Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 24


Hallintojohtaja jatkohaku

 

 

Hallintojohtajan viran täyttäminen

 

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 299 

 

 

Kaupunginjohtaja: Hallintosäännön 34 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.

 

 Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi 1.2.2022 alkaen, koska virkaa nykyisin hoitava Riikka Boren on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen hallintojohtajan virkasuhteen päättymisestä 31.1.2022. Eron myöntämisestä Riikka Borenille päättänee Nurmeksen kaupunginhallitus kokouksessaan 13.12.2021.

 

 Pidän perusteltuna, että kaupunginhallitus julistaa hallintojohtajan viran heti haettavaksi, koska tarpeelliset avoimet virat tulee täyttää.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää julistaa Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että hallintojohtaja Riikka Boren ilmoitti esteellisyydestään osallisuusjääviyden perusteella ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 4 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021 julistaa Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

 Viranhakua varten on nyt laadittu hakuilmoitus (liitteenä ohessa).

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintojohtajan viran hakuilmoituksen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 29 

 

 

Kaupunginjohtaja: Nurmeksen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021 julistaa Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Kokouksessaan 10.1.2022 kaupunginhallitus hyväksyi viran hakuilmoituksen.

 

 Viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

 Nurmeksen kaupungin avoinna olevaan hallintojohtajan virkaan saapui määräaikaan (1.2.2022 klo 15.15) mennessä 7 hakemusta. Kuntarekry-ohjelman yhteenveto hakijoista on esitetty luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

 

 Hakijoista HTM Salla Ovaskainen perui hakemuksena 2.2.2022 Nurmeksen kaupungin kirjaamoon saapuneella ilmoituksella.

 

Kaupunginjohtaja: Teen esitykseni kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päättää keskeyttää virantäytön.

Merkitään pöytäkirjaan, että vt. hallintojohtaja Salla Ovaskainen poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 41 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 keskeyttää hallintojohtajan viran täytön.

 

 Viranhakua varten on nyt laadittu uusi hakuilmoitus (liite). Aiemmalla hakukierroksella saatuja hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. Käynnistää hallintojohtajan viran täytön uudelleen.

2. Hyväksyä hallintojohtajan viran hakuilmoituksen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 50 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 käynnistää hallintojohtajan viran täytön uudelleen ja hyväksyä hallintojohtajan viran hakuilmoituksen.

 

 Tehtävää haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Kuntarekry-ohjelman yhteenveto hakijoista on esitetty luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

 

 Hakijoiden ansiovertailu tehdään haastattelujen, ennakkotehtävien ja mahdollisten soveltuvuusarviointien jälkeen. Haastatteluja varten on perusteltua nimittää haastatteluryhmä. Haastatteluryhmä voi niin harkitessaan käyttää myös ennakkotehtäviä ja soveltuvuusarviointeja.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. Nimetä haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, vt. hallintojohtajan ja kaupunginjohtajan.

2. Kutsua hakijoista haastatteluun Nina Kristiina Herdin, Nina Hilosen, Mari Johanna Lyyran, Esko Rautiaisen ja Anna Leena Timosen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 68 

 

 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.3.2022 valita haastatteluryhmän (kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja vt. hallintojohtaja) ja kutsua haastateltavaksi kelpoisuusehdot täyttävät 5 henkilöä: Nina Herd, Nina Hilonen, Mari Lyyra, Esko Rautiainen ja Anna Leena Timonen.

 

 Viran kelpoisuusvaatimukset olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

 

 Viran hakuilmoituksessa mainittiin, että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Siinä mainittiin myös, että aiemmalla hakukierroksella saatuja hakemuksia ei oteta huomioon.

 

 Ansiovertailuna käytettiin kuntarekry-ohjelman henkilötietolain vaatimusten mukaan muokattua tulostetta hakijoista: Ansiovertailu on julkinen virkavaalin jälkeen, ja tällöin ansiovertailusta on peitetty yksityiselämää koskevat tiedot.

 Haastattelut pidettiin 29.-30.3. 2022, ja ne sisälsivät 21 kysymystä sekä myös kirjallisen ja suullisen ennakkotehtävän. Haastattelussa kysyttiin myös palkkatoivomus, mahdollinen ajankohta virassa aloittamiseen sekä suosittelija.

 

 Haastatteluryhmä käytti työssään myös soveltuvuusarviointia 3 henkilön osalta ja he olivat: Nina Herd, Mari Lyyra ja Anna Leena Timonen. Soveltuvuusarvioinnin teki työpsykologi Miika-Markus Järvelä Psykoversum Oy:stä. Soveltuvuusarviointia varten oli työnantajan laatima kuvaus tehtävän vaatimuksista.

 

 Haastatteluryhmä sain työnsä valmiiksi 13.4.2022 pitämässään kokouksessa ja laati valintamuistion, jossa kuvataan koko valintaprosessi. Haastatteluryhmä oli esityksessään valmistelijoille yksimielinen.

 

 Oheisaineistona kirjaamossa on valtuutetuille luettavissa arviointimappi, jossa on hakuilmoitus, hakijayhteenveto, toimenkuvaus, hakemukset, ansiovertailu, ennakkotehtävien vastaukset, haastattelulomakkeet, soveltuvuusarvioinnit, valintamuistio ja muu oheisaineisto. Valintamuistio sisältää julkisuuslain tarkoittamia henkilöarviointeja ja siten se ei siten ole julkinen.

 

 Nurmeksen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, konsernijohtajan, hyvinvointijohtajan ja teknisen johtajan. Valtuusto päättää samalla kokonaispalkkauksesta.

 

 Vaalia koskevat määräykset ovat kuntalain 105 §:ssä. Vaali on kyseessä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Vaalissa ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille. Vaalipäätös voi olla myös yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan virkaan valitaan 1.8.2022 alkaen KTM Anna Leena Timonen.

2. Hallintojohtajan virkaan varalle valitaan HTM, KM, OTT(väit.) Mari Lyyra.

3. Hallintojohtajan kokonaispalkaksi määrätään 1.8.2022 alkaen 6 300 euroa kuukaudessa.

4. Hallintojohtajan virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 24  

457/01.01.01.01/2021  

 

 

Valtuusto: Päätösehdotuksen kohta 1.
Valtuutettu Hermaja esitti, että hallintojohtajan virkaan valitaan HTM, KM, OTT (väit.) Mari Lyyra.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava päätösesitys ja on suoritettava vaali. Henkilövaalissa esitystä ei tarvitse kannattaa.

Puheenjohtaja teki esityksen, että äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja se valittiin äänestystavaksi.

Vaalissa olivat mukana kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat (Nina Herd, Nina Hilonen, Mari Lyyra, Esko Rautiainen ja Anna Leena Timonen).

Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi kello 20.08.-20.14.

Vaalissa annettiin 34 ääntä.
Anna Leena Timonen sai 25 ääntä ja Mari Lyyra sai 9 ääntä.

Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan virkaan valitiin 1.8.2022 alkaen KTM Anna Leena Timonen.

Päätösehdotuksen kohdat 2-4 hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Mikkilä poistui kokouksesta klo 20:08.