Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 10


Sidonnaisuudet nurmes-10-01-2022 (1)

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 12.01.2022 § 6 

 

 

Kuntalain 84 § mukaan:

 

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kuntalain 121§:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.  valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta:

 
- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan
- kehottaa tarvittaessa niitä ilmoitusvelvollisia tekemään sidonnaisuusilmoituksen, jotka eivät sitä vielä ole tehneet viivytyksettä, viimeistään 31.1.2022 mennessä
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan
  verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu

 -saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

 

Tarkastuslautakunta:- hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset
-  kehottaa  niitä ilmoitusvelvollisia tekemään sidonnaisuus-
  ilmoituksen, jotka eivät sitä vielä ole tehneet viivytyksettä, viimeistään 31.1.2022 mennessä
- päätti julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan
  verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu
-saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

Merkittiin tiedoksi, että Ritva Mahlavuori poistui kokouksesta klo 12 tämän pykälän käsittelyn jälkeen ennen seuraavan pykälän käsittelyä.

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 10  

59/00.03.02/2021  

 

 

 

 

 

  

 

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.