Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 18


 

 

Vuoden 2022 aloiteluettelo

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 49 

 

 

Vt. asianhallintapäällikkö:

 

 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toi-mivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Lain mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden joh-dosta suoritetut toimenpiteet.

 

 Kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

 

 Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

 

 Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

 Luettelo kuntalais- ja valtuustoaloitteista, joita kaupunginvaltuusto ei 16.3.2022 mennessä ole lopullisesti käsitellyt:

 

 1. Perussuomalaisten sekä Kristillisdemokraattien valtuusto-ryhmien valtuustoaloite 25.10.2018 Nurmeksen terveysaseman pysäköintialueen päivittämisestä

 

 Lääkäritalo 2 on purettu ja alue tasattu murskeella. Vapautunutta aluetta voidaan käyttää kaavan sallimissa rajoissa tilapäisesti terveysaseman pysäköintialueena.

 

 Muuttuneen tilanteen myötä kaupunkirakennepalveluiden maankäyttö käynnistää alueen kaavallisen tarkastelun.

  

 2. Jorma Puhakan aloite 7.10.2019 kuntoportaiden saamiseksi Nurmekseen

 

 Lähiliikuntapaikan hankerahoitushakemus tehty 12/2020, hankkeessa mukana kuntoportaiden rakentaminen.

 

 Kaupunginvaltuuston 22.12.2021 § 110 hyväksymässä talousarviossa kuntoportaiden rakentaminen on sijoitettu investointiohjelmassa vuodelle 2022. Kuntoportaat rakennetaan kesän 2022 aikana.

 

 3. Urpo Määtän valtuustoaloite 26.3.2020 Valtimojärvelle kaavoitettujen tonttien ja Valtimolla olevien tonttien myynnistä

 

 Valtimon pitäjässä sijaitsevien tonttien myyminen edellyttää, että Nurmeksen kaupunki määrittelee ja hyväksyy tonttien luovutusehdot, joita ei tällä hetkellä ole olemassa.

 

 Valtimon Pitkäniemeen yleiskaavassa vahvistettujen tonttien osalta niiden myynti edellyttää edellä mainittujen luovutusehtojen lisäksi tonttien muodostamista (mittaus, lohkominen), sekä tien ja kunnallistekniikan rakentamista alueelle. Alueen pohjakartta on myös päivitettävä.

 

 Pitkäniemeen liikennöidään tällä hetkellä vartioimattoman tasoristeyksen yli ja Väylävirasto pitää nykyisiä liikennemääriä liian pieninä muutosinvestoinnin toteuttamiseksi. Vastoittain yhden kuolonuhrinkin aiheuttaman, vartioimattoman tasoristeyksen muuttaminen on kuitenkin turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä tekijä, jonka vuoksi neuvotteluita Väyläviraston kanssa on jatkettava.

 

 Infran rakentamista ei ole toistaiseksi esitetty Nurmeksen kaupungin investointiohjelmaan 2022, eikä myöskään suunnitteluvuosille 2023-2024.

 

 Tämä aloite on vielä kaupunkirakennepalvelujen valmistelussa.

 

 4. Mari Hautasen kuntalaisaloite 9.4.2020 Rauhalantien päällystämisestä

 

 Lähtökohtaisesti Rauhalantie on toiminut ja toimii jatkossakin hyväkuntoisena sorapäällysteisenä tienä.

 

 5. Urpo Määtän valtuustoaloite 29.4.2020 energian käytöstä kunnan rakennuksissa

 

 Nurmeksen kaupunki on Hinku-kuntana sitoutunut valtakunnallisiin energiansäästötavoitteisiin.

 

 Valaistuksessa on siirrytty LED-polttimoihin/valaisimiin.

 Saneerausten yhteydessä kiinteistöjen valaistukseen asennetaan aikaohjauksia, sekä automaattisia liiketunnistimia, jotka sammuttavat valot silloin kun niitä ei tarvita. Myös henkilökuntaa on ohjeistettu sammuttamaan valot silloin kun niitä ei tarvita

 

 Ylä-Valtimon koulu ei ole enää kaupungin omistuksessa. Kyse on yksittäistapauksesta, ei käytännöstä. Tosin kiinteistön keskuslämmitys voi olla päällä myös kesäisin esim. kuuman käyttöveden tarpeen vuoksi.

