Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 98 

 

Liperin kunnan koulujen yhteisten järjestyssääntöjen päivitys

 

Hyvinvointilautakunta 15.09.2022 § 98  

594/00.01.01.00/2021  

 

Perusopetuslaissa (628/1998) § 29 (1267/2013) määritellään oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskeluympäristön turvallisuuden edistämistä tuetaan oppilaitoksen järjestyssäännöillä.

 

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa. Opetushallitus on laatinut ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen laatimista.

 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi Liperin kunnan koulujen yhteiset järjestyssäännöt 14.10.2021 §:ssä 117.

Järjestyssääntöjen hyväksymisen jälkeen perusopetuslakiin (628/1998) on tehty muutoksia seuraaviin asioihin:

-        Lapsen edun ensisijaisuus. Lapsen edun ensisijaisuus on huomioitava opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.

-        Oppilaan velvollisuuksiin on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Oppilaan on jatkossa käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

-        Opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus laajeni. Heillä on jatkossa velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tai muulle edustajalle epäilty kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla. Ilmoitusvelvollisuus koskee kohteena ollutta ja epäiltyä oppilasta.

-        Kurinpitokeinot on muutettu kurinpitotoimiksi. Kurinpitotoimiin tulleet muutokset: Koulutuksen ja opetuksen järjestäjän tulee jatkossa kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso.

-        Jäljellä olevan työpäivän lisäksi myös seuraava työpäivä voidaan evätä oppilaalta perustellusta syystä, jos opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilaan turvallinen paluu takaisin opetukseen toteutetaan. Oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä aiemmin säädetyin perustein. Epääminen on mahdollista, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

-        Opetuksen epäämistilanteissa oppilaalle on järjestettävä oppilashuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi on järjestettävä muu tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi.

 

Muutokset tulivat voimaan 1.8.2022. Järjestyssääntöjä on muutettu vastaamaan lakimuutoksia.

 

Hallintosäännön 22 §:n mukaan hyvinvointilautakunta hyväksyy esi- ja perusopetusta koskevat kuntakohtaiset säännöt. Oheismateriaalina järjestyssäännöt, joissa muutetut tai lisätyt kohdat näkyvät keltaisella tai yliviivattuna.

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Liperin kunnan perusopetuksen koulujen päivitetyt järjestyssäännöt.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Toimeenpano Perusopetus

Tiedoksi Koulut

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja p. 040 834 7185