksia.

 

Toiminnallisissa tavoitteissa on suunniteltu ikäystävällisyyden ohjelman valmistuminen vuoden 2022 loppuun menessä. Ohjelman tekoon haetaan tukea ja asiantuntemusta Karelia ammattikorkeakoulun kautta ja samalla lisäaikaa ohjelman laadukkaaseen valmisteluun. Toiminnallinen tavoite esitetään muutettavaksi seuraavaan muotoon:

Ikäystävällisyyden ohjelman laatiminen aloitetaan vuonna 2022, asetetaan työlle ohjausryhmä ja aloitetaan laatiminen yhteisyössä Karelia AMK:n kanssa.

 

Perusopetus

Perusopetuksen tulosalueen toimintakate on -9 714 600 € eli 66,7%. Käyttö etenee lähes talousarvion mukaisesti, mutta ylityspainetta on jonkin verran henkilöstö- ja ICT-kuluissa. Alkuvuoden aikana perusopetuksessa on ollut paljon lyhyitä henkilöstöpoissaoloja ja koulujen alkaessa elokuussa sijaistarve on edelleen ollut suurta. Palkkojen osalta on tehtävä kokonaistarkastelu lokakuussa, jolloin kaikki opettajien vuosittain vaihtuvat palkanosat on takautuvasti maksettu elokuusta lähtien.

 

Salokylän koulun budjetti on ylittymässä hieman. Palkkakulut ovat kuitenkin syksyn aikana kevättä pienemmät, joten ylitys voi hieman tasaantua loppuvuotta kohti. Mattisenlahden ja Viinijärven koulut etenevät talousarvion mukaisesti.

 

Liperin koululla on menossa ensimmäinen kokonainen toimintavuosi alakouluna. ICT-kulut ovat selvästi ylittymässä, mutta tämä johtunee laiterekisterin osittain virheellisistä tiedoista ja budjetoinnin haasteista yläkoulun siirtyessä Ylämyllylle. Liperin koululle esitetään lisämäärärahaa 20 000 € ICT-kuluihin.

 

Ylämyllyn alakoulun talousarvio näyttää toteutuvat suunnitellusti, mutta yläkoulun osalta on selvästi ylityspaineita palkka-, tarvike- ja ICT-kuluissa. ICT-kulujen budjetointi on ensimmäiseksi kokonaiseksi toimintavuodeksi tehty liian pieneksi ja yläkoululle esitetään lisämäärärahaa 20 000 ICT-kuluihin. Tarvike- ja palkkakustannusten kehitystä seurataan vielä ja tilanne arvioidaan kokonaisuutena lokakuussa.

 

Muun perusopetuksen kustannuspaikalla ylityspaineita aiheuttaa kuljetuskustannusten 7,2% indeksikorotus. Myös lastensuojelulain mukaan sijoitettujen lasten koulukustannusten kulut saattavat nostaa kustannuksia, mutta tiedot tulevat vasta tammikuussa 2023.

 

Perusopetuksen tulosalueelle esitetään lisämäärärahaa:

- Muu perusopetus kuljetuskustannuksiin 15 000

- ICT-kuluihin yhteensä 40 000

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakate elokuun lopussa on 68,3 % eli -5 335 000€. Toimintatuotot ovat totetuneet 71,5 %. Tuloihin on kirjautunut kaksivuotisen esiopetuksen maksutuottoja arvioitua enemmän. Varhaiskasvatukseen esitetään tuloarvion nostamista 40 000 €.

 

Toimintakulujen ylitystä tulee henkilöstökustannuksissa. Ensimmäisessä talouskatsauksessa haettiin lisämäärärahaa, mutta ylityspainetta on edelleen. Tilannetta seurataan alkusyksyn ajan ja kokonaistarkastelu tehdään uudelleen lokakuussa.

 

Lautasuon päiväkodin uusien tilojen vuokriin ja henkilöstökustannuksiin haettiin lisämäärärahaa ensimmäisessä talouskatsauksessa. Tilojen rakentamisen edetessä on tullut esille lisätyötarpeita, joihin on sovittu haettavaksi lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen tulosalueelle ja kustannuksia ei näin ollen huomioida rakennuksen sisäisissä vuokrissa. Lisätyöt liittyvät uudisrakennuksen jätevesipumppaamon ja autolämmityspaikkojen rakentamiseen ja parkkialueen pinnoittamiseen sekä näihin liittyviin työveloituksiin. Yhteensä kustannus on noin 25 000 euroa ja tähän haetaan lisämäärärahaa.

 

 Varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

Lautasuon uuden päiväkodin rakennuskustannuksiin 25 000

Varhaiskasvatuksen tuloarvio nostetaan 40 000

 

Opinto- ja vapaa-aika

Opinto- ja vapaa-ajan tulosalueen toimintakate elokuun loppussa on 64,5 % eli - 1 440 000 €. Talous ja toiminta etenee lähes talousarvion mukaisesti. Määrärahamuutoksia ei esitetetä, mutta sisäisenä muutoksena esitetään nuorisotyön tulosalueelta siirrettäväksi 5 000 € kulttuuripalveluiden palkkakustannuksiin.

 

 Kootusti palvelualueen toimintakatteen muutokset yhteensä - 40 000

Perusopetus lisämääräraha 55 000

 Varhaiskasvatus lisämääräraha 25 000 € ja tulojen lisäys 40 000

 

  Henkilöstösuunnitelmaan ei esitetä muutoksia.

 

 

Vaikutusten arviointi Palvelualueen määrärahamuutokset kasvattavat toimintakatetta 40 000 €.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy palvelualueen toisen talouskatsauksen ja sen sisältämät määrärahamuutokset ja toiminnallisen tavoitteen muutoksen sekä esittää ne edelleen kunnanhallituksen kautta valtuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote kunnanhallitus

Toimeenpano hyvinvointipalvelut

Tiedoksi talousjohtaja

Lisätietoja Hyvinvointipalvelut