 

 Kiinteistöautomatiikka havainnoi ulkolämpötilan muutokset ja tarvittaessa säätää sisälämpötilaa, mutta toki kohteiden lämpötiloja tarkistellaan myös kiinteistökierroksien aikana.

 Huolehdimme, että kiinteistöautomatiikka on kunnossa. Automatiikan toimintaa seurannassa on tukenamme ns. etävalvomo, jossa automatiikan toimittaja seuraa laitteistojemme toimintaa 24/7 ja he ilmoittavat poikkeavuuksista kiinteistönhoitoon.

 

 Kaupungin toimitilaohjelma ohjaa rakennusten käyttöä. Tavoitteena on, että vajaakäytöllä olevia rakennuksia ei olisi. Kohteiden kunnossapidon apuna on sähköinen talohuoltokirja.

 Ne kohteet, jotka ovat toimitilaohjelmassa määritetty käytöstä poistettavaksi ja purettaviksi ovat jätetty kylmilleen heti, kun kohteen käyttö on päättynyt.

 

 Kunnallisten rakennusten energia-asiat kuuluvat tilapalvelut -tulosyksikön vastuulle. Tilapalveluissa tehdään jatkuvaa työtä määrärahojen puitteissa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

 

 6.  Hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta 28.10.2020, aloite kaupungin asukkaiden osallisuuden lisäämisestä Nurmeksessa

 

 Kuntalaisia on osallistettu mm. siten, että heillä on ollut mahdollisuus vastata kuntalaiskyselyyn: seutukaupunkien vetovoimatutkimus sekä antaa palautetta ja  kommentoida uutta strategiaa. Lisäksi uuteen strategiaan on otettu mukaan osallistavan budjetoinnin kokeilu. Kuntalaisten osallisuutta pyritään lisäämään monin eri tavoin myös jatkossa.

 

 7. Henry Määtän ja Ville Sutisen valtuustoaloite 25.2.2021, aurauksen kehittäminen Nurmeksen kaupungissa

 

 Auraus on ollut talvikausien kestopuheenaihe. Auraukset tehdään voimassa olevan lainsäädännön "Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta" mukaisessa laajuudessa ja niistä huolehditaan kuntatekniikan käytössä olevilla resursseilla.

 Mikäli aurauksen kehittämisellä tässä yhteydessä tarkoitetaan aurausvelvollisuuden laajuuden muuttamista em. lain velvoitteesta, niin kaupungin näkökulmasta, kukin voi osaltaan hankkia palvelua yksityisiltä palveluntarjoajilta. Huomioon otettavaa on myös kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu taajamissa ja taajamien ulkopuolella asuttaessa.

 Kuntatekniikka selvittää mahdollisuuksia aurauksen nykykäytäntöjen kehittämisestä sekä selvittää olemassa olevia Nurmeksen olosuhteisiin sopivia toimivia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa aurausten laadun parantamiseksi.

 

 8. Marjaleena Korhosen kuntalaisaloite 1.3.2021 autolämmityspaikkamaksujen poistamiseksi 2020-2022

 

 Autonlämmityspaikoista maksetaan varauksien mukaisesti. Paikkoja pystyy varaamaan myös ainoastaan syys- tai kevätkaudeksi tai lyhyemmäksikin ajaksi. Pitkäaikaisilta sijaisilta on peritty maksu paikasta ilmoitetun varauksen mukaisesti.

 

 Huomioitavaa on, että näilläkään hinnoilla ei kateta kaikkia autolämmityspaikoista syntyviä kustannuksia.

 

 9. Nurmeksen Vanhan kauppalan asukasyhdistyksen kuntalaisaloite 19.4.2021 puistosuunnitelman laatimisesta.

 

  Kuntatekniikka teettää taajamametsien ja puistojen ekologisen hoitosuunnitelman vuoden 2022 aikana. Työssä hyödynnetään ulkopuolisen asiantuntijatahon osaamista ja lisäksi kuntalaisten osallistamista kehitetään samalla Ympäristöministeriön rahoituksella "Kestävä kaupunki"- hankkeessa yhdessä Siuntion kunnan, Espoon kaupungin ja  Aalto-yliopiston maisemasuunnittelun ja valittujen konsulttiyritysten kanssa. Tässä yhteistyössä ovat mukana Kaupunkirakennepalvelut ja Hyvinvointipalvelut (Kirjasto, Nurmes-talo).

 

 10. Irja Mäkelän ja Päivi Härkinin kuntalaisaloite 27.4.2021

 Valtimon kirjastotalo toimivaksi monitoimi-kylätaloksi

 sekä Tuula Rautiaisen ja Anni Savolaisen valtuusto-aloite 27.5.2021 toimitilaohjelman uudelleen valmistelemiseksi ja käsittelemiseksi ent. Valtimon kirjaston osalta luovutettavaksi eri järjestöjen toimintaan

 

 Koska asian otsikossa mainitut kaksi asiaa liittyvät samaan kohteeseen ja sen käytön jatkamiseen, niin niihin molempiin vastataan tässä yhteisesti. Valmistelussa on kuultu Nurmeksen kaupungin johtoryhmää.

 

 Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitosneuvotteluissa sovittiin periaatteista tiettyjen toimintojen siirtämisestä ja keskittämisestä samaan rakennukseen eli Kuntalaisten taloon, jossa toimii myös asiakaspalvelupiste.

 

 Nurmeksen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.1.2021 toimitilaohjelman, jossa Valtimon Kirjastotalo päätettiin poistaa käytöstä sen jälkeen, kun silloiset toiminnot ovat siirtyneet Kuntalaisten taloon Valtimolla. Tällä perusteella rakennuksen käyttö lopetetaan, kun kirjastolle on saatu korjattua uudet tilat Kuntalaisten taloon. Asian valmisteli kaupunkirakennelautakunta kokouksessaan 22.10.2020.

 

 Koska kuntaliitossopimuksen sitovuusaikaa on vielä voimassa ja Nurmeksen kaupungin toimitilaohjelma on lainvoimainen ei ole perusteita poiketa näistä ja toimia aloitteiden kuvaamalla tavalla. Valtimon Kirjastotalon rakentamistavan takia (ns. valesokkeli-rakenne) rakennus on korjauskelvoton ja sen käyttö on päätetty lopettaa (toimitilaohjelma). Toimintojen keskittäminen Kuntalaisten taloon on sekä asiakasystävällistä että kustannustehokasta tilanteessa, jossa toimitiloja joudutaan tiivistämään sekä taloudellisista että terveydellisistä syistä. Kiinteistönomistaja on aina vastuussa omistamiensa tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille.

 

 Molempien otsikoissa mainittujen aloitteiden kuvaamalle toiminnalle ("monitoimi-kylätalo" ja "järjestöjen toiminta") on nyt luotu terveelliset ja toimivat puitteet Kuntalaisten talolle sekä fyysisesti että toiminnallisesti (Kohtaamispaikka-hanke).

 

 Kaupunginhallitus toteaa, ettei Valtimon kirjastotalon avaamiseen uuteen käyttöön (monitoimi-kylätalo/eri järjestöjen toiminta) ole perusteita.

 

 11. Mikko Rautiaisen aloite 28.4.2021 veteraanien huomioimisesta juhlapäivinä

 

 Itsenäisyyspäivänä veteraanien ja heidän leskien muistaminen kassilla, jossa kakku, konvehtirasia ja kahvipaketti. Kyrölä ja Nurmeskoti järjestivät juhlat, joten siellä asuville annettiin

 kukkakimput.

 

 12. Valtuustoaloite 29.4.2021 psykiatrisen sairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan viran avaamiseksi Nurmeksen kaupungin peruskouluissa

 

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ehdotuksen 22.12.2021 § 109.

 

 13. Karjalan Kielet ry:n aloite 12.5.2021 karjalankielisistä katukylteistä

 

 Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt 26.5.2021 § 40

 erillisten karjalankielisten katujen nimikylttien lisäämisen seuraaville Bomban matkailualueen kaduille; Suojärvenkatu, Ritopolku, Tuulentie, Tavintie ja Kokonniementie. Kyltit suunnitellaan ottaen huomioon alueen yleisilme ja ne lisätään alueen kaduille Tuulentien kaavakadun rakentamisen valmistumisen yhteydessä.

 

 14. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.5.2021 julkisen työmatkaliikenteen tukemiseksi

 

 Johtoryhmä keskusteli asiasta ja totesi, että kaupunki ei lähde tukemaan työmatkaliikennettä.

 

 15. Tuula Rautiaisen ja Anni Savolaisen valtuustoaloite 27.5.2021 toimitilaohjelman uudelleen valmistelemiseksi ja käsittelemiseksi ent. Valtimon kirjaston osalta luovutettavaksi eri järjestöjen toimintaan

 

 Katso vastaus kohtaan 10.

 

 16. Jouni Hiltusen, Veli-Matti Hurskaisen ja 16 muun valtuutetun 23.6.2021 valtuustoaloite selvityksen tekemisestä Nurmeksen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä

 

 Kysely työssä innostumisesta ja työhyvinvoinnista on toteutettu tammi-helmikuussa 2022. Tulokset käydään läpi esimiesten ja henkilöstön kanssa kevään aikana.

 

 17. Aimo Kotilaisen, Tarmo Korhosen ja Tauno Koljosen aloite 21.7.2021 sillan rakentamiseksi ja polun merkkauttamiseksi Mujejärvellä

 

 Kuten aloitteessa on kerrottu, aloite liittyy Metsähallituksen toteutumattomaan suunnitelmaan reitin rakentamiseksi. Nykyiseen kaupungin hyvinvointipalveluiden hallinnoimaan reitistöhankeeseen ko. reitti ei ole kuulunut.

 

 Reitistöhankkeen mahdollisissa seuraavissa vaiheissa Mujejärven kierros kannattaa tarkastella ja samalla pohtia sillan rakentamista ja polun merkkaamista tarvittavia päätöksiä ja rahoitustapoja suunnitellessa.

 

 Reitistöjen suunnittelua ja valmistelua hallinnoi hyvinvointipalvelujen vapaa-aikapalvelut, kaupunkirakennepalvelut rakentavat ja huoltavat hyväksyttyjä reitistöjä.

  

 18. Jussi Hermajan ja Veijo Karppisen 19.8.2021 valtuustoaloite matkustajajunaliikenteen avaamiseksi pohjoiseen

 

 Nykyisellään Nurmeksesta ei ole henkilöjunaliikennettä pohjoiseen Kontiomäelle saakka. Syynä tähän on automaattisen kulunvalvonnan puute.

 

 Lieksan ja Nurmeksen kaupungit ovat tehneet päätöksen liittyä Itärata Oy -suunnitteluyhtiöön. Lieksa ja Nurmes ovat Itäratakokouksissa korostaneet sekä Joensuu-Kontiomäki radan sähköistystä että koko rataosuuden varustamista automaattisella kulunvalvonnalla, mikä mahdollistaisi myös henkilöliikenteen.

 

 Valtuustoaloite on edellä kirjoitettuun viitaten ajankohtainen. Nurmeksen kaupunki toimii edunvalvonnassaan niin, että aloitteen tavoite toteutuisi tulevina vuosina. Nurmes-Joensuu -välillä henkilöliikenteen osalta LVM valmistelee 9 vuoden mittaista ostopalvelusopimusta VR:n kanssa pääosin nykyisellä kalustolla. Tämä on toisaalta hyvä asia, mutta toisaalta tämä voi olla myös negatiivinen asia valtuustoaloitteen näkökulmasta katsottuna. Tämä siksi, että näiden 9 vuoden aikana muiden liikennöitsijöiden mukaantulo Pielisen Karjalan alueelle on epärealistista.

 

 Mikäli VR:n kanssa haluttaisiin edetä valtuustoaloitteen ehdottamaan suuntaan, niin tulisi tarkastella ostopalvelusopimuksen ehtojen muuttamista niin, että liikennöinti tapahtuisikin Joensuu-Valtimo -välillä. Tällä hetkellä Nurmeksen kaupunki neuvottelee Bomban seisakkeen käyttöönotosta palvelemaan matkailua ja Nurmeksen kaupungin sisäistä liikennettä.

 

 Junaliikenteen järjestäminen kaupungin omana toimintona ei ole realistinen, koska kaluston käyttöaste jäisi alhaiseksi

 

 19. Marko Haverisen kuntalaisaloite 6.9.2021 ruskea-pohjaisista nähtävyys-opastekylteistä Puu-Nurmeksen alueelle

 

 Palveluopasteiden uusiminen on meneillään ja tavoite on päivittää Nurmeksen palveluopasteet vuoden 2022 aikana. Tässä yhteydessä merkitään Puu-Nurmes nähtävyytenä.

 

 Puu-Nurmeksen alueen sisäiset merkinnät tulee suunnitella ja toteuttaa erikseen.             

 

 20. Riitta Rekolan kuntalaisaloite 13.9.2021 asiakirjasilppurista kuntalaisille

 

 Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että kaupunki ei lähde hankkimaan silppureita.

 

 21. Juha-Pekka Saastamoisen kuntalaisaloite 5.10.2021 Jurttivaaran kodan huoltotien peruskunnostuksesta ja hoidosta

 

 Kuntatekniikka tekee Jurttivaaran huoltotien korjaustoimenpiteitä kesän 2022 alussa. Huomioon otettavaa on, että tietä ei tulla avaamaan yleisesti liikennöitäväksi.

 Jurttivaaran kodan huoltoa tehdään yhteistyössä Höljäkän kyläyhdistyksen kanssa.

 

 22. Mikko Käyhkön kuntalaisaloite 13.10. uimahallista Nurmekseen

 

 Aloitetta on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 17.4.2019 § 31, sekä hyvinvointilautakunnassa 26.3.2019 § 18 ja 26.05.2020 § 38.

 

 Nurmeksen kaupungin strategia, investointiohjelma ja toimitilaohjelma 2018 - 2030 eivät sisällä uimahallin rakentamista, jonka lisäksi uimahallin rakentamiskustannukset rakentamisen kokonaismäärästä riippumatta muodostuvat korkeammaksi kuin koko kaupungin kahden vuoden keskimääräinen investointitaso.

 

 Edellä mainituissa päätöksissä uimahallialoite on katsottu loppuun käsitellyksi, eikä kaupungin strategiassa ja investointiohjelmassa ole tapahtunut muutoksia em. lausuntojen jälkeen.

 

 23. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 28.10.2021 virkistysohjaajien tarpeellisen määrän selvittämiseksi ja palkkaamiseksi palvelutaloihin

 

 Hallintopalvelujen valmistelussa.

 

 24. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän 28.10.2021 valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista uinti- ja kuntosalikäynneistä

 

 Hyvinvointipalvelujen valmistelussa.

 

 25. Valtimon nuorisovaltuuston aloite 1.12.2021 kokoaikaisesta nuorisotyöntekijästä Valtimolle

 

 Hyvinvointipalvelujen valmistelussa.

 

 26. Perussuomalaisten valtuustoryhmän 22.12.2021 valtuustoaloite luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden keräämisestä lahjoitustilille

 

 Johtoryhmä keskusteli asiasta ja totesi, että kokouspalkkioiden kerääminen keskitetysti ei ole helposti toteutettavissa. Mikäli valtuutetut haluavat tehdä lahjoituksia tiettyyn kohteeseen, voivat he tehdä lahjoituksia yksityishenkilönä.

 

 27. Ira Hukkasen kuntalaisaloite 30.12.2021 Joukonpolun jäädyttämisestä retkiluisteluradaksi

 

 Joukonpolun retkiluisteluradan osalta rajoittavia ja merkittäviä muutostöitä aiheuttavia tekijöitä ovat reitin kapeus ja kantavuudeltaan vähäinen puusilta.

 

 Koska kaupunki tarjoaa retkiluisteluun Laamilan luisteluradan, jossa voidaan taata maastorataa huomattavasti laadukkaampi jää, ei ole tarkoituksenmukaista lähteä rakentamaan uutta retkiluistelurataa muutostöitä vaativalle reitille.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. merkitä aloitteista tehdyn luettelon tietoonsa saatetuksi,

2. todeta, että aloitteet 1-2, 4-22, 26 ja 27 ovat loppuun käsiteltyjä tai toimenpiteet niiden toteuttamiseksi ovat käynnissä ja

3. todeta, että aloitteet 3, 23-24 ja 25 ovat vielä valmistelussa.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 18  

98/00.01.06/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